O NÁS

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka začal svoju činnosť 13. januára 1987 ako Ústav sociálnej starostlivosti pre mládež na Jaskovom rade č. 159. Od októbra 2006 sídli na Sibírskej ulici č. 69 v novo zrekonštruovanej budove s prístavbou.

Od svojho vzniku prešiel viacerými zmenami - od zdravotníckeho zariadenia po zariadenie, ktoré poskytuje sociálne služby na základe individuálnych rozvojových plánov jednotlivých klientov, poskytuje špecializované terapeutické služby, je bezbariérové a vybavené modernými technickými pomôckami. Zriaďovateľom je Bratislavský samosprávny kraj.


Cieľom DSS Sibírka je koordináciou psychologických, sociálno - terapeutických a ošetrovateľských postupov:
• vytvárať každému klientovi také životné podmienky, ktoré plne akceptujú jeho individualitu,
• zlepšovať kvalitu ich života sprostredkovaním dostatočných podnetov, ktoré v maximálnej možnej miere podporujú potenciálne možnosti klienta,
• sprevádzať klientov počas ich života a pre klientov s celoročným pobytom v možnostiach zariadenia vytvárať rodinné prostredie.

Našimi klientmi sú:
...deti a dospelí vo veku od 6 rokov s ťažkým viacnásobným postihnutím, kde prevažuje kombinácia mentálneho a telesného postihnutia v spojení s pridruženými zmyslovými, rečovými a duševnými poruchami.

Kapacita DSS Sibírka je 38 miest. V našom zariadení poskytujeme službu:
• ambulantnou formou pre 8 klientov,
• týždennou pobytovou formou pre 12 klientov,
• celoročnou pobytovou formou pre 18 klientov.