previous arrow
next arrow
Slider

 

TERAPIE

 

Náš terapeuticko-diagnostický tím tvoria odborní zamestnanci so vzdelaním v pomáhajúcich profesiách ako napríklad špeciálna pedagogika, liečebná pedagogika, sociálna práca a psychológia. Poskytujeme odborné činnosti ako:

• individuálna a skupinová terapeutická činnosť s využitím prvkov muzikoterapie, biblioterapie, dramatoterapie, psychomotorickej terapie, canisterapie, alternatívno -augmentatívnej komunikácie, konceptu Bazálnej stimulácie a Snoezelen terapie,
• sociálna rehabilitácia – ktorá je zameraná na rozvíjanie a upevňovanie návykov a zručností v jednotlivých oblastiach sociálno - psychického vývinu (emocionálny rozvoj, kognitívne schopnosti, verbálna a neverbálna komunikácia, sociálny vývin)
• kladieme dôraz na rozvoj sebaobslužných činností s cieľom dosiahnuť čo najväčšiu mieru samostatnosti a začlenenia sa do bežného života a zároveň rešpektovať individualitu klienta/prijímateľa sociálnej služby,
• rozvoj pracovných zručností formou ergoterapie podľa aktuálnych schopností klienta/prijímateľa sociálnej služby, pričom ide o postupný tréning pracovných návykov a zručností s cieľom osvojenia si, obnovenia a udržania fyzických, mentálnych a pracovných schopností
• tvorivé výtvarné aktivity s využitím prvkov arteterapie – výtvarné techniky a práca s hlinou zamerané na rozvíjanie jemnej a hrubej motoriky, kognitívnych schopností, podpora emočného zdravia, sociálneho vývinu klienta/prijímateľa sociálnej služby a podpora jeho estetického cítenia,
• odborné, psychologické vyšetrenie, vývinová a špeciálno/liečebno – pedagogická diagnostika,
• tvorba individuálnych, stimulačných programov zameraných na rozvoj osobnosti klienta,
• záujmová činnosť:
- maľba obrazov, maľba na hodváb
- kolky, Boccia – šport určený aj pre osoby s telesným postihnutím
- integračné aktivity v rámci kultúrno-spoločenského prostredia, podľa individuálnych záujmov klientov napr.:
- Rytierska rada - zameranie sa na Štandardy kvality poskytovania sociálnych služieb podané zrozumiteľnou formou (rozhovory s klientami na nimi navrhnuté témy),
- výchovno – rekreačné pobyty,
- voľnočasové aktivity (knižnica, kino, divadlo, ihrisko, vychádzky do prírody, výtvarné a pracovné aktivity...)
- spoločné varenie a pečenie
Organizujeme taktiež pravidelné akcie a podujatia (napríklad letná grilovačka, ples - karneval, vianočná besiedka).

Spolupracujeme s rôznymi umelcami z hudobno-dramatickej oblasti, realizujeme interné koncerty a iné aktivity pre naše zariadenie.
Kladieme veľký dôraz na spoluprácu s rodinou a blízkymi našich klientov, takisto aj so širšou komunitou. Pravidelne kooperujeme so študentmi, seniormi a dobrovoľníkmi zo zahraničia.
Snažíme sa, aby naši klienti mali kontakt so širšou verejnosťou a takisto informácie o bežnom dianí vo svete.

Ak máte chuť nás podporiť, môžete tak urobiť poukázaním akejkoľvek sumy na náš darovací účet číslo SK68 8180 0000 0070 0047 2755 vedenom v Štátnej pokladnici. Do účelu platby stačí uviesť "Dar". Všetky získané prostriedky sú používané na zvyšovanie kvality života prijímateľov našich sociálnych služieb - našich klientov. Za podporu ďakujeme.

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých SIBÍRKA, Sibírska 69, 831 02 Bratislava
Telefón: +421 2 4446 1207; +421 2 4446 1208, E- mail: sibirka(@)sibirka.sk

© CSS Sibírka. Všetky práva vyhradené.