Slider
  LOGO BSK 2020 768x222 1 300x87 ROBÍME ŽIVOT KRAJŠÍM ĽUĎOM S VIACNÁSOBNÝM POSTIHNUTÍM

   

  Vitajte na stránke Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka, ktorý poskytuje sociálne služby v zmysle Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách pre ľudí s viacnásobným postihnutím od 6 rokov.

  Na našej webovej stránke v časti Dokumenty si môžete pozrieť vypracovaný krízový plán a všetky potrebné dokumenty v prípade vytvorenia karantény počas pandémie ochorenia COVID-19.

  Nové informácie, fotky a videá zo Sibírky nájdete na našej facebookovej stránke Centrum sociálnych služieb Sibírka.

  Ak máte chuť nás podporiť, môžete tak urobiť poukázaním akejkoľvek sumy na náš darovací účet číslo SK68 8180 0000 0070 0047 2755 vedenom v Štátnej pokladnici. Do účelu platby stačí uviesť "Dar". Všetky získané prostriedky sú používané na zvyšovanie kvality života prijímateľov našich sociálnych služieb - našich klientov. Za podporu ďakujeme.

  O NÁS

  Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka začal svoju činnosť 13. januára 1987 ako Ústav sociálnej starostlivosti pre mládež na Jaskovom rade č. 159. Od októbra 2006 sídli na Sibírskej ulici č. 69 v novo zrekonštruovanej budove s prístavbou.

  Od svojho vzniku prešiel viacerými zmenami - od zdravotníckeho zariadenia po zariadenie, ktoré poskytuje sociálne služby na základe individuálnych rozvojových plánov jednotlivých klientov, poskytuje špecializované terapeutické služby, je bezbariérové a vybavené modernými technickými pomôckami. Zriaďovateľom je Bratislavský samosprávny kraj.


  Cieľom DSS Sibírka je koordináciou psychologických, sociálno - terapeutických a ošetrovateľských postupov:
  • vytvárať každému klientovi také životné podmienky, ktoré plne akceptujú jeho individualitu,
  • zlepšovať kvalitu ich života sprostredkovaním dostatočných podnetov, ktoré v maximálnej možnej miere podporujú potenciálne možnosti klienta,
  • sprevádzať klientov počas ich života a pre klientov s celoročným pobytom v možnostiach zariadenia vytvárať rodinné prostredie.

  Našimi klientmi sú:
  ...deti a dospelí vo veku od 6 rokov s ťažkým viacnásobným postihnutím, kde prevažuje kombinácia mentálneho a telesného postihnutia v spojení s pridruženými zmyslovými, rečovými a duševnými poruchami.

  Kapacita DSS Sibírka je 38 miest. V našom zariadení poskytujeme službu:
  • ambulantnou formou pre 8 klientov,
  • týždennou pobytovou formou pre 12 klientov,
  • celoročnou pobytovou formou pre 18 klientov.

  Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých SIBÍRKA, Sibírska 69, 831 02 Bratislava
  Telefón: +421 2 4446 1207; +421 2 4446 1208, E- mail: sibirka(@)sibirka.sk

  © CSS Sibírka. Všetky práva vyhradené.