previous arrow
next arrow
Slider

Krízový manažment pre DSS Sibírka počas pandémie ochorenia Covid

Aktualizácia krízového manažmentu pre DSS Sibírka v súvislosti s ochorením Covid – 19 – PLÁN UVOĽŇOVANIA OPATRENÍ zo dňa 3.júna 2020

Definuje postupy a opatrenia

- na základe Opatrenia ÚVZ SR OPL/4592/2020 zo dňa 2.6.2020 a Plánu uvoľňovania opatrení v sociálnych službách v súvislosti s chorením Covid – 19 zo dňa 2.6.2020 vydaným MPSVR.

Krízový štáb CSS Sibírka na základe týchto dokumentov rozhodol v závislosti od cieľovej skupiny prijímateľov, priestorových, materiálno-technických a personálnych možnosti o nasledovných fázach uvoľňovania opatrení pre druh sociálnej služby Domov sociálnych služieb:

I. FÁZA od 3.6.2020

Otvorenie sociálnych služieb:

 • DSS týždenná pobytová služba v nepretržite - Nariadenie vlády č. 116/2020 Z.z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 zo dňa 7. mája 2020. Na základe záujmu rodičov /opatrovníkov od 1.6.2020.

Uvoľnenie režimu:

 • Umožnenie návštev u prijímateľov sociálnych služieb CPF vo vonkajších aj vnútorných priestoroch, mimo izieb klientov od 5.6.2020.

Pre návštevu prijímateľov sú stanovené nasledujúce pravidlá:

 • Miesto vyhradené pre návštevy: átrium v prípade priaznivého počasia, návštevná miestnosť (tzv. filter) v budove v prípade nepriaznivého počasia.
 • Návšteva sa hlási deň vopred u sociálneho pracovníka alebo u služby konajúcej sestry na konkrétny čas (t.č. sociálny pracovník počas pracovného týždňa 0948 949 235, počas víkendu 02/444 61 207 (208 ) / 0917 524 057)
 • Návštevy sú možné od 10,00 – 17,00, vedie sa ich evidencia (čas, meranie teploty, zdravotný stav, cestovateľská anamnéza), návšteva je poučená o GDPR Covid – 19 na všetkých vstupných dverách.
 • Maximálny čas návštevy - 1 hodina v átriu, 45 min. návštevná miestnosť z dôvodu dezinfekcie návštevnej miestnosti, priestorové možnosti umožňujú návštevu len jedného klienta v danom čase
 • Návšteva musí mať prekrytie horných dýchacích ciest, dezinfikovať si ruky a použiť vo vnútornom priestore návleky (návleky, rukavice a dezinfekciu zabezpečuje CSS Sibírka).
 • Umožnenie klientom absolvovať lekárske vyšetrenia a vybavovanie úradných záležitostí, ktoré vyžadujú jeho osobnú účasť
 • Umožnenie vykonania revízií v DSS, pri ktorých hrozí riziko z omeškania a nevykonávajú sa v izbách prijímateľov od 3.6.2020
 • Ostatné uvoľňovania z priestorových a personálnych dôvodov nie je možné zaviesť, nakoľko od 1.6. sú poskytované sociálne služby 6 prijímateľom na TPF nepretržite v mimoriadnom režime do 15.6.2020.

II. FÁZA od 8.6.2020

Otvorenie sociálnych služieb:

 • DSS ambulantná forma od 8.6.2020 – na základe záujmu rodičov / opatrovníkov na základe priestorových, personálnych a  bezpečnostných podmienok v priestoroch rehabilitácie.
 • DSS týždenná pobytová služba v nepretržite - Nariadenie vlády č. 116/2020 Z.z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 zo dňa 7. mája 2020. Na základe záujmu rodičov /opatrovníkov od 1.6.2020.

Uvoľnenie režimu:

 • Umožnenie návštev u prijímateľov sociálnych služieb CPF vo vonkajších aj vnútorných priestoroch, mimo izieb klientov od 5.6.2020 pri dodržaní pravidiel z I. fázy
 • Umožnenie klientom CPF krátkodobé opustenie priestorov DSS Sibírka počas dňa s pohybom mimo uzavretých priestorov s vysokou koncentráciou osôb – odporúčajú sa vychádzky do okolia, používanie OOP aj klienta aj sprievodcu (rúška, dezinfekcia pri návrate), max. 60 min.

 III. FÁZA od 15.6.2020

Otvorenie sociálnych služieb:

 • DSS ambulantná forma
 • DSS týždenná pobytová

Podmienky:

 • Odporúča sa dodržiavanie min 2 m odstup medzi klientmi
 • Uprednostňovanie individuálnej práce s klientom
 • Používanie osobných ochranných pracovných pomôcok (OOPP) zamestnancami a osobných ochranných prostriedkov (OOPP) klientmi, ak je to vzhľadom na cieľovú skupinu možné a vhodné
 • Pravidelné čistenie a dezinfekcia priestorov
 • Ranný filter - meranie teploty, zabezpečenie hygieny pri vstupe (umytie rúk, dezinfekcia) a pravidelné sledovanie zdravotného stavu klientov a zamestnancov zdržujúcich sa v zariadení so zameraním na príznaky respiračného ochorenia (zvýšená teplota, kašeľ, sekrécia z nosa)
 • V priestoroch zariadenia je potrebné zabezpečiť časté vetranie, odporúča sa používanie germicídnych žiaričov, alebo ionizátorov v súčinnosti s dezinfekciou
 • Vchod pre AF a TPF je z dvora zo Sibírskej ul.

 

Uvoľnenie režimu:

 • Umožnenie návštev u prijímateľov sociálnych služieb CPF aj na izbách klientov, ak ju obýva sám, pri dodržaní pravidiel s I. fázy
 • Umožnenie prijímania všetkých žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby
 • Umožnenie opustenia DSS Sibírka s TPF a CPF do domácnosti, na víkend a sviatky od 19.6.2020 – na základe čestného prehlásenia zákonného zástupcu / opatrovníka, že zabezpečuje všetky opatrenia počas pobytu klienta v domácnosti a pri preprave
 • Povolenie spoločných aktivít klientov v malom počte účastníkov.

IV. FÁZA od 1.7.2020

 • Obnovenie úplnej prevádzky s príslušnými zmenami v platných legislatívnych obmedzeniach
 • Obnovenie dodávateľských prác a ostatných revízií.

Krízový štáb CSS Sibírka v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou môže vykonávať zmeny a opatrenia v jednotlivých fázach. Ku koncu každej fázy zhodnotí daný aktuálny stav a rozhodne, či prechádza k ďalšej fáze uvoľňovania, príp. vykoná zmeny, prípadne bude postupovať podľa aktuálnych pokynov RÚVZ a MPSVR SR.

Naďalej ostávajú v platnosti základné protiepidemiologické postupy:

- aktívny skríning všetkých klientov, ktorý je vykonávaný 2x denne (meranie teploty, dýchanie, kašľanie, chuť do jedla a správanie klienta) sa zistia symptómy nasleduje postup:

 1. Izolovanie klienta do vyčlenenej miestnosti
 2. Ihneď informovať vedúcu sestru a riaditeľku, ktoré okamžite kontaktujú RÚVZ v Bratislave a OSV BSK
 3. Nariadiť protiepidemické opatrenia v DSS Sibírka a karanténne opatrenia
 4. Zabezpečiť lekárske vyšetrenie podozrivých a chorých klientov
 5. V prípade výskytu ochorenia Covid - 19 bezodkladne zašle hlásenie o mimoriadnej situácii na MPSVR SR (odbkrman@employment.gov.sk)
 6. Uzatvorenie poskytovania sociálnych služieb a postup v zmysle Krízového manažmentu zo dňa 27.4.2020 s prílohami.

Okamžitý prenos informácii o možnom výskyte ochorenia prostredníctvom ošetrujúceho personálu v službe sa bezodkladne hlási vedúcej sestre a riaditeľke, ktoré komunikujú s RÚVZ, OSV BSK a ostatnými zdravotníckymi organizáciami a osobami. Komunikácia smerom von z CSS Sibírka je len prostredníctvom týchto osôb.

Mgr. Kovárová – 0914 203 854

Mgr. Betinová – 0948 949 237

Všeobecný lekár: MUDr. Ľubica Šimková, Poliklinika Tehelná – praktický lekár pre dospelých

Telefón: 02/444 545 33

(Ordinačné hodiny: Pondelok a Utorok od 08:00 – do 13:00, Streda od 13:00 – do 17:30, Štvrtok od 08:00 – do 13:00 a v Piatok od 08:00 – do 12:00)

ALEBO

Regionálneho hygienika (RH) RÚVZ:

 • Všeobecné: +421800221234
 • Úrad verejného zdravotníctva slovenskej republiky – 0917 222 682
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075

Do odvolania ostávajú v platnosti všetky bezpečnostné opatrenia – OOPP, čistiace a dezinfekčné postupy zavedené počas mimoriadnej situácie, s cieľom predchádzania ochoreniu Covid – 19.

Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu prijímateľa sociálnej služby

Čestné vyhlásenie o zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze prijímateľa sociálnej služby (ďalej len „klient) a osôb, s ktorými je v stykua osôb, s ktorými je v styku

DENNÁ EVIDENCIA NÁVŠTEV V ZARIADENÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Denná evidencia absolvovaných vychádzok, vyšetrení alebo úradných záležitostí prijímateľov sociálnych služieb (ďalej len „klienti“)

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/final_opatrenie_prevadzky_4_faza_02_06.pdf

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/uvzsr/plan-uvolnovania-opatreni-socialnych-sluzbach.pdf

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/uvzsr/ambulantne-zss_otvorenie-1.pdf

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/uvzsr/navstevy-zss_oss-2.pdf

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/uvzsr/vychadzky-zo-zss-3.pdf

V Bratislave 3.6.2020                         Na základe krízového štábu spracovala Mgr. Martina Betinová

 

Krízový manažment pre DSS Sibírka počas pandémie ochorenia Covid (6.mája 2020)

Definuje postupy a opatrenia

- na zabezpečenie starostlivosti pre situáciu náporu potreby stabilizácie a starostlivosti chorých alebo suspektných na COVID 19 zo skupiny pacientov s viacnásobným zdravotným postihnutím  v oblastiach:

1. kontrola rizika ďalšieho šírenia infekcie

2. zníženie následkov ochorenia

3. zvládnutie    efektívneho    manažmentu    uspokojovania    potrieb    a nárokov    na starostlivosť u všetkých klientov ZSS

- na základe odporučení UVZ SR zo dňa 17.4. a 20.4.2020, s ktorými boli oboznámení všetci zamestnanci CSS Sibírka.

Ak na základe aktívneho skríningu všetkých klientov, ktorý je vykonávaný 2x denne (meranie teploty, dýchanie, kašľanie, chuť do jedla a správanie klienta) sa zistia symptómy nasleduje postup:

1. Izolovanie  klienta  do  priestorov  ambulantného  a týždenného  pobytu  (  ďalej „ATP“)

2. Ihneď informovať vedúcu sestru a riaditeľku, ktoré  okamžite kontaktujú RÚVZ v Bratislave a OSV BSK

3. Nariadiť  protiepidemické  opatrenia   v DSS  Sibírka  a karanténne  opatrenia (postupy nižšie)

4. Zabezpečiť lekárske vyšetrenie podozrivých a chorých klientov.

 

1. IZOLOVANIE s cieľom kontroly rizika ďalšieho šírenia infekcie Covid – 19

Budova CSS Sibírka má 2 trakty – jeden pre celoročnú pobytovú formu, druhú pre ambulantnú a týždennú pobytovú formu, ktorá je momentálne z dôvodu krízovej situácie prázdna. V tejto časti je 9 dvojlôžkových izieb, samostatný bezbariérový vchod z exteriéru a samostatného átria, kúpeľňu a toaletu.

Priestory ATP sú vyčlenené t.č. pre izoláciu klientov so symptómami ochorenia. Podmienky sú vhodné na úplnú izoláciu chorých klientov a pre ošetrujúci personál.

Do týchto priestorov je klient so symptómami okamžite izolovaný s vyčleneným personálom (službukonajúca zdravotná sestra). Priestory sú pripravené a označené.(Príloha č.1.)

2. INFORMOVANIE

Okamžitý prenos informácii o možnom výskyte ochorenia prostredníctvom ošetrujúceho personálu  v  službe  vedúcej  sestre  a riaditeľke,  ktoré  komunikujú  s RÚVZ,  OSV  BSK a ostatnými zdravotníckymi organizáciami a osobami. Komunikácia smerom von z CSS Sibírka je len prostredníctvom týchto osôb.

Mgr. Kovárová – 0914 203 854
Mgr. Betinová – 0948 949 237
Všeobecný lekár: MUDr. Ľubica Šimková, Poliklinika Tehelná – praktický lekár pre dospelých telefón: 02/444 545 33
(Ordinačné hodiny: Pondelok a Utorok od 08:00 – do 13:00, Streda od 13:00 – do 17:30, Štvrtok od 08:00 – do 13:00 a v Piatok od 08:00 – do 12:00)

ALEBO

Regionálneho hygienika (RH) RÚVZ:
• Všeobecné: +421800221234
• Úrad verejného zdravotníctva slovenskej republiky – 0917 222 682
• Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v bratislave – 0917 426 075

3. PROTIEPIDEMICKÉ OPATRENIA a KARANTÉNNE OPATRENIA

Základný postup a oblasti:

Vyčleneni e personálu –  pre  izolovanú  časť  a  neinfikovanú  časť  (na 24 hod. 14 dní), obe časti sa samostatne uzavrú a do max. 12 hodín nastupujú pracovníci do zariadenia, ostatní pracovníci ostávajú v domácej karanténe (všetci, ktorí za posledných 14 dní boli v kontakte s klientami a ostatnými pracovníkmi) (Príloha č.2)

Pre izolačnú časť je vyčlenený personál I-ATP (prepočet zamestnancov sa upravuje podľa počtu izolovaných klientov – uvádzame prepočet 30% pozitívnych na covid 19, podmienka je vždy musí byť zdravotná sestra) a to konkrétne:

5 zamestnancov v zložení:
- 2x Sestra
- Opatrovateľka
- Opatrovateľ
- Sociálny pracovník / sociálny terapeut

Zamestnanci majú v ostatných izbách svoje miesta na spanie (čierna snoezelen až po spálňu Korychová, oddelené posuvnými dverami – t.j. 5 miestností). Miestnosti sú vybavené posteľami a madracmi. Zamestnanci sú oboznámení so zoznamom vecí, ktoré si majú priniesť (Príloha č.3). Priestory môžu využívať na oddych a nočný odpočinok. Na oddych možno využívať aj átrium ATP.

Pre zvyšnú časť zariadenia – N-CP - neinfikovaní klienti je vyčlenený personál

7 zamestnancov v zložení:
- 2 zdravotné sestry
- 1 praktická sestra / zdravotnícky asistent
- 2 opatrovateľky
- 1 opatrovateľ
- Sociálny pracovník / sociálny terapeut

Zamestnanci majú miesta na spanie – kancelárie (od miestnosti terapeutov až po vodoliečbu, a kancelárie na prízemí), t.j miestnost terapeutov – 1 (zdravotná sestra), miestnosť vedúceho terapií -1(praktická sestra), RHB miestnost – 2 (opatrovateľky), kancelária sociálneho pracovníka prízemie– 2 (sociálny pracovník a sestra), miestnosť ekonómov – 1 (opatrovateľ). Na oddych možno využívať aj átrium CP a dvor na prízemí.

Zamestnanci obidvoch častí pracujú podľa náplní práce – každý si plní pracovné povinnosti podľa odbornosti + každý vykonáva obslužné a upratovacie práce – práca ako tím, pracovný čas 11,5 hodín, jeden opatrovateľ vždy nočná služba, zdravotná sestra nočná pohotovosť. Krízový štáb ukladá zamestnancom povinnosť výkonu práce na základe núdzového stavu (Príloha č.4)

 Aktívny skríning a  testovanie

Odber materiálu na vykonanie diagnostiky na Covid 16 sa musí vykonať u každého klienta a zamestnanca. V zariadení ostávajú 21/14 len pracovníci s negatívnym testom, pozitívni ostávajú v domácej liečebnej karanténe.

 Zásoby  OOP

Krízový štáb kontroluje na základe akčného plánu  č.138 A/2020 dostatočnú zásobu OOP a liekov pre jednotlivých klientov (vždy musí byť na 14 dní), priebežne dopĺňa. V prípade prepuknutia infekcie sa okamžite kontaktuje BSK a RUVZ – dodanie ochranných pomôcok a odevov v zmysle nariadení (Príloha č.5)

Strava

Stravu dodáva DSS Integra, navyšuje sa počet o 12 zamestnancov. Strava je dodávaná oddelene dvoma vstupmi

- neinfikovaná časť – vchod z Piešťanskej, podľa počtu osôb
- Izolačná časť – bočný vchod zo Sibírskej, podľa počtu osôb

Pre osoby sú vyčlenené riady samostatne, samostatne sú diež umývané v priemyselnej umývačke a dezinfikované.

Práčovňa

Pokračujeme vo využívaní služieb práčovne – 2 zberné miesta podľa rozdelenia časti zariadenie

- neinfikovaná časť – vchod z Piešťanskej
- Izolačná časť – bočný vchod zo Sibírskej

Odpad

Nakladanie odpadu v zmysle nariadení, zber

- neinfikovaná časť – vchod zo Sibírskej vchod pre zamestnancov
- Izolačná časť – bočný vchod zo Sibírskej Uskladnenie odpadu pri bráne (miesto pre zberné nádoby)
 

Dezinfekčné  stanice

- Pri vstupoch do oddelených častí (celkový počet 3 – nadzemné podlažie pri schodisku, prechod od zdravotnej miestnosti na časť ATP, pri bočnom vchode časť ATP).

Manažment prevádzky

Okrem už spomínanej pracovnej štruktúry oboch častí zariadenia, vedúca sestra a riaditeľka sú v telefonickom kontakte a operatívne riešia vzniknuté situácie. Komunikujú s inými organizáciami (RUVZ, lekári – nemocnice, BSK, rodiny klientov).

Vedúca sestra komunikuje s lekármi, lekárňami, dopĺňa zdravotnícky materiál a lieky.

Vedúca prevádzky a prevádzkoví pracovníci zabezpečujú chod prevádzky obstaraním, dovozom a opravou všetkých potrebných pomôcok pri dodržaní všetkých bezpečnostných opatrení.

Obe oddelené časti majú k dispozícii pevné linky a mobily s internetom a mobilnými aplikáciami, ktoré môžu využívať na komunikáciu (s príbuznými klientov, príbuznými...) (Príloha č.6 - zoznam je prístupný krízovému štábu CSS Sibírka)

V jednotlivých oddelených častiach je vždy jeden poverený vedením – zdravotná sestra/sociálny terapeut. Všetci pracovníci sú povinní dodržiavať všetky usmernenia a opatrenia RUVZ a MPSVAR a interné postupy v súvislosti so šírením Covid 19, ktoré už potvrdili svojim podpisom. Psychológ je podporou všetkých zamestnancov a klientov na základe spracovaných materiálov „Zásady psychologickej podpory a pomoci pre zamestnancov, klientov a rodinných príslušníkov“ (Príloha č. 7)

Neoddeliteľnou súčasťou tohto dokumentu sú prílohy:

Príloha č. 1 - Postup izolovania klienta s podozrením na Covid 19 alebo respiračné ochorenie
Príloha č. 2 - Zoznam zamestnancov a rozdelenie do infikovanej časti a neinfikovanej
Príloha č. 3 - Zoznam vecí pre krízový pobyt
Príloha č. 4 - Manuál pracovných činností
Príloha č. 5 - OOP
Príloha č. 6 - Zoznam klientov a kontaktov na rodinných príslušníkov
Príloha č. 7 - Zásady psychologickej podpory a pomoci zamestnancom, klientom a ich rodinným príslušníkom

Spracovala Mgr. Betinová na základe krízového štábu CSS Sibírka dňa 27.4.2020 v Bratislave

http://www.uvzsr.sk/
https://www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/socialne-sluzby/
https://www.rpsp.eu/aktualne/

Ak máte chuť nás podporiť, môžete tak urobiť poukázaním akejkoľvek sumy na náš darovací účet číslo SK68 8180 0000 0070 0047 2755 vedenom v Štátnej pokladnici. Do účelu platby stačí uviesť "Dar". Všetky získané prostriedky sú používané na zvyšovanie kvality života prijímateľov našich sociálnych služieb - našich klientov. Za podporu ďakujeme.

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých SIBÍRKA, Sibírska 69, 831 02 Bratislava
Telefón: +421 2 4446 1207; +421 2 4446 1208, E- mail: sibirka(@)sibirka.sk

© CSS Sibírka. Všetky práva vyhradené.