Slider
  LOGO BSK 2020 768x222 1 300x87 ROBÍME ŽIVOT KRAJŠÍM ĽUĎOM S VIACNÁSOBNÝM POSTIHNUTÍM

   

  Vitajte na stránke Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka, ktorý poskytuje sociálne služby v zmysle Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách pre ľudí s viacnásobným postihnutím od 6 rokov.

  Na našej webovej stránke v časti Dokumenty si môžete pozrieť vypracovaný krízový plán a všetky potrebné dokumenty v prípade vytvorenia karantény počas pandémie ochorenia COVID-19.

  Nové informácie, fotky a videá zo Sibírky nájdete na našej facebookovej stránke Centrum sociálnych služieb Sibírka.

  Ak máte chuť nás podporiť, môžete tak urobiť poukázaním akejkoľvek sumy na náš darovací účet číslo SK68 8180 0000 0070 0047 2755 vedenom v Štátnej pokladnici. Do účelu platby stačí uviesť "Dar". Všetky získané prostriedky sú používané na zvyšovanie kvality života prijímateľov našich sociálnych služieb - našich klientov. Za podporu ďakujeme.

  TERAPIE

  Náš terapeuticko-diagnostický tím tvoria odborní zamestnanci so vzdelaním v pomáhajúcich profesiách ako napríklad špeciálna pedagogika, liečebná pedagogika, sociálna práca a psychológia. Poskytujeme odborné činnosti ako:


  • individuálna a skupinová terapeutická činnosť s využitím prvkov muzikoterapie, biblioterapie, dramatoterapie, psychomotorickej terapie, canisterapie, alternatívno -augmentatívnej komunikácie, konceptu Bazálnej stimulácie a Snoezelen terapie,
  • sociálna rehabilitácia – ktorá je zameraná na rozvíjanie a upevňovanie návykov a zručností v jednotlivých oblastiach sociálno - psychického vývinu (emocionálny rozvoj, kognitívne schopnosti, verbálna a neverbálna komunikácia, sociálny vývin)
  • kladieme dôraz na rozvoj sebaobslužných činností s cieľom dosiahnuť čo najväčšiu mieru samostatnosti a začlenenia sa do bežného života a zároveň rešpektovať individualitu klienta/prijímateľa sociálnej služby,
  • rozvoj pracovných zručností formou ergoterapie podľa aktuálnych schopností klienta/prijímateľa sociálnej služby, pričom ide o postupný tréning pracovných návykov a zručností s cieľom osvojenia si, obnovenia a udržania fyzických, mentálnych a pracovných schopností
  • tvorivé výtvarné aktivity s využitím prvkov arteterapie – výtvarné techniky a práca s hlinou zamerané na rozvíjanie jemnej a hrubej motoriky, kognitívnych schopností, podpora emočného zdravia, sociálneho vývinu klienta/prijímateľa sociálnej služby a podpora jeho estetického cítenia,
  • odborné, psychologické vyšetrenie, vývinová a špeciálno/liečebno – pedagogická diagnostika,
  • tvorba individuálnych, stimulačných programov zameraných na rozvoj osobnosti klienta,
  • záujmová činnosť:
  - maľba obrazov, maľba na hodváb
  - kolky, Boccia – šport určený aj pre osoby s telesným postihnutím
  - integračné aktivity v rámci kultúrno-spoločenského prostredia, podľa individuálnych záujmov klientov napr.:
  - Rytierska rada - zameranie sa na Štandardy kvality poskytovania sociálnych služieb podané zrozumiteľnou formou (rozhovory s klientami na nimi navrhnuté témy),
  - výchovno – rekreačné pobyty,
  - voľnočasové aktivity (knižnica, kino, divadlo, ihrisko, vychádzky do prírody, výtvarné a pracovné aktivity...)
  - spoločné varenie a pečenie
  Organizujeme taktiež pravidelné akcie a podujatia (napríklad letná grilovačka, ples - karneval, vianočná besiedka).

  Spolupracujeme s rôznymi umelcami z hudobno-dramatickej oblasti, realizujeme interné koncerty a iné aktivity pre naše zariadenie.
  Kladieme veľký dôraz na spoluprácu s rodinou a blízkymi našich klientov, takisto aj so širšou komunitou. Pravidelne kooperujeme so študentmi, seniormi a dobrovoľníkmi zo zahraničia.
  Snažíme sa, aby naši klienti mali kontakt so širšou verejnosťou a takisto informácie o bežnom dianí vo svete.

  Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých SIBÍRKA, Sibírska 69, 831 02 Bratislava
  Telefón: +421 2 4446 1207; +421 2 4446 1208, E- mail: sibirka(@)sibirka.sk

  © CSS Sibírka. Všetky práva vyhradené.