TERAPIE

Pedagogickí, odborní zamestnanci, sociálny terapeuti a psychológ na terapeuticko – diagnosticko úseku poskytujú tieto odborné činnosti:

• odborné psychologické vyšetrenie vývinová a špeciálno/liečebno – pedagogická diagnostika,

• tvorba individuálnych stimulačných programov rozvoja osobnosti klienta,

• tvorba individuálnych stimulačných programov rozvoja osobnosti klienta,

• sociálna rehabilitácia - priebežná výchovno – terapeutická stimulácia v skupinovej a individuálnej forme zameraná na rozvíjanie a upevňovanie návykov a zručností v jednotlivých oblastiach psychického vývinu (jemná motorika, poznávanie, komunikácia, sociálny vývin) s dôrazom na sebaobslužné činnosti, s cieľom dosiahnuť čo najväčšiu mieru samostatnosti a začlenenia sa do bežného života pri rešpektovaní individuality klienta/prijímateľa sociálnej služby,

• individuálna  a skupinová terapeutická činnosť  s využitím prvkov  muzikoterapie, biblioterapie, dramatoterapie, psychomotorickej terapie, canisterapie, alternotívno -augmentatívnej komunikácie,  konceptu  Bazálnej stimulácie a Snoezelen terapie,

• činnostná terapia – ako predpríprava k pracovnej terapii, podľa aktuálnych schopností klienta/prijímateľa sociálnej služby. Ide o postupný tréning pracovných návykov a zručností s cieľom naučenia, obnovenia a udržania fyzických, mentálnych a pracovných schopností a začlenenia sa do spoločnosti pri rešpektovaní individuality klienta/prijímateľa sociálnej služby,

• tvorivé výtvarné aktivity s využitím prvkov arteterapie – výtvarné techniky a práca s hlinou zamerané na rozvíjanie jemnej motoriky, kognitívnych schopností, sociálneho vývinu klienta/prijímateľa sociálnej služby a podpora jeho estetického cítenia,

• záujmová činnosť - integračné aktivity v rámci kultúrno-spoločenského prostredia, podľa individuálnych záujmov klientov napr.:
- Krúžok čítania – pravidelné stretnutia klientov s  dobrovoľníkom,
- Rytierska rada - Štandardy kvality poskytovania sociálnych služieb (rozhovory s klientami na nimi navrhnuté témy),
- výchovno – rekreačné pobyty,
- voľnočasové aktivity (knižnica, kino, divadlo, šport, ihrisko, vychádzky do prírody, výtvarné a pracovné aktivity...).