OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ

V  Sibírke poskytujeme starostlivosť 38 klientom s obmedzenou participáciou prostredníctvom ambulantnej, týždennej a celoročnej pobytovej formy.


Ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť poskytuje kvalifikovaný odborný personál zdravotníckeho úseku (sestra, zdravotnícky asistent, opatrovateľ/ka) dôstojne a ľudsky. Špecifikom starostlivosti je podporovanie sebestačnosti, starostlivosť o zdravotný stav, rozpoznanie rizikových faktorov, predchádzanie komplikácií ochorenia a uplatňovanie práv klientov s právom chránených záujmov.

Zdravotnú starostlivosť v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení poskytujú sestry a zdravotnícki asistenti. Kvalita ošetrovateľských služieb sa poskytuje formou ošetrovateľského procesu v súlade s vypracovanými ošetrovateľskými štandardmi, ktorý komplexne uspokojuje všetky potreby klienta.

Zdravotnícky úsek sa ďalej vo svojej náplni zameriava na:

- primárnu zdravotnú starostlivosť prostredníctvom zmluvného lekára,
- poskytovanie komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti,
- poskytovanie opatrovateľskej starostlivosti,
- sledovanie základných životných funkcií,
- vykonávanie zdravotných výkonov podľa Vyhlášky  č. 109/2009 Z. z.,
- podporu zdravia cez edukačné stretnutia,
- vedenie zdravotnej dokumentácie v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti,
- zvyšovanie kvality ošetrovateľskej a opatrovateľskej starostlivosti,
- implementáciou právnych predpisov do ošetrovateľskej praxe,
- zabezpečovanie sústavného vzdelávania sestier opatrovateľov v súvislosti so svojou prácou.