previous arrow
next arrow
Slider

Krízový manažment pre DSS Sibírka počas pandémie ochorenia Covid

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH hlavný hygienik Slovenskej republiky

s  účinnosťou od pondelka 15. mája 2023 ruší vyhlášku č. 35/2022, ktorá reguluje nosenie respirátorov v nemocniciach, v čakárňach a ambulanciách lekárov, v domovoch sociálnych služieb a v  lekárňach. Od tohto dátumu už v uvedených priestoroch nebude povinné prekrytie horných dýchacích ciest.

Hoci už prekrytie horných dýchacích ciest nebude v nemocniciach, v čakárňach a v  ambulanciách lekárov, v domovoch sociálnych služieb a v lekárňach od 15. mája 2023 povinné, nosenie respirátora návštevníkom v týchto priestoroch odporúčame. Nachádzajú sa v nich zraniteľné skupiny osôb - ľudia s akútnymi či chronickými ochoreniami, imunokompromitované osoby, tehotné ženy či osoby vo vyššom veku.

Prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom alebo rúškom naďalej odporúčame aj:

 • osobám, ktoré začínajú pociťovať príznaky respiračného ochorenia,
 • v preplnených prostriedkoch verejnej hromadnej dopravy (MHD, prímestské, diaľkové autobusy a vlaky),
 • v preplnených interiéroch, ako sú úrady, obchody, prevádzky služieb, prevádzky spoločného stravovania, kultúrne a športové zariadenia: divadlá, kiná, múzeá, športové haly, bohoslužobné priestory a podobne, 
 • na hromadných podujatiach aj v exteriéri, kde dochádza k hromadeniu sa ľudí v tesnej blízkosti (spoločenské, kultúrne a športové podujatia, ako sú koncerty, divadlá, kiná
  a pod.),
 • počas cesty do zahraničia hromadnými prostriedkami (autobusy, vlaky, lietadlá) a na preplnených miestach v zahraničí (napríklad letiská).

Ďalším dôležitým krokom k ochrane svojho zdravia a okolia je  dôkladné umývanie rúk,  ktoré chráni pred mnohými infekčnými ochoreniami.

(https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=5665:respiratory-prestanu-by-povinne-pripominame-situacie-kedy-ma-dobrovona-ochrana-naalej-vyznam&catid=56:tlaove-spravy&Itemid=62)

 

Usmernenie pre poskytovateľov sociálnych služieb v súvislosti s výskytom COVID - 19 k 22.3.2023 - link: usmernenie-poskytovatelov-socialnych-sluzieb-aktualiz-22-3_.pdf (mpsvr.sk)

Usmernenie pre poskytovateľov sociálnych služieb v súvislosti s výskytom COVID - 19 k 7.12. 2022 - link: usmernenie-poskytovatelov-socialnych-sluzieb-7-12-2022.pdf (mpsvr.sk)

Usmernenie k postupu pre prípad pozitívne testovaného prijímateľa alebo zamestnanca na SARS-CoV-2 - aktualizácia k 14.7.2022

Usmernenie pre poskytovateľov sociálnych služieb k prekrývaniu horných dýchacích ciest, návštevám v zariadeniach, testovaniu a opusteniu zariadenia prijímateľom sociálnych služieb (13.5.2022)

V zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 183/2021 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou na zabezpečenie riešenia koronavírusu COVID-19, v súlade s Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 32 a 33, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vydáva usmernenie pre poskytovateľov sociálnych služieb.

 • Každý zamestnanec sociálnych služieb je povinný pri kontakte s klientmi alebo návštevami v priestoroch interiérov budov mať prekryté horné dýchacie cesty (nos a ústa) respirátorom.
 • Použitie respirátora je možné nahradiť u zamestnancov použitím jednorazového ochranného rúška v prípade, ak v zariadení sociálnych služieb sa aktuálne nevyskytuje ochorenie SARS-CoV-2.
 • Každá cudzia osoba vstupujúca do prevádzky (návštevy klientov, dodávatelia, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, atď.) je povinná mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom.
 • V prípade, ak návštevník, resp. dodávateľ respirátorom nedisponuje, poskytovateľ sociálnych služieb je povinný mu respirátor poskytnúť.
 • Návštevy klientov v zariadeniach sociálnych služieb sú povinné dodržiavať hygienicko-epidemiologické pravidlá poskytovateľa.
 • Počas výskytu ochorenia SARS-CoV-2 v zariadení sa postupuje podľa Usmernenia k postupu pre prípad pozitívne testovaného prijímateľa alebo zamestnanca na SARS-CoV-2, aktualizácia k 27.4.2022, link: Sociálne služby - MPSVR SR (gov.sk)

Testovanie prijímateľov a zamestnancov

 • Poskytovateľ sociálnych služieb postupuje v zmysle Usmernenia MPSVR SR k priebežnému testovaniu zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb na ochorenie COVID – 19, aktualizácia k 27.4.2022, link: Sociálne služby - MPSVR SR (gov.sk)
 • Každému zamestnancovi je potrebné vydať 5 testov na individuálne testovanie v domácom prostredí pre prípad, že sa u neho objavia príznaky ochorenia pred odchodom do zamestnania. V tom prípade sa zamestnanec otestuje doma a je povinný nahlásiť výsledok samotestovania zamestnávateľovi. V prípade pozitívneho výsledku kontaktuje svojho ošetrujúceho lekára.

Opustenie zariadenia prijímateľom sociálnej služby

 • Prijímateľ sociálnej služby môže opustiť zariadenie bez obmedzenia, v súlade s Domovým poriadkom zariadenia.
 • Počas pobytu mimo zariadenia je potrebné dodržiavať platné hygienicko – epidemiologické odporúčania.
 • V prípade, ak po návrate do zariadenia bude prijímateľ pociťovať zhoršenie zdravotného stavu (zvýšená telesná teplota nad 37 °C, kašeľ, nočné potenie, únava, bolesti hrdla, bolesti hlavy, dýchavičnosť, strata chuti alebo strata čuchu, črevné a zažívacie problémy, pocit upchatého nosa), je potrebné bezodkladne kontaktovať odborný personál zariadenia, ktorý vykoná testovanie Ag testom.
 • V prípade pozitívneho výsledku na SARS-CoV-2 je potrebné izolovať klienta po dobu 3 dní. Po ukončení izolácie je potrebné opätovné otestovanie prijímateľa.
 • Ďalší postup - v súlade s odporúčaniami príslušného RÚVZ.  

Hlásenia mimoriadnej udalosti na prítomnosť ochorenia SARS-CoV-2, zavedenie opatrení a ukončenie mimoriadnej udalosti je poskytovateľ sociálnych služieb povinný aj naďalej neodkladne hlásiť prostredníctvom príslušných formulárov, ktoré sú súčasťou Pandemického plánu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre prípad pandémie na emailovú adresu: odbkrman@employment.gov.sk.

 

OZNÁMENIE - NÁVŠTEVY V CSS SIBÍRKA za nasledovných podmienok s cieľom predchádzania ochoreniu Covid 19 variant OMICRON (27.1.2022):

 • Miesto vyhradené pre návštevy: átrium v prípade priaznivého počasia, návštevná miestnosť (tzv. filter) v budove v prípade nepriaznivého počasia.
 • Návšteva sa hlási deň vopred u sociálneho pracovníka počas pracovného týždňa (7,00 - 15,00, v piatok do 13,00) na tel.čísle 0948 949 235, socialne@sibirka.sk
 • Návštevy sú možné od 10:00 – 17:00 hod.každý deň, s prihliadnutím na čas obeda a poobedného odpočinku prijímateľov, vedie sa ich evidencia (čas, meranie teploty, zdravotný stav, cestovateľská anamnéza), návšteva je poučená o GDPR Covid – 19 na všetkých vstupných dverách.
 • Maximálny čas návštevy - 1 hodina v átriu, 45 min. návštevná miestnosť z dôvodu dezinfekcie návštevnej miestnosti, priestorové možnosti umožňujú návštevu len jedného klienta v danom čase a je stanovený maximálny počet 2 osôb na jednu návštevu.
 • Návšteva musí mať zabezpečené prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom, pri vstupe do zariadenia sa preukázať dokladom o očkovaní (v zmysle Vyhlášky č. 7/2022 ÚVZ SR https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2022/vyhlaska_7.pdf), a negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID -19 nie starším ako 72 hodín, negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 24 hodín (Ag test je možné vykonať v zariadení  kvalifikovanou osobou) alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19, dezinfikovať si ruky a použiť vo vnútornom priestore návleky (návleky, rukavice a dezinfekciu zabezpečuje CSS Sibírka).
 • Návšteva sa zapíše do knihy návštev, kde svojim podpisom vyjadrí súhlas s čestným prehlásením, ktoré je súčasťou knihy návštev.
 • Dodržiavanie zásady R-O-R.

