Slider
  LOGO BSK 2020 768x222 1 300x87 ROBÍME ŽIVOT KRAJŠÍM ĽUĎOM S VIACNÁSOBNÝM POSTIHNUTÍM

   

  Vitajte na stránke Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka, ktorý poskytuje sociálne služby v zmysle Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách pre ľudí s viacnásobným postihnutím od 6 rokov.

  Na našej webovej stránke v časti Dokumenty si môžete pozrieť vypracovaný krízový plán a všetky potrebné dokumenty v prípade vytvorenia karantény počas pandémie ochorenia COVID-19.

  Nové informácie, fotky a videá zo Sibírky nájdete na našej facebookovej stránke Centrum sociálnych služieb Sibírka.

  Ak máte chuť nás podporiť, môžete tak urobiť poukázaním akejkoľvek sumy na náš darovací účet číslo SK68 8180 0000 0070 0047 2755 vedenom v Štátnej pokladnici. Do účelu platby stačí uviesť "Dar". Všetky získané prostriedky sú používané na zvyšovanie kvality života prijímateľov našich sociálnych služieb - našich klientov. Za podporu ďakujeme.

  Krízový manažment pre DSS Sibírka počas pandémie ochorenia Covid

  Definuje postupy a opatrenia

  - na zabezpečenie starostlivosti pre situáciu náporu potreby stabilizácie a starostlivosti chorých alebo suspektných na COVID 19 zo skupiny pacientov s viacnásobným zdravotným postihnutím  v oblastiach:

  1. kontrola rizika ďalšieho šírenia infekcie

  2. zníženie následkov ochorenia

  3. zvládnutie    efektívneho    manažmentu    uspokojovania    potrieb    a nárokov    na starostlivosť u všetkých klientov ZSS

  - na základe odporučení UVZ SR zo dňa 17.4. a 20.4.2020, s ktorými boli oboznámení všetci zamestnanci CSS Sibírka.

  Ak na základe aktívneho skríningu všetkých klientov, ktorý je vykonávaný 2x denne (meranie teploty, dýchanie, kašľanie, chuť do jedla a správanie klienta) sa zistia symptómy nasleduje postup:

  1. Izolovanie  klienta  do  priestorov  ambulantného  a týždenného  pobytu  (  ďalej „ATP“)

  2. Ihneď informovať vedúcu sestru a riaditeľku, ktoré  okamžite kontaktujú RÚVZ v Bratislave a OSV BSK

  3. Nariadiť  protiepidemické  opatrenia   v DSS  Sibírka  a karanténne  opatrenia (postupy nižšie)

  4. Zabezpečiť lekárske vyšetrenie podozrivých a chorých klientov.

   

  1. IZOLOVANIE s cieľom kontroly rizika ďalšieho šírenia infekcie Covid – 19

  Budova CSS Sibírka má 2 trakty – jeden pre celoročnú pobytovú formu, druhú pre ambulantnú a týždennú pobytovú formu, ktorá je momentálne z dôvodu krízovej situácie prázdna. V tejto časti je 9 dvojlôžkových izieb, samostatný bezbariérový vchod z exteriéru a samostatného átria, kúpeľňu a toaletu.

  Priestory ATP sú vyčlenené t.č. pre izoláciu klientov so symptómami ochorenia. Podmienky sú vhodné na úplnú izoláciu chorých klientov a pre ošetrujúci personál.

  Do týchto priestorov je klient so symptómami okamžite izolovaný s vyčleneným personálom (službukonajúca zdravotná sestra). Priestory sú pripravené a označené.(Príloha č.1.)

  2. INFORMOVANIE

  Okamžitý prenos informácii o možnom výskyte ochorenia prostredníctvom ošetrujúceho personálu  v  službe  vedúcej  sestre  a riaditeľke,  ktoré  komunikujú  s RÚVZ,  OSV  BSK a ostatnými zdravotníckymi organizáciami a osobami. Komunikácia smerom von z CSS Sibírka je len prostredníctvom týchto osôb.

  Mgr. Kovárová – 0914 203 854
  Mgr. Betinová – 0948 949 237
  Všeobecný lekár: MUDr. Ľubica Šimková, Poliklinika Tehelná – praktický lekár pre dospelých telefón: 02/444 545 33
  (Ordinačné hodiny: Pondelok a Utorok od 08:00 – do 13:00, Streda od 13:00 – do 17:30, Štvrtok od 08:00 – do 13:00 a v Piatok od 08:00 – do 12:00)

  ALEBO

  Regionálneho hygienika (RH) RÚVZ:
  • Všeobecné: +421800221234
  • Úrad verejného zdravotníctva slovenskej republiky – 0917 222 682
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v bratislave – 0917 426 075

  3. PROTIEPIDEMICKÉ OPATRENIA a KARANTÉNNE OPATRENIA

  Základný postup a oblasti:

  Vyčleneni e personálu –  pre  izolovanú  časť  a  neinfikovanú  časť  (na 24 hod. 14 dní), obe časti sa samostatne uzavrú a do max. 12 hodín nastupujú pracovníci do zariadenia, ostatní pracovníci ostávajú v domácej karanténe (všetci, ktorí za posledných 14 dní boli v kontakte s klientami a ostatnými pracovníkmi) (Príloha č.2)

  Pre izolačnú časť je vyčlenený personál I-ATP (prepočet zamestnancov sa upravuje podľa počtu izolovaných klientov – uvádzame prepočet 30% pozitívnych na covid 19, podmienka je vždy musí byť zdravotná sestra) a to konkrétne:

  5 zamestnancov v zložení:
  - 2x Sestra
  - Opatrovateľka
  - Opatrovateľ
  - Sociálny pracovník / sociálny terapeut

  Zamestnanci majú v ostatných izbách svoje miesta na spanie (čierna snoezelen až po spálňu Korychová, oddelené posuvnými dverami – t.j. 5 miestností). Miestnosti sú vybavené posteľami a madracmi. Zamestnanci sú oboznámení so zoznamom vecí, ktoré si majú priniesť (Príloha č.3). Priestory môžu využívať na oddych a nočný odpočinok. Na oddych možno využívať aj átrium ATP.

  Pre zvyšnú časť zariadenia – N-CP - neinfikovaní klienti je vyčlenený personál

  7 zamestnancov v zložení:
  - 2 zdravotné sestry
  - 1 praktická sestra / zdravotnícky asistent
  - 2 opatrovateľky
  - 1 opatrovateľ
  - Sociálny pracovník / sociálny terapeut

  Zamestnanci majú miesta na spanie – kancelárie (od miestnosti terapeutov až po vodoliečbu, a kancelárie na prízemí), t.j miestnost terapeutov – 1 (zdravotná sestra), miestnosť vedúceho terapií -1(praktická sestra), RHB miestnost – 2 (opatrovateľky), kancelária sociálneho pracovníka prízemie– 2 (sociálny pracovník a sestra), miestnosť ekonómov – 1 (opatrovateľ). Na oddych možno využívať aj átrium CP a dvor na prízemí.

  Zamestnanci obidvoch častí pracujú podľa náplní práce – každý si plní pracovné povinnosti podľa odbornosti + každý vykonáva obslužné a upratovacie práce – práca ako tím, pracovný čas 11,5 hodín, jeden opatrovateľ vždy nočná služba, zdravotná sestra nočná pohotovosť. Krízový štáb ukladá zamestnancom povinnosť výkonu práce na základe núdzového stavu (Príloha č.4)

   Aktívny skríning a  testovanie

  Odber materiálu na vykonanie diagnostiky na Covid 16 sa musí vykonať u každého klienta a zamestnanca. V zariadení ostávajú 21/14 len pracovníci s negatívnym testom, pozitívni ostávajú v domácej liečebnej karanténe.

   Zásoby  OOP

  Krízový štáb kontroluje na základe akčného plánu  č.138 A/2020 dostatočnú zásobu OOP a liekov pre jednotlivých klientov (vždy musí byť na 14 dní), priebežne dopĺňa. V prípade prepuknutia infekcie sa okamžite kontaktuje BSK a RUVZ – dodanie ochranných pomôcok a odevov v zmysle nariadení (Príloha č.5)

  Strava

  Stravu dodáva DSS Integra, navyšuje sa počet o 12 zamestnancov. Strava je dodávaná oddelene dvoma vstupmi

  - neinfikovaná časť – vchod z Piešťanskej, podľa počtu osôb
  - Izolačná časť – bočný vchod zo Sibírskej, podľa počtu osôb

  Pre osoby sú vyčlenené riady samostatne, samostatne sú diež umývané v priemyselnej umývačke a dezinfikované.

  Práčovňa

  Pokračujeme vo využívaní služieb práčovne – 2 zberné miesta podľa rozdelenia časti zariadenie

  - neinfikovaná časť – vchod z Piešťanskej
  - Izolačná časť – bočný vchod zo Sibírskej

  Odpad

  Nakladanie odpadu v zmysle nariadení, zber

  - neinfikovaná časť – vchod zo Sibírskej vchod pre zamestnancov
  - Izolačná časť – bočný vchod zo Sibírskej Uskladnenie odpadu pri bráne (miesto pre zberné nádoby)
   

  Dezinfekčné  stanice

  - Pri vstupoch do oddelených častí (celkový počet 3 – nadzemné podlažie pri schodisku, prechod od zdravotnej miestnosti na časť ATP, pri bočnom vchode časť ATP).

  Manažment prevádzky

  Okrem už spomínanej pracovnej štruktúry oboch častí zariadenia, vedúca sestra a riaditeľka sú v telefonickom kontakte a operatívne riešia vzniknuté situácie. Komunikujú s inými organizáciami (RUVZ, lekári – nemocnice, BSK, rodiny klientov).

  Vedúca sestra komunikuje s lekármi, lekárňami, dopĺňa zdravotnícky materiál a lieky.

  Vedúca prevádzky a prevádzkoví pracovníci zabezpečujú chod prevádzky obstaraním, dovozom a opravou všetkých potrebných pomôcok pri dodržaní všetkých bezpečnostných opatrení.

  Obe oddelené časti majú k dispozícii pevné linky a mobily s internetom a mobilnými aplikáciami, ktoré môžu využívať na komunikáciu (s príbuznými klientov, príbuznými...) (Príloha č.6 - zoznam je prístupný krízovému štábu CSS Sibírka)

  V jednotlivých oddelených častiach je vždy jeden poverený vedením – zdravotná sestra/sociálny terapeut. Všetci pracovníci sú povinní dodržiavať všetky usmernenia a opatrenia RUVZ a MPSVAR a interné postupy v súvislosti so šírením Covid 19, ktoré už potvrdili svojim podpisom. Psychológ je podporou všetkých zamestnancov a klientov na základe spracovaných materiálov „Zásady psychologickej podpory a pomoci pre zamestnancov, klientov a rodinných príslušníkov“ (Príloha č. 7)

  Neoddeliteľnou súčasťou tohto dokumentu sú prílohy:

  Príloha č. 1 - Postup izolovania klienta s podozrením na Covid 19 alebo respiračné ochorenie
  Príloha č. 2 - Zoznam zamestnancov a rozdelenie do infikovanej časti a neinfikovanej
  Príloha č. 3 - Zoznam vecí pre krízový pobyt
  Príloha č. 4 - Manuál pracovných činností
  Príloha č. 5 - OOP
  Príloha č. 6 - Zoznam klientov a kontaktov na rodinných príslušníkov
  Príloha č. 7 - Zásady psychologickej podpory a pomoci zamestnancom, klientom a ich rodinným príslušníkom

  Spracovala Mgr. Betinová na základe krízového štábu CSS Sibírka dňa 27.4.2020 v Bratislave

  http://www.uvzsr.sk/
  https://www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/socialne-sluzby/
  https://www.rpsp.eu/aktualne/

  Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých SIBÍRKA, Sibírska 69, 831 02 Bratislava
  Telefón: +421 2 4446 1207; +421 2 4446 1208, E- mail: sibirka(@)sibirka.sk

  © CSS Sibírka. Všetky práva vyhradené.