Zároveň upozorňujeme príbuzných / opatrovníkov na nové postupy pre opustenie zariadenia od 25.1.2022: 

 https://www.employment.gov.sk/files/sk/uvodna-stranka/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/socialne-sluzby/postup-pss-k-opusteniu-zariadenia-prijimatelom-25-1-1.pdf

Pri opustení zariadenia prijímateľom sociálnych služieb platí:

 • Prijímatelia sociálnych služieb (ďalej len „prijímateľ“) môžu opustiť zariadenie sociálnych služieb na minimálne 48 hodín. Vo výnimočných prípadoch je možné opustiť zariadenie so súhlasom štatutárneho zástupcu aj na kratší čas, s ohľadom na prevádzkové možnosti samotného poskytovateľa.
 • Po návrate do zariadenia je potrebné prijímateľa otestovať. Prijímateľ je povinný podriadiť sa karanténe, a to nasledovne:
  - Očkovaný – podstúpi karanténnu izoláciu v trvaní 3 dní,
  - Prekonaný - (preukazuje sa dokladom o prekonaní nie starším ako 90 dní) – podstúpi karanténnu izoláciu v trvaní 3 dní,
  - Neočkovaný – podstúpi karanténnu izoláciu v lehote - 5 dní.
 • Štatutárny zástupca zariadenia môže opustenie zariadenia a návrat prijímateľa do zariadenia regulovať podľa prevádzkových a priestorových možností zariadenia.
 • Po ukončení izolácie je potrebné opätovné otestovanie prijímateľa.
 • Každý prijímateľ sociálnej služby po návrate do zariadenia vyplní Čestné vyhlásenie prijímateľa sociálnej služby o zdravotnom stave PSS a osôb, s ktorými je v styku.

 MPSVR SR v súlade s Nariadením vlády č. 735/2021 aj naďalej povoľuje návštevy v zariadeniach sociálnych služieb v zmysle aktualizovaných dokumentov:

 

KRÍZOVÝ MANAŽMENT  V SÚVISLOSTI S PANDÉMIOU COVID-19 - USMERNENIE K POSTUPU PRE PRÍPAD PRVÉHO POZITÍVNE TESTOVANÉHO NA SARS-CoV-2 VARIANT OMICRON (25.1.2022)

Pri potvrdení prvého pozitívneho výsledku na SARS-CoV-2 variant Omicron u prijímateľa sociálnej služby alebo zamestnanca poskytovateľa sociálnej služby (v prípade, že pozitívne testovaný zamestnanec nebol posledných päť dní v prevádzke, nie je nutné vykonať tieto opatrenia), je potrebný nasledovný postup:

 • Celé zariadenie sa stane červenou zónou.
 • Pripraviť zariadenie na vytváranie červenej a zelenej zóny.
 • Znížiť mobilitu tých zamestnancov (práca z domu), ktorých prítomnosť nie je nevyhnutná na pracovisku z hľadiska poskytovania odborných a obslužných činností.
 • Aby sa predišlo možnej nákaze koronavírusom u všetkých zamestnancov naraz, odporúčame vytvoriť skupiny zamestnancov, ktorí budú pracovať spolu na smene, aby nedochádzalo k miešaniu zamestnancov.
 • Zákaz návštev (s výnimkou situácií, ktoré neznesú odklad) pokiaľ je celé zariadenie v červenej zóne, následne podľa jednotlivých zón. V zelenej zóne je možné umožniť návštevy podľa prevádzkových možností poskytovateľa.
 • V červenej zóne je umožnenie návštevy iba v situáciách, ktoré neznesú odklad a každú vstupujúcu osobu otestovať bez uplatnenia výnimky.
 • Návštevy sú povinné dodržiavať hygienicko-epidemiologické pravidlá poskytovateľa.
 • Zákaz vstupu cudzím osobám do prevádzky, okrem poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, nevyhnutných dodávateľských prác – havarijné situácie, dodávka potravín, atď..
 • Určiť zodpovednú a kompetentnú osobu, ktorá bude vykonávať monitoring zdravotného stavu prijímateľov a zamestnancov.
 • Zabezpečiť testovanie všetkých prijímateľov a zamestnancov podľa pokynov v tomto usmernení.
 • Prijať opatrenia na zabezpečenie chodu zariadenia v prípade výpadku zásobovania a služieb na min. 4 dni.
 • Zabezpečiť stravovanie prijímateľov na obytných izbách, používať jednorazové nádoby.
 • Zabezpečiť stravovanie zamestnancov tak, aby sa zamestnanci jednotlivých úsekov nestretali.
 • Zvýšiť hygienicko-epidemiologické opatrenia. V priestoroch so zvýšenou kumuláciou osôb používať germicídne žiariče a pravidelne vetrať. Dekontaminovať plochy postrekom a oterom.
 • Kontaktovať príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva (ďalej iba „RÚVZ“).
 • V prípade potreby konzultácie a otázok kontaktovať Intervenčný tím MZ SR.

Osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP) a dezinfekcia

 • Pri akejkoľvek pracovnej činnosti s prijímateľom je potrebné používať vhodné OOPP (jednorazový ochranný oblek, ochranné okuliare alebo ochranný štít, respirátor FFP2/FFP3, jednorazové ochranné rukavice a jednorazové návleky na obuv). Po jeho znečistení biologickým materiálom je potrebné vykonať okamžitú výmenu kontaminovaného pracovného prostriedku a likvidovať ako nebezpečný odpad do nádob na to určených. Použité jednorazové OOPP (oblek, respirátor, rukavice, návleky) sa likvidujú, nie je možné ich opakovane používať ani v prípade ich dekontaminácie.
 • Dodržiavať bariérovú opatrovateľskú a ošetrovateľskú techniku.
 • Vykonávať dezinfekciu rúk/rukavíc za použitia alkoholových dezinfekčných prípravkov, dezinfekciu všetkých priestorov. Na dezinfekciu je potrebné používať prostriedky s virucídnym účinkom podľa návodu na použitie.

Testovanie prijímateľov a zamestnancov

 • V prípade ak bol pozitívny výsledok na SARS-CoV-2 variant Omicron zachytený u osoby v rámci individuálneho testovania, je potrebné po dohode s RÚVZ najneskôr do 48 hodín od potvrdenia výsledku, zabezpečiť odbery na PCR testovanie u všetkých prijímateľov a zamestnancov prevádzky. Zariadenie zostáva uzatvorené a celé v červenej zóne až do výsledkov PCR testovania, na základe ktorého sa zariadenie rozdelí na jednotlivé zóny. V prípade, že zo štrukturálnych dôvodov nie je možné vytvoriť zóny, ostáva celé zariadenie v červenej zóne.
 • V prípade ak bol pozitívny výsledok na SARS-CoV-2 variant Omicron zachytený v rámci PCR testovania všetkých prijímateľov a zamestnancov prevádzky, sa osoby s negatívnym výsledkom denne testujú antigénovým testom počas troch dní od potvrdenia výskytu SARS-CoV-2 variantu Omicron v prevádzke. Ak testovaná osoba bude tri dni po sebe vykazovať negatívny výsledok, je možné tohto prijímateľa umiestniť v zelenej zóne.
 • Antigénové testovanie sa následne vykonáva u všetkých prijímateľov a zamestnancov s negatívnym výsledkom PCR testu každé tri dni, pri výskyte príznakov sa osoba testuje bezodkladne. V prípade potvrdenej pozitivity antigénovým testom je potrebné po dohode s RÚVZ zabezpečiť opakované odbery na PCR test u všetkých zamestnancov a prijímateľov. V prípade šírenia nákazy v prevádzke a postupného pribúdania pozitívnych prípadov, sa odporúča vykonávať opakované odbery na PCR testovanie po dohode s RÚVZ v intervale 5 až 7 dní, až do výskytu posledného pozitívneho prípadu.
 • Každý zamestnanec vstupujúci do prevádzky je povinný denne sa otestovať antigénovým testom (bez uplatnenia výnimky).
 • Každému zamestnancovi vydať 5 testov na individuálne testovanie v domácom prostredí pre prípad, že sa u zamestnanca objavia príznaky ochorenia už pred odchodom do zamestnania. Zamestnanec je povinný nahlásiť výsledok samotestovania zamestnávateľovi, v prípade pozitívneho výsledku kontaktuje aj svojho ošetrujúceho lekára.

Ďalší postup v súlade:

- so semafórom Pandemického plánu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pre prípad pandémie,

- s odporúčaniami príslušného RÚVZ,

- s odporúčaniami Intervenčného tímu MZ SR.

Hlásenia mimoriadnej udalosti na prítomnosť ochorenia COVID-19 a zavedenie opatrení je poskytovateľ sociálnych služieb povinný neodkladne hlásiť prostredníctvom príslušných formulárov, ktoré sú súčasťou Pandemického plánu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre prípad pandémie na emailovú adresu: odbkrman@employment.gov.sk.

https://www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/

KRÍZOVÝ MANAŽMENT  V SÚVISLOSTI S PANDÉMIOU COVID-19 - USMERNENIE K POSTUPU PRE PRÍPAD PRVÉHO POZITÍVNE TESTOVANÉHO NA SARS-CoV-2 VARIANT OMICRON (22.12.2021)

Pri potvrdení prvého pozitívneho výsledku na SARS-CoV-2 variant Omicron u prijímateľa sociálnej služby alebo zamestnanca poskytovateľa sociálnej služby (v prípade, že pozitívne testovaný zamestnanec nebol posledných päť dní v prevádzke, nie je nutné vykonať tieto opatrenia), je potrebný nasledovný postup:

 • Celé zariadenie sa stane červenou zónou.
 • Pripraviť zariadenie na vytváranie červenej a zelenej zóny.
 • Znížiť mobilitu tých zamestnancov (práca z domu), ktorých prítomnosť nie je nevyhnutná na pracovisku z hľadiska poskytovania odborných a obslužných činností.
 • Zákaz návštev (s výnimkou situácií, ktoré neznesú odklad) pokiaľ je celé zariadenie v červenej zóne, následne podľa jednotlivých zón. V zelenej zóne je možné umožniť návštevy podľa prevádzkových možností poskytovateľa.
 • V červenej zóne je umožnenie návštevy iba v situáciách, ktoré neznesú odklad a každú vstupujúcu osobu otestovať bez uplatnenia výnimky.
 • Návštevy sú povinné dodržiavať hygienicko-epidemiologické pravidlá poskytovateľa.
 • Zákaz vstupu cudzím osobám do prevádzky, okrem poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, nevyhnutných dodávateľských prác – havarijné situácie, dodávka potravín, atď..
 • Určiť zodpovednú a kompetentnú osobu, ktorá bude vykonávať monitoring zdravotného stavu prijímateľov a zamestnancov.
 • Zabezpečiť testovanie všetkých prijímateľov a zamestnancov podľa pokynov v tomto usmernení.
 • Zabezpečiť stravovanie prijímateľov na obytných izbách, používať jednorazové nádoby.
 • Zabezpečiť stravovanie zamestnancov tak, aby sa zamestnanci jednotlivých úsekov nestretali.
 • Zvýšiť hygienicko-epidemiologické opatrenia. V priestoroch so zvýšenou kumuláciou osôb používať germicídne žiariče a pravidelne vetrať. Dekontaminovať plochy postrekom a oterom.
 • Kontaktovať príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva (ďalej iba „RÚVZ“).
 • V prípade potreby konzultácie a otázok kontaktovať Intervenčný tím MZ SR.

 

Osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP) a dezinfekcia

 • Pri akejkoľvek pracovnej činnosti s prijímateľom je potrebné používať vhodné OOPP (jednorazový ochranný oblek, ochranné okuliare alebo ochranný štít, respirátor FFP2/FFP3, jednorazové ochranné rukavice a jednorazové návleky na obuv). Po jeho znečistení biologickým materiálom je potrebné vykonať okamžitú výmenu kontaminovaného pracovného prostriedku a likvidovať ako nebezpečný odpad do nádob na to určených. Použité jednorazové OOPP (oblek, respirátor, rukavice, návleky) sa likvidujú, nie je možné ich opakovane používať ani v prípade ich dekontaminácie.
 • Dodržiavať bariérovú opatrovateľskú a ošetrovateľskú techniku.
 • Vykonávať dezinfekciu rúk/rukavíc za použitia alkoholových dezinfekčných prípravkov, dezinfekciu všetkých priestorov. Na dezinfekciu je potrebné používať prostriedky s virucídnym účinkom podľa návodu na použitie.

 

Testovanie prijímateľov a zamestnancov

 • V prípade ak bol pozitívny výsledok na SARS-CoV-2 variant Omicron zachytený u osoby v rámci individuálneho testovania, je potrebné po dohode s RÚVZ najneskôr do 48 hodín od potvrdenia výsledku, zabezpečiť odbery na PCR testovanie u všetkých prijímateľov a zamestnancov prevádzky. Zariadenie zostáva uzatvorené a celé v červenej zóne až do výsledkov PCR testovania, na základe ktorého sa zariadenie rozdelí na jednotlivé zóny. V prípade, že zo štrukturálnych dôvodov nie je možné vytvoriť zóny, ostáva celé zariadenie v červenej zóne.
 • V prípade ak bol pozitívny výsledok na SARS-CoV-2 variant Omicron zachytený v rámci PCR testovania všetkých prijímateľov a zamestnancov prevádzky, sa osoby s negatívnym výsledkom denne testujú antigénovým testom počas troch dní od potvrdenia výskytu SARS-CoV-2 variantu Omicron v prevádzke. Ak testovaná osoba bude tri dni po sebe vykazovať negatívny výsledok, je možné tohto prijímateľa umiestniť v zelenej zóne.
 • Antigénové testovanie sa následne vykonáva u všetkých prijímateľov a zamestnancov s negatívnym výsledkom PCR testu každé tri dni, pri výskyte príznakov sa osoba testuje bezodkladne. V prípade potvrdenej pozitivity antigénovým testom je potrebné po dohode s RÚVZ zabezpečiť opakované odbery na PCR test u všetkých zamestnancov a prijímateľov. V prípade šírenia nákazy v prevádzke a postupného pribúdania pozitívnych prípadov, sa odporúča vykonávať opakované odbery na PCR testovanie po dohode s RÚVZ v intervale 5 až 7 dní, až do výskytu posledného pozitívneho prípadu.
 • Každý zamestnanec vstupujúci do prevádzky je povinný denne sa otestovať antigénovým testom (bez uplatnenia výnimky).

 

KRÍZOVÝ MANAŽMENT  V SÚVISLOSTI S PANDÉMIOU COVID-19 - AKTUALIZÁCIA V SÚVISLOSTI S III.VLNOU PANDÉMIE COVID-19 (17.9.2021)

Názov poskytovateľa sociálnych služieb:            Centrum sociálnych služieb SIBÍRKA

Zriaďovateľ:                                                                Bratislavský samosprávny kraj

Organizácia je zaradená medzi SUBJEKT HOSPODÁRSKEJ MOBILIZÁCIE. Všetci zamestnanci sú oboznámení s potenciálnym vyhlásením núdzového stavu alebo s jeho nariadením, týkajúcim sa zdravotníckych pracovníkov. V zariadení pracuje na pozícii zdravotníckych pracovníkov: 5 sestier a 2 zdravotné asistentky, 2 sanitári.

Cieľom krízového manažmentu je definovať súbor opatrení a postupov k zvládnutiu krízových situácií zo strany zamestnancov, alebo v prípade podozrenia, a potvrdenia výskytu COVID – 19 u prijímateľov sociálnych služieb (ďalej iba ,,prijímateľ “). Súčasťou krízového manažmentu je krízový plán v súvislosti s III. vlnou COVID – 19.

 1. INFORMOVANIE O INFEKCII COVID – 19

Nové respiračné ochorenie – SARS -CoV – 2 je respiračný vírus.

Infekčnejší delta variant  ochorenia Covid-19 (ďalej len „delta variant“) sa nielen výrazne rýchlejšie šíri, no môže sa prejaviť aj čiastočne inými príznakmi.  Strata chuti a čuchu sa vyskytuje o niečo zriedkavejšie, často sa prejavuje len ako bežné sezóne prechladnutie. To môže viesť k podceneniu príznakov a ďalšiemu šíreniu ochorenia.

Inkubačná doba je od 2 – 14 dní

Aké sú príznaky ochorenia?

 • horúčka nad 38°C
 • kašeľ
 • sťažené dýchanie
 • bolesť svalov
 • bolesť hlavy
 • únava, malátnosť
 • strata čuchu a chuti

Časté príznaky delta variantu:

 • Bolesť hlavy, hrdla, zvýšená teplota, kašeľ, sekrécia z nosa, hnačka.

Inkubačný čas a spôsob prenosu

 • Inkubačný čas ochorenia COVID-19 je 2 až 14 dní, môže byť aj dlhší. Medián inkubačného času je 5 až 6 dní.
 • Za najviac infekčnú sa považuje osoba s prítomnými klinickými príznakmi. Osoba je infekčná už pred nástupom prvých príznakov.
 • Predpokladá sa prenos najmä vzdušnou cestou. Fekálno-orálny prenos nie je vylúčený.
 • Na základe dostupných informácií sa predpokladá nozokomiálne (nemocničné) šírenie ochorenia na COVID-19 v zdravotníckych zariadeniach, sociálnych zariadeniach kde je potrebné dodržiavať ďalšie protiepidemické opatrenia pre zdravotníckych pracovníkov.
 1. KOMUNIKÁCIA A INFORMOVANOSŤ

Okamžitý prenos informácii o možnom výskyte ochorenia je prostredníctvom ošetrujúceho personálu  v  službe  vedúcej  sestre  a riaditeľke,  ktoré  komunikujú  s RÚVZ,  OSV  BSK a ostatnými zdravotníckymi organizáciami a osobami. Komunikácia smerom von z CSS Sibírka je len prostredníctvom týchto osôb.

Mgr. Kovárová – 0914 203 854
Mgr. Betinová – 0948 949 237


Všeobecný lekár: MUDr. Ľubica Šimková, Poliklinika Tehelná – praktický lekár pre dospelých telefón: 02/444 545 33
(Ordinačné hodiny: Pondelok a Utorok od 08:00 – do 13:00, Streda od 13:00 – do 17:30, Štvrtok od 08:00 – do 13:00 a v Piatok od 08:00 – do 12:00)

ALEBO

Regionálneho hygienika (RH) RÚVZ:
Všeobecné: +421800221234
Úrad verejného zdravotníctva slovenskej republiky – 0917 222 682
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075

 

 1. PREVENCIA ŠÍRENIA INFEKCIE COVID -19

V rámci prevencie vydal Úrad verejného zdravotníctva SR opatrenie, v rámci ktorého sa odporúča dodržiavať nasledovné preventívne opatrenia:

Návšteva v zariadení a pobyt v jeho bezprostrednom okolí

Návštevy u prijímateľov CPF sú možné vo vonkajších aj vnútorných priestoroch, mimo izieb prijímateľov/ s výnimkou prijímateľov v paliatívnej starostlivosti/

Pre návštevu prijímateľov sú stanovené nasledujúce pravidlá:

 • Miesto vyhradené pre návštevy: átrium v prípade priaznivého počasia, návštevná miestnosť (tzv. filter) v budove v prípade nepriaznivého počasia.
 • Návšteva sa hlási deň vopred u sociálneho pracovníka alebo u služby konajúcej sestry na konkrétny čas (t.č. sociálny pracovník počas pracovného týždňa 0948 949 235, počas víkendu 02/444 61 207 (208 ) / 0917 524 057)
 • Návštevy sú možné od 10:00 – 17:00 hod., s prihliadnutím na čas obeda a poobedného odpočinku prijímateľov, vedie sa ich evidencia (čas, meranie teploty, zdravotný stav, cestovateľská anamnéza), návšteva je poučená o GDPR Covid – 19 na všetkých vstupných dverách.
 • Maximálny čas návštevy - 1 hodina v átriu, 45 min. návštevná miestnosť z dôvodu dezinfekcie návštevnej miestnosti, priestorové možnosti umožňujú návštevu len jedného klienta v danom čase a je stanovený maximálny počet 2 osôb na jednu návštevu.
 • Návšteva musí mať zabezpečené prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom, pri vstupe do zariadenia sa preukázať dokladom o očkovaní druhou dávkou vakcíny, ak od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID -19 nie starším ako 72 hodín, negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 24 hodín alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19, dezinfikovať si ruky a použiť vo vnútornom priestore návleky (návleky, rukavice a dezinfekciu zabezpečuje CSS Sibírka).
 • Návšteva sa zapíše do knihy návštev, kde svojim podpisom vyjadrí súhlas s čestným prehlásením, ktoré je súčasťou knihy návštev. (Príloha 1)
 • Dodržiavanie zásady R-O-R

Dočasné opustenie CSS Sibírka

Prijímateľom CPF je umožnené krátkodobé opustenie priestorov CSS Sibírka ak to dovoľuje epidemická situácie, a to počas dňa s pohybom mimo uzavretých priestorov s vysokou koncentráciou osôb – odporúčajú sa vychádzky do okolia, používanie OOP prijímateľa ak je to vzhľadom na cieľovú skupinu možné a vhodné, používanie OOPP aj sprievodcu (rúška, dezinfekcia pri návrate), max. 60 min. Sprievodca/ Zákonný zástupca / Súdom stanovený opatrovník sa zapíše do knihy vychádzok, ktorej súčasťou je čestné prehlásenie o dodržiavaní epidemiologických opatrení. (Príloha 2)

 • Odporúča sa dodržiavanie min. 2 m odstup medzi prijímateľmi
 • Uprednostňovanie individuálnej práce s prijímateľom
 • Používanie osobných ochranných pracovných pomôcok (OOPP) zamestnancami a osobných ochranných prostriedkov (OOPP) klientmi, ak je to vzhľadom na cieľovú skupinu možné a vhodné
 • Pravidelné čistenie a dezinfekcia priestorov
 • Ranný filter - meranie teploty, zabezpečenie hygieny pri vstupe (umytie rúk, dezinfekcia) a pravidelné sledovanie zdravotného stavu klientov a zamestnancov zdržujúcich sa v zariadení so zameraním na príznaky respiračného ochorenia (zvýšená teplota, kašeľ, sekrécia z nosa)
 • V priestoroch zariadenia je potrebné zabezpečiť časté vetranie, odporúča sa používanie germicídnych žiaričov, alebo ionizátorov v súčinnosti s dezinfekciou
 • Dodržiavanie zásady R-O-R
 • Vchod pre AF a TPF je z dvora zo Sibírskej ul.
 • V prípade pobytu prijímateľa v zahraničí (akejkoľvek formy sociálnej služby), prijímateľ nastupuje do zariadenia najskôr 5 dní po návrate zo zahraničia (pri rizikových krajinách najskôr 12 deň), je testovaný v zariadení hneď pri príchode. V prípade negatívneho testu je mu poskytovaná sociálna služba, v prípade pozitívneho testu – rodina rieši situáciu podľa nariadení UVZ v SR. Rodinným príslušníkom je odporučené testovanie z dôvodu zabezpečenia ochrany prijímateľov.

Prijímateľom je umožnené absolvovať nevyhnutné lekárske vyšetrenia a vybavovanie nevyhnutných úradných záležitostí, ktoré vyžadujú jeho osobnú účasť.

 Organizácia spoločenských aktivít

 • Preferuje sa individuálna spolupráca s prijímateľom
 • Spoločné aktivity sa organizujú v menšom počte do 5 osôb
 • Používanie osobných ochranných pracovných pomôcok (OOPP) zamestnancami a osobných ochranných prostriedkov (OOPP) klientmi, ak je to vzhľadom na cieľovú skupinu možné a vhodné
 • Pravidelné čistenie a dezinfekcia priestorov
 • Organizovanie spoločenských podujatí za účasti cudzích osôb iba vo vonkajších priestoroch CSS Sibírka a len s vytvorenými podmienkami na odstup a s povinným vhodným prekrytím horných dýchacích ciest u cudzích osôb.
 • Prijímatelia CSS Sibírka sa v čase mimoriadnej situácie nezúčastňujú spoločenských podujatí mimo zariadenia.

Prijímanie nových prijímateľov/ návrat prijímateľov zo zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti/ ambulantná a týždenná pobytová forma

Prijímanie nových prijímateľov do CSS Sibírka je možné bez potvrdenia o teste na Covid-19, ale v prípade zmien epidemiologickej situácie, môže CSS Sibírka vyžadovať pri prijímaní nového prijímateľa potvrdenie o bezinfekčnosti nie staršie ako tri dni od ošetrujúceho lekára alebo PCR test na Covid-19 s negatívnym výsledkom nie starším ako 48 hodín.

V prípade zhoršenej epidemiologickej situácie CSS Sibírka pristúpi k prijímaniu opatrení, a to vyčlenením RHB miestnosti na účely preventívneho oddelenia nových prijímateľov a prijímateľov po návrate z ústavnej zdravotnej starostlivosti. RHB miestnosť bude zrozumiteľne označená,  je oddelená od ostatých prijímateľov sociálnej služby.

Kontrola rizika ďalšieho šírenia infekcie COVID-19

 • Aktívny skríning zamestnancov a ďalších vstupujúcich osôb do CSS Sibírka na COVID-19, s výnimkou pohotovostných záchranárov, ktorým by sa v núdzových situáciách mal povoliť vstup bez detekčnej kontroly.
 • Do CSS Sibírky nemôžu vstúpiť osoby:
  • ktoré sú podozrivými alebo potvrdenými prípadmi ochorenia COVID-19,
  • s pozitívnou cestovateľskou anamnézou,
  • ktoré boli v kontakte s osobami s pozitívnou cestovateľskou anamnézou,
  • ktoré boli v kontakte s podozrivými a potvrdenými prípadmi ochorenie COVID-19
  • s prejavmi respiračného ochorenia, alebo/aj s horúčkou alebo/aj kašľom alebo/aj dýchavicou.
 • Aktívny skríning vstupujúcich osôb prebieha v zmysle aktuálne platnej legislatívy.
 • Skríning zamestnancov zahŕňa minimálne dvakrát denne skríning symptómov vrátane kontroly teploty.
 • Každý, kto má príznaky COVID-19, by nemal mať povolené vstúpiť do CSS Sibírka a mal by sa okamžite vrátiť domov, aby sa izoloval.
 • Určení zamestnanci preverujú zamestnancov, ktorým bola odporučená izolácia na základe rizika vystavenia (dodržanie dĺžky izolácie apod.) .
 • Obmedzenie pracovných miest: vždy, keď je to možné, by zamestnávatelia mali v spolupráci so zamestnancami obmedziť počet pracovných miest, na ktorých zamestnanci pracujú, aby sa minimalizovalo potenciálne riziko vystavenia pacientov pôsobeniu COVID-19.
 • Delenie personálu/prijímateľov: Odporúča sa vyčlenenie personálu, ktorý bude pracovať s prijímateľmi sociálnych služieb na celoročnom pobyte a na dennom a týždennom pobyte v CSS Sibírka.
 • Aktívny skríning všetkých prijímateľov sa vykonáva najmenej dvakrát denne (na začiatku a na konci dňa), aby sa zistilo, či nemá niekto z prijímateľov horúčku, kašeľ alebo iné príznaky COVID-19. Prijímatelia sociálnej služby so symptómami (vrátane miernych respiračných symptómov) sa musia izolovať a testovať na COVID-19.
 • Manažment nevyhnutných návštev/-níkov: CSS Sibírka má zákaz návštev v interiéri a v exteriéri zariadenia. Výnimku tvoria iba nevyhnutné návštevy, medzi ktoré patria základné podporné (napr. revízie, údržba a iná zdravotná starostlivosť) alebo osoba paliatívneho pacienta. Ak je vstup nevyhnutného návštevníka určenou osobu posúdený a akceptovaný, musia sa vykonať nasledujúce kroky:
 1. Pri vstupe sa skontroluje jeho stav, vrátane symptómov COVID-19, kontroly telesnej teploty, pričom ak vykazuje niektoré symptómy COVID-19, nesmie vstúpiť do zariadenia. Ďalej sa osoba zapíše do knihy návštev, kde sa zaznamená nameraná telesná teplota a osoba podpíše čestné prehlásenie. (Príloha 1)
 2. Návštevník môže navštíviť iba jedného prijímateľa, ktorého má v úmysle navštíviť.
 3. Návštevník musí mať pri návšteve prijímateľa, ktorý nemá COVID-19, rúško.
 4. Pre všetkých nevyhnutných návštevníkoch prichádzajúcich do styku s prijímateľom, ktorý má COVID-19, by sa mal používať vhodný OOP v súlade s aktuálnymi odporúčaniami.
 • Zvýšená frekvencia čistenia sa odporúča pre často dotýkané povrchy vrátane invalidných vozíkov a iného mobilného zariadenia v rámci celého CSS Sibírka.
 • Zamestnanci, ktorí boli v kontakte s vysokým rizikom vystavenia sa COVID-19 bez vhodného OOP, sa musia samy izolovať počas 14 dní.
 • Testovanie v prípade prepuknutia infekcie. Odber materiálu na vykonanie diagnostiky COVID-19 sa musí vykonávať u každého prijímateľa so symptómami, u zamestnancov, prijímateľov, ktorí sú alebo boli v priamom a tzv. úzkom kontakte s prijímateľom alebo zamestnancom s pozitívnym testom na COVID-19 alebo sú tzv. úzkym kontaktom alebo vysoko-exponovaným pracovníkom starajúcim sa o prijímateľov v karanténe pre suspektný alebo potvrdený výskyt ochorenia COVID-19.
 • Príjem nových prijímateľov je povolený až po zániku ohniska infekcie.
 • Ak sú prijímatelia prechodne doma, pri svojich rodinných príslušníkoch, môžu byť znovu prijatí až po zániku ohniska infekcie.
 • Posúdenie a zabezpečenie pripravenosti CSS Sibírka na COVID-19 prebieha v súčinnosti s Úradom verejného zdravotníctva, pri aktualizácii opatrení na prípravu zariadenia na prepuknutie choroby COVID-19, vrátane zabezpečenia odberových súprav, dostatočného množstva OOP, školenia personálu o používaní OOP, revízie smerníc pre všetkých prijímateľov, komunikačných protokolov a harmonogramov personálneho obsadenia, preskúmania vnútorných činností na zabezpečenie bezpečnej vzdialenosti v rámci sociálnych kontaktov, protokolov o ochrane životného prostredia a vypracovania zásad riadenia personál, ktorý mohol byť vystavený COVID-19.
 • CSS Sibírka realizuje ďalšie opatrenia potrebné na vylúčenie rizika ďalšieho šírenia infekcie COVID-19, pričom sa riadi:
 1. a) aktuálnym Záväzným postupom pre poskytovateľov sociálnych služieb v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom (COVID-19, SARS-CoV) https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/mzsr-mpsvr-sr-socialne-sluzby.pdf
 2. b) opatreniami v dokumente Aktualizované odporúčania na používanie osobných ochranných prostriedkov pri sociálnej starostlivosti o osoby so suspektnou alebo potvrdenou COVID19 https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialnesluzby/mpsvr-socialne-sluzby-oop-opatrenia-covid-19_v2-0_29-03-2020.pdf a ďalšími aktuálnymi nariadeniami, opatreniami, odporúčaniami na stránkach MZ SR, MPaSVSR a ÚVZ.

 Naďalej ostávajú v platnosti základné protiepidemiologické postupy:

- aktívny skríning všetkých prijímateľov, ktorý je vykonávaný 2x denne (meranie teploty, dýchanie, kašľanie, chuť do jedla a správanie prijímateľa) sa zistia symptómy nasleduje postup:

 1. Izolovať prijímateľa do vyčlenenej miestnosti
 2. Ihneď informovať vedúcu sestru a riaditeľku, ktoré okamžite kontaktujú RÚVZ v Bratislave a OSV BSK
 3. Nariadiť protiepidemické opatrenia v CSS Sibírka a karanténne opatrenia
 4. Zabezpečiť lekárske vyšetrenie podozrivých a chorých prijímateľov
 5. V prípade výskytu ochorenia Covid - 19 bezodkladne zaslať hlásenie o mimoriadnej situácii na MPSVR SR (odbkrman@employment.gov.sk)

Okamžitý prenos informácii o možnom výskyte ochorenia prostredníctvom ošetrujúceho personálu v službe sa bezodkladne hlási vedúcej sestre a riaditeľke, ktoré komunikujú s RÚVZ, OSV BSK a ostatnými zdravotníckymi organizáciami a osobami. Komunikácia smerom von z CSS Sibírka je len prostredníctvom týchto osôb.

V prípade zhoršenej epidemiologickej situácie v danom okrese CSS Sibírka pristúpi k prijímaniu opatrení:

 • Vytvorenie izolačnej miestnosti (RHB miestnosť)
 • Týždenná pobytová forma sa bude môcť poskytovať nepretržite aj počas víkendov a sviatkov.
 • Dočasný zákaz opustiť zariadenie, napr. návšteva a pobyt u rodiny.
 • Ambulantná forma – obmedzenie počtu klientov, prípadne prerušenie poskytovania sociálnej služby.

Zvládnutie efektívneho manažmentu uspokojovania potrieb a nárokov na starostlivosť u všetkých prijímateľov /Nedostatok (kvalifikovaného) personálu – krízová metodika

 • CSS Sibírka uloží povinnosť výkonu práce zamestnancom na základe núdzového stavu (v zmysle aktuálne platnej legislatívy) .
 • CSS Sibírka postupuje v zmysle Vyhlášky č. 56 ÚVZ SR, kde podľa §1, ods. 1 a písm. c sú zamestnanci zariadenia sociálnych služieb osoby v osobitnom režime. Podľa § 4, ods. (2). V prípade úzkeho kontaktu osoby v osobitnom režime s osobou pozitívnou na ochorenie, môže zamestnávateľ osoby v osobitnom režime rozhodnúť, že výkon práce danou osobou v osobitnom režime je nevyhnutný. Podľa ods. (3) ak zamestnávateľ osoby v osobitnom režime rozhodne podľa odseku 2, osoba v osobitnom režime môže pokračovať v práci, ak a) nemá klinické príznaky ochorenia, b) denne si merať telesnú teplotu, c) pracuje s respirátorom FFP3 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom, d) minimalizuje sa jej kontakt s ostatnými osobami, e) obmedzí sa jej pohyb po pracovisku na najmenšiu možnú mieru, f) zamestnávateľ jej zabezpečí možnosť odpočinku a stravovania bez prítomnosti inej osoby, g) najskôr po piatich dňoch po úzkom kontakte podstúpi diagnostiku ochorenia COVID-19.
 • CSS Sibírka zváži modifikáciu organizovania zmien - dĺžka zmeny (napr. z pôvodných 7,5 h na 11,5 h) - vedenie zmien (najmenej jeden skúsený zamestnanec s dobrými organizačnými schopnosťami) - personálna štruktúra
 • CSS Sibírka komunikuje vo veci zabezpečenia personálu s regionálnym krízovým štábom/samosprávou.
 • CSS Sibírka v spolupráci s rodinnými príslušníkmi prijímateľov preverí možnosť dočasnej rodinnej opatery v rodinnom prostredí s podporou ADOS/Mobilného hospicu, pri dodržaní ochrany prijímateľa pred rizikom umiestnenia do rizikového prostredia.
 • CSS Sibírka komunikuje možnosti pomoci zo strany rodinných príslušníkov v zariadení po primeranom zaškolení, vedení a dodržaní nariadení hygienicko- epidemiologického režimu zo strany poskytovateľa.
 • CSS Sibírka komunikuje možnosti komunitnej pomoci (Červený kríž, dobrovoľníci, študenti). Táto pomoc je možná po primeranom zaškolení, vedení a dodržaní nariadení hygienicko- epidemiologického režimu zo strany poskytovateľa.
 • CSS Sibírka pri organizácii činností prechodne upúšťa od činností, ktoré je možné prechodne neposkytovať, resp. ich neposkytovanie prijímateľa bezprostredne neohrozí na živote, či zdraví (napr. sociálne aktivity, plány rozvoja)
 • Cieľom starostlivosti je realizovať alebo zabezpečiť nevyhnutné činnosti pre zlepšenie, stabilizáciu zdravotného stavu a zníženie utrpenia prijímateľa pri využití dostupných personálnych zdrojov, spolupráci s lekármi, sestrami ADOS/Mobilným hospicom a inými odborníkmi.

Krízový stav – schéma priorít pri poskytovaní starostlivosti v prípade nedostatku (kvalifikovaného) personálu alebo ČO (ne-) znesie odklad?

Činnosti

Orientačná tolerancia odkladu vzhľadom na mimoriadnu situáciu

Individuálne činnosti na záchranu života (poskytnutie prvej pomoci/privolanie záchranky)

žiadna tolerancia, potrebné konať bezodkladne

Podanie jedla diabetikom

najviac 30 minút od podania inzulínu

Individuálne opatrenia na zníženie horúčky nad 38 °C

30 minút

Tlmenie bolesti

15 minút – 60 minút v závislosti od intenzity bolesti

Podanie inzulínu diabetikom liečených inzulínom

60 minút

Podanie antibiotík (ATB) v stanovenom intervale, resp. s čo najkratším oneskorením

60 minút

Sledovanie vitálnych funkcií u rizikových prijímateľov

60 minút

Zabezpečenie hydratácie prijímateľov/vylúčenie dehydratácie

2-3 hodiny (ak nie je indikovaná zvýšená hydratácia)

Polohovanie prijímateľov rizikových z hľadiska vzniku preležanín

60 minút – 4 hodiny v závislosti od stupňa rizika ich vzniku

Zabezpečenie výživy

2-3 hodiny (ak prijímateľ nie je diabetik)

Hygiena, Ošetrovanie rán

V mimoriadnej situácii znesie aj dňový odklad, ak nie je prítomné znečistenie stolicou, močom

Personál zabezpečí zvýšenú pozornosť, primeranú (lekársku) starostlivosť a (včasnú) pomoc prijímateľom

 • so zmenou vedomia a orientácie (v zmysle zhoršenia)
 • s nepokojom, so sklonom k agresivite
 • s novovzniknutými príznakmi infekcie (horúčka, kašeľ, zvracanie, hnačka)
 • s novými bolesťami
 • s novovzniknutými alebo zhoršenými opuchmi
 • s vracaním, nevoľnosťou, bolesťami brucha
 • s rizikom epileptického záchvatu
 • s rizikom pádu, úrazu
 • s novovzniknutý závažným úraz (podozrenie na zlomeninu, pridružené krvácanie, otvorená zlomenina)
 • s prejavmi krvácania (vrátane krvácania do moču/stolice)
 • umierajúcim klientom
 • iným zhoršením zdravotného/psychického stavu

Doplňujúce pokyny pre starostlivosť o zdravie (všetkých) prijímateľov v zariadení

Meranie VF

 • TT sestra/poverený personál meria u každého prijímateľa najmenej jedenkrát denne.
 • TK / P / D sestra/poverený personál meria u každého prijímateľa najmenej jedenkrát týždenne.
 • Sestra/poverený personál zodpovedá za aktualizáciu zoznamu prijímateľov, u ktorých je potrebné merať VF častejšie ako jedenkrát týždenne, čo špecifikuje priamo v zozname na základe vyjadrenia lekára počas lekárskej vizity, konzultácie, informácii zo zdravotnej dokumentácie, pri príjme, resp. vlastného uváženia.
 • V prípade patologických odchýlok v nameraných hodnotách (položkách) personál bezodkladne informuje a ďalšiu starostlivosť konzultuje s lekárom, resp. postupuje na základe jeho pokynov.

Podávanie liečiv

 • Podávanie, dávkovanie liekov a kontrolu expirácie liekov realizuje podľa možností sestra.
 • Ak sestra nie je prítomná, lieky sú podávané opatrovateľom podľa najaktuálnejšej ordinácie lekára pri dodržaní času, dávky a spôsobu podávania liečiva. Svojvoľné podávanie liekov, ktoré nepredpísal lekár, môže znamenať hrozbu v podobe vážnych zdravotných komplikácií.
 • Lieky sa podávajú ráno, na obed a večer podľa ordinácie lekára, ak lekár neurčí inak. O podaní liekov sa vykoná záznam.
 • Pri dávkovaní a podávaní liečiv je potrebná dvojitá kontrola.
 • Zvýšená pozornosť sa venuje sile lieku, je nevyhnutné všímať si informáciu o sile lieku (zvyčajne v miligramoch), z dôvodu že mnohé liečivá majú rovnaký názov ale rozdielnu silu.
 • Liečivá sa nikdy nenechávajú bez dozoru. Liečivá majú byť bezpečne uložené v uzamykateľnej skrinke.
 • Prijímateľom sa nepodávajú lieky po uplynutí doby expirácie na obale liečiva.
 • Ak je to potrebné, lieky pred podaním sa rozdrvia pri použití mažiarika alebo drviča na lieky.
 • Na zapitie lieku ponúkneme klientovi dostatok tekutín. Vhodná je voda alebo čaj.
 • Personál sa stále bezprostredne po podaní presvedčí, či klient liek užil.
 • Personál sleduje účinky liekov, pričom, pri podozrení na nežiaduce účinky okamžite kontaktuje lekára.
 • V prípade ťažšej formy alergie (opuch, pokles tlaku krvi, sťažené dýchanie) okamžite kontaktuje záchrannú službu.
 • Ak lekár ordinuje infúziu, venóznu liečbu, odbery krvi, podanie kyslíka alebo podávanie injekcií, tieto úkony môže realizovať iba sestra. V prípade, že v zariadení sestra nie je dostupná, je vhodné kontaktovať ADOS.

Preväzy rán

 • Preväzy rán realizuje podľa možností sestra.
 • V prípade, že v zariadení sestra nie je dostupná, je vhodné kontaktovať Agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ďalej len „ADOS“).
 • V prípade, že v zariadení sestra nie je dostupná a nie je možné využiť služby ADOS a preväz rany je nevyhnutný (pretekajúci obväz, zápach rany). Preväzy rán môže realizovať aj opatrovateľ na základe aktuálnej ordinácie lekára/inštrukcií sestry.
 • Pri ošetrovaní rán sa dodržiavajú pravidlá prísnej hygieny. Vhodné je vypláchnutie dezinfekčným roztokom a sterilné prekrytie rany. Krytie musí byť zabezpečené fixáciou.
 • Ranu je potrebné chrániť pred mechanickým tlakom. Špecifiká prístupu k pospávajúcim prijímateľom a prijímateľom, ktorí nedokážu zmeniť polohu. Vážne riziko aspirácie zvratkov či potravy je prítomné u všetkých pacientov, ktorí nedokážu zmeniť polohu z akýchkoľvek dôvodov.
 • Personál priebežne vykonáva opatrenia k trvalému zabezpečeniu bezpečnej polohy so zvýšenou hornou časťou tela, predovšetkým po podaní stravy.

Prijímateľom je možné absolvovať nevyhnutného lekárske vyšetrenia a vybavovanie nevyhnutných úradných záležitostí, ktoré vyžadujú jeho osobnú účasť.

V prípade zhoršenej epidemiologickej situácie CSS Sibírka pristúpi k prijímaniu opatrení, a to vyčlenením RHB miestnosti na účely preventívneho oddelenia nových prijímateľov a prijímateľov po návrate z ústavnej zdravotnej starostlivosti. RHB miestnosť bude zrozumiteľne označená, je oddelená od ostatných prijímateľov sociálnej služby.

Priebežné testovanie zamestnancov a prijímateľov CSS Sibírka

S cieľom predísť ďalšiemu zhoršovaniu epidemiologickej situácie a nárastu počtu infikovaných zamestnancov alebo prijímateľov sociálnych služieb v zmysle pandemického plánu v 3. fáze je do prioritnej oblasti práce zaradené testovanie zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb na ochorenie COVID – 19 orientačnými rýchlotestami (antigénovými testami), a to na základe Usmernenia MPSVR SR.

Základné informácie

 1. Distribúciu orientačných rýchlotestov pre zariadenia sociálnych služieb zabezpečuje príslušný vyšší územný celok (VÚC).
 2. Testovanie zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb vykonáva kvalifikovaný zdravotnícky pracovník – sestra, alebo zmluvný lekár poskytovateľa sociálnych služieb.
 3. V prípade, že poskytovateľ nemá sestru postupuje podľa bodu C. tohto usmernenia.
 4. Testovanie na prítomnosť ochorenia COVID – 19 sa bude vykonávať rýchlotestom.
 5. Narábanie s odpadom sa riadi osobitnými pravidlami.
 6. Testovanie jednotlivých druhov a foriem sociálnych služieb bude prebiehať nasledovnej frekvencií:

Druh/forma sociálnej služby

Testovanie prijímateľov

Testovanie zamestnancov

Pobytové zariadenia podmienené odkázanosťou (Zariadenie podporovaného bývania, Zariadenie pre seniorov, Zariadenie opatrovateľskej služby, Rehabilitačné stredisko, Domov sociálnych služieb, Špecializované zariadenie)

Každý zaočkovaný prijímateľ raz za 14 dní a priebežne podľa potreby*,podľa semaforu a krízového plánu. Každý nezaočkovaný prijímateľ raz za 7 dní a priebežne podľa semaforu a krízového plánu

Každý zaočkovaný zamestnanec raz za 14 dní a priebežne podľa potreby*, semaforu a krízového plánu. Každý nezaočkovaný zamestnanec raz za 7 dní a priebežne podľa krízového plánu

Sociálne poradenstvo a sociálna rehabilitácia ako samostatná odborná činnosť, Služba včasnej intervencie

Netestuje sa v rámci testovania v sociálnych službách

Priebežne podľa potreby*, semaforu a krízového plánu

* podľa potreby sa odporúča s prihliadnutím na epidemiologický vývoj v území testovať:

- prijímateľ pri príznakoch infekčného ochorenia, pri prijímaní/návrate prijímateľa z ústavného zdravotníckeho zariadenia alebo z domáceho prostredia, po ukončenej karanténe a pod.

- zamestnanec pri príznakoch infekčného ochorenia, pri návrate na pracovisko po PN, OČR, po ukončenej karanténe a pod.

Príprava na testovanie a vykonanie testovania u poskytovateľov s prítomnosťou vlastného zdravotníckeho pracovníka.

 • Poskytovateľ neodkladne určí sestru (alebo viacero sestier), ktorá bude vykonávať testovanie.
 • Určená sestra absolvuje poučenie prostredníctvom inštruktážnych materiálov dostupných na: https://drive.google.com/file/d/1J0ugOd0Z0Ayp63UbxN-iCwqdbGAyAzlE/view
 • Poskytovateľ vykoná testovanie zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb na základe poučenia a video inštruktáže MZ SR. V prípade, že miesto výkonu sestry je vo viacerých zariadeniach sociálnych služieb, môže vykonávať testovanie v každom z týchto zariadení. · Poskytovateľ uskladní testy predpísaným spôsobom podľa návodu výrobcu, ktorý je súčasťou balenia.
 • Zber a likvidáciu odpadu vznikajúceho pri testovaní poskytovateľ vykonáva podľa prílohy č. 1.
 • Každý deň po ukončení testovania orientačným rýchlotestom COVID-19 v zariadení zaznamená poskytovateľ do reportovacieho systému výsledky testovania na link: https://www.standardnepostupy.sk/oznamovanie-vysledkov-testov-s-rychlotestmi/

Postup, ak je osoba pozitívna pri testovaní na COVID-19

 • Na základe pozitívneho výsledku testovania rýchlotestom sa neodkladne pristupuje k nariadeniu príslušných protiepidemických opatrení, vrátane karantény osôb podozrivých z nákazy.
 • Epidemiologické vyšetrovanie zabezpečujú epidemiológovia územne príslušného RÚVZ.
 • V prevádzke sú nariadené režimové opatrenia (hygienické a protiepidemické). Usmernenie MPSVR SR k priebežnému testovaniu zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb na ochorenie COVID-19 v 2.vlne pandémie; aktualizácia k 19.11.2020
 • Po potvrdení pozitivity COVID-19 metódou RT-PCR je potrebné kontaktovať príslušný RÚVZ ako aj príslušného všeobecného lekára, s ktorým má osoba uzavretú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
 • V prípade pozitivity je aktivovaný ALERT systém (systém včasnej reakcie a odpovede na podnet) regionálne príslušným infektologickým pracoviskom v spolupráci s RÚVZ, ktoré ALERT vyhodnotí a rozhodne o následnom manažmente pozitívnych na PCR prítomnosť SARS-CoV-2 u poskytovateľa.
 • Ďalší postup je potrebné realizovať v súčinnosti s príslušným RÚVZ, ktorý nariaďuje adekvátne protiepidemické opatrenia.

Očkovanie zamestnancov a prijímateľov sociálnej služby

Očkovanie prijímateľov a zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb a zamestnancov prebieha v zmysle platnej Národnej stratégie očkovania proti ochoreniu COVID-19 v podmienkach Slovenskej republiky vydanej Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky. Proces očkovania prijímateľov a zamestnancov poskytovateľov služieb a zamestnancov sa vo všeobecnosti uskutočňuje, troma základnými spôsobmi:

 1. Individuálne očkovanie prostredníctvom registrácie cez online formulár
 2. Skupinové očkovanie v priestoroch vakcinačného centra (VC)
 3. Skupinové očkovanie prostredníctvom výjazdovej očkovacej služby (VOS)

Naďalej ostávajú v platnosti základné protiepidemiologické postupy:

- aktívny skríning všetkých klientov, ktorý je vykonávaný 2x denne (meranie teploty, dýchanie, kašľanie, chuť do jedla a správanie klienta) sa zistia symptómy nasleduje postup:

 1. Izolovanie klienta do vyčlenenej miestnosti
 2. Ihneď informovať vedúcu sestru a riaditeľku, ktoré okamžite kontaktujú RÚVZ v Bratislave a OSV BSK
 3. Nariadiť protiepidemické opatrenia v DSS Sibírka a karanténne opatrenia
 4. Zabezpečiť lekárske vyšetrenie podozrivých a chorých klientov

V prípade výskytu ochorenia Covid - 19 bezodkladne zašle hlásenie o mimoriadnej situácii na MPSVR SR (odbkrman@employment.gov.sk)

Organizácia karantény vnútri zariadenia /jeho vybranej časti/

 • CSS Sibírka pripraví izolačné izby, resp. „červené zóny“, kam nesmú vstúpiť nepovolané osoby, a na ktoré sa vzťahuje špecifický bariérový režim.
 • CSS Sibírka disponuje dostatočnou rezervou a organizuje priebežné, primerané dopĺňanie OOP.
 • Pracovníci musia používať minimálne ochranné a kvapôčkové bezpečnostné opatrenia pre všetky interakcie s podozrivými, predpokladanými alebo potvrdenými pacientmi COVID-19. Bezpečnostné opatrenia týkajúce sa kontaktu a kvapiek zahŕňajú rukavice, čiapky, tvárové štíty alebo ochranné okuliare, plášte, respirátory FFP2 , chirurgické / ochranné rúška a návleky na obuv.
 • Ak je to možné, personál izoluje osobitne, teda na osobitných izolačných izbách pacientov s potvrdeným prípadom (na základe testovania a lekárskeho vyjadrenia) a osobitne pacientov so suspektným ochorením (napr. len na základe symptómov).
 • Izolačné izby sú zreteľne označené:

Izolačná izba pre ošetrovanie prijímateľom s potvrdeným och. COVID-19, vstup nepovolaným osobám bez ochranných pomôcok prísne zakázaný

Izolačná izba pre ošetrovanie prijímateľov s podozrením na och. COVID-19, vstup nepovolaným osobám bez ochranných pomôcok prísne zakázaný

 • Ak je to možné, CSS Sibírka v rámci zmeny organizuje starostlivosť takým spôsobom, aby určil personál pre 3 typy izieb z hľadiska (rizika) prítomnosti ochorenia COVID

1) potvrdené prípady/izolačná izba/určený personál vybavený OPP pohybujúci sa výlučne v určenej, dobre vetrateľnej izbe s vlastným WC, umývadlom/najprísnejší HER (hygienicko - epidemiologický režim)

2) podozrivé prípady/ určený personál vybavený OPP pohybujúci sa výlučne v dobre vetrateľnej izbe s vlastným WC, umývadlom/prísnejší HER (hygienicko - epidemiologický režim)

3) nepotvrdené a nepodozrivé prípady/nie je nutnosť izolácie/zvýšený HER (hygienicko - epidemiologický režim)

 • CSS Sibírka plní opatrenia v rámci zvýšenej dezinfekcie a žiarenia so špecifikáciou izieb, pomôcok s ohľadom na rôzne režimy v rámci priestorov zariadenia (typy izieb, pozri vyššie).
 • CSS Sibírka má pripravené a podľa potreby plní opatrenia v súvislosti s používaním, manipuláciou, údržbou a likvidáciou OPP a iných pomôcok.
 • CSS Sibírka podľa potreby plní protiinfekčné opatrenia v súvislosti s manipuláciou s bielizňou.
 • CSS Sibírka v prípade potreby realizuje tzv. bezpečnú komunikáciu a spoluprácu tímu pri zabezpečovaní starostlivosti o prijímateľov v izolačných izbách (odovzdávanie informácií, liekov, pomôcok apod.)

ZNÍŽENIE NÁSLEDKOV OCHORENIA, ZMIERNENIE UTRPENIA prijímateľov, ktorí sú potvrdenými alebo podozrivými z ochorenia COVID-19

 • Presun do nemocnice by sa mal zvážiť, len v prípade prijímateľov, ktorých stav si to vyžaduje, na základe odporúčania lekára a po porade s príbuznými a pri zohľadnení predchádzajúceho zdravotného stavu a princípoch paliatívnej starostlivosti.
 • Personál vo zvýšenej miere monitoruje a dokumentuje zdravotný stav prijímateľa.
 • Personál plní ordinácie lekára a všetky činnosti dokumentuje v dokumentácii prijímateľa takým spôsobom, aby bola zachovaná kontinuita starostlivosti pri výmenách personálu (dôležité informácie v oblasti diagnózy, liečby, opatrení v rámci prípadu).
 • Personál vedie dokumentáciu výsledkov meraní vitálnych funkcií (VF), telesnej teploty (TT), tlaku krvi (TK), pulzu (P), frekvencie dýchania (D) podľa ordinácie lekára, najmenej však trikrát denne, ráno, na obed a večer. Vhodnou monitorovacou metódou je meranie saturácie krvi kyslíkom (sO2) pulzným oxymetrom.
 • V prípade, že personál zmeria vitálne funkcie, ktoré sa odchyľujú od normálnych hodnôt kontaktuje lekára a postupuje v súlade s jeho pokynmi.

Horúčka (TT nad 38 °C)

Zavedenie merania a záznamu TT a ďalších VF. Podávanie antipyretík (liekov na zníženie TT) podľa ordinácie lekára. Zabezpečenie primeranej hydratácie, pri dodržaní denného príjmu tekutín podľa ordinácie lekára. Pri neustupujúcich ťažkostiach, resp. zhoršovaní zdravotného stavu kontaktovať lekára.

Dýchavica (sťažené dýchanie)

Uloženie prijímateľa do zvýšenej polohy. Podávanie liekov podľa ordinácie lekára. Zabezpečenie primeranej hydratácie, pri dodržaní denného príjmu tekutín podľa ordinácie lekára.

Kašeľ

Uloženie prijímateľa do zvýšenej polohy. Podávanie liekov podľa ordinácie lekára. Zabezpečenie primeranej hydratácie, pri dodržaní denného príjmu tekutín podľa ordinácie lekára.

Ak lekár ordinuje infúziu, hypodermoklýzu*, venóznu liečbu, odbery krvi, podanie kyslíka alebo podávanie injekcií, tieto úkony môže realizovať iba sestra. V prípade, že v zariadení sestra nie je dostupná, je vhodné kontaktovať ADOS/Mobilný Hospic.

Pozn. *Hypodermoklýza – podkožné podávanie infúzií

Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu prijímateľa sociálnej služby

Čestné vyhlásenie o zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze prijímateľa sociálnej služby (ďalej len „klient) a osôb, s ktorými je v stykua osôb, s ktorými je v styku

DENNÁ EVIDENCIA NÁVŠTEV V ZARIADENÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Denná evidencia absolvovaných vychádzok, vyšetrení alebo úradných záležitostí prijímateľov sociálnych služieb (ďalej len „klienti“)

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/final_opatrenie_prevadzky_4_faza_02_06.pdf

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/uvzsr/plan-uvolnovania-opatreni-socialnych-sluzbach.pdf

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/uvzsr/ambulantne-zss_otvorenie-1.pdf

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/uvzsr/navstevy-zss_oss-2.pdf

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/uvzsr/vychadzky-zo-zss-3.pdf

 

DODATOK K PREVÁDZKOVÉMU PORIADKU

(Reprofilizácia lôžok poskytovateľa pobytovej sociálnej služby v prípade prenosného infekčného ochorenia na základe odporúčania MZ SR, MPSVR SR v súlade s Nariadením vlády č. 183/2021 Z.z. SR na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou na zabezpečenie riešenia koronavírusu COVID-19)

Príprava na zaistenie prevádzky na obdobie 10 dní

Základný postup a oblasti:

Vyčlenenie personálu –  pre  izolovanú  časť  a  neinfikovanú  časť  (na 24 hod. 14 dní), obe časti sa samostatne uzavrú a do max. 12 hodín nastupujú pracovníci do zariadenia, ostatní pracovníci ostávajú v domácej karanténe (všetci, ktorí za posledných 14 dní boli v kontakte s klientami a ostatnými pracovníkmi) (Príloha č.2)

5 zamestnancov v zložení:
- 2x Sestra
- Opatrovateľka
- Opatrovateľ
- Sociálny pracovník / sociálny terapeut

Pre zvyšnú časť zariadenia – N-CP - neinfikovaní klienti je vyčlenený personál

7 zamestnancov v zložení:
- 2 zdravotné sestry
- 1 praktická sestra / zdravotnícky asistent
- 2 opatrovateľky
- 1 opatrovateľ
- Sociálny pracovník / sociálny terapeut

Postup pri riešení infikovaného prijímateľa sociálnej služby (ďalej iba „prijímateľ“)

 • Karanténa prijímateľov v prípade podozrenia / potvrdenia testu na COVID – 19 je plánovaná na prvom nadzemnom podlaží v sektore rehabilitačného oddelenia/. ,,Červená zóna“
 • Ide o samostatne oddelenú chodbu so samostatnou kúpeľňou a toaletou, s miestnosťou pre personál a miestnosťou pre prijímateľov pozitívne testovaných/ podozrivých z ochorenia na COVID – 19.
 • Pre prijímateľov v karanténe je vyhradená 1 veľká RHB miestnosť, ktorá príjme 6 lôžok, t. j. na izoláciu max. 6 prijímateľov. V miestnosť je zabezpečená dostatočná svietivosť, kúrenie a vetranie.
 • V prípade schválenia RÚVZ a následnej možnosti umiestnenia pozitívnych testovaných prijímateľov / podozrivých z ochorenia na COVID – 19 by sme vedeli v tejto časti RHB umiestniť 8 prijímateľov
 • Všetky postupy počas karantény sú riešené podľa usmernenia RÚVZ
 • V každej miestnosti podľa potreby pred dvere umiestnime uzatvárateľnú nádobu so zaťahovacím igelitovým vrecom a nádobu na ochranné okuliare.
 • Ak sú izolačné miestnosti obsadené, využijeme obytnú jednotku, ktorú obýva prijímateľ s podozrením na infekciu. Izbu s izolovaným prijímateľom označíme ako ,,infekčná“. Pred dvere umiestnime uzatvárateľnú nádobu so zaťahovacím igelitovým vrecom a nádobu na ochranné okiliare.
 • Základný materiál a pracovné pomôcky, ako aj pravidelné užívané lieky budú umiestnené v dennej miestnosti pre sestry. Ďalší materiál bude vyskladnený po vyžiadaní sestrou, pracujúcou v ,,Červenej zóne“ bezkontaktným spôsobom.
 • Za vedenie dokumentácie je zodpovedná sestra.
 • Do izolačnej miestnosti ku prijímateľom s potvrdeným pozitívnym testom na koronavírus, alebo vysoko suspektným podozrením na COVID – 19, vstupuje personál vybavený OOPP: ochranný oblek /plášť/,2x rukavice, maska FFP2, resp. FFP3, ochranné okuliare, ochranný štít.
 • Vyzlečenie OOPP sa bude vykonávať pred dverami izolačnej miestnosti následným postupom:
  1. Ochranný štít
  2. Ochranný oblek /štít/
  3. Ochranné okuliare
  4. Ochranné rúško
  5. Jednorazové rukavice

Odev pod písmenom ,,a, c, d“ vhodiť do uzatvárateľnej nádoby s igelitovým zaťahovacím vreckom, odev pod písmenom ,,d“ do nádoby na to určenej.

 • V prípade, že sa zdravotný stav prijímateľa zhorší počas obdobia izolácie, vedúca sestra, alebo iná sestra poverená riadením zavolá RÚVZ Bratislava, alebo obvodnému lekárovi, resp. RZP a postupuje podľa ich inštrukcií.

Priestory na oddych a nočný odpočinok pre zamestnancov v karanténe

Priestory pre zamestnancov v karanténe sú pripravené na prvom nadzemnom podlaží, v sektore rehabilitačného traktu, v miestnosti, kde sa môžu vyspať 3 zamestnanci.

Súčasťou tohto priestoru je samostatné umývadlo, pevná linka, PC a dvoma veľkými oknami na dostatočné vetranie. Je to zároveň miestnosť pre personál, kde sa môže personál najesť, napiť a posedieť si.

Priestory na oddych a nočný odpočinok pre zamestnancov v prevádzke mimo priestory v karanténe

 • Riaditeľňa – 5 osôb
 • Kancelária vedúcej sestry – 1 osoba
 • Kancelária sociálneho pracovníka – 1 osoba
 • Kancelária mzdovej účtovníčky – 1 osoba
 • Kancelária pre šoférov – 1 osoba
 • Snoezelen biely – 1 osoba
 • Snoezelen čierny – 1. osoba
 • Hravá miestnosť – 3 osoby
 • Spoločenská miestnosť AF a TPF – 3 osoby

Pomôcky a vybavenie

 • Germicidné žiariče, ionizátory/čističky vzduchu, čistiace a dezinfekčné pomôcky a potreby
 • Práčka so sušičkou
 • Zásoba liekov pre prijímateľov a zamestnancov, príprava pomocou MSDL systému
 • OOPP – jednorazové rúška, respirátory FFP 2, FFP3, textilné rúška, ochranné okuliare, štíty, ochranné obleky, jednorazové rukavice
 • Posteľná bielizeň /deky/ karimatky, spacie vaky pre krízový tím – si zabezpečí každý zamestnanec, ktorý je členom krízového tímu

Zabezpečenie stravy

Celodennú stravu pre prijímateľov zariadenia zabezpečuje DSS Integra, navyšuje sa počet o 12 zamestnancov. Strava je dodávaná oddelene dvoma vstupmi:

- neinfikovaná časť – vchod z Piešťanskej, podľa počtu osôb
- Izolačná časť – bočný vchod zo Sibírskej, podľa počtu osôb

Do odvolania bude zákaz podávania stravy prijímateľom v jedálni, rozvoz stravy prijímateľom na izby.

Riady, príbory, taniere sa umývajú v profesionálnych umývačkách, profesionálnymi prostriedkami, ktoré spĺňajú všetky dezinfekčné a hygienické kritériá.

Zásoby OOP

 • Krízový štáb kontroluje na základe akčného plánu  č.138 A/2020 dostatočnú zásobu OOP a liekov pre jednotlivých klientov (vždy musí byť na 14 dní), priebežne dopĺňa. V prípade prepuknutia infekcie sa okamžite kontaktuje BSK a RUVZ – dodanie ochranných pomôcok a odevov v zmysle nariadení (Príloha č.5)
 • Zabezpečenie OOPP má zariadenie zakúpené z rozpočtu a tiež dodané zriaďovateľom Bratislavským samosprávnym krajom, Ak CSS Sibírka bude v karanténe, tieto OOPP a zdravotnícky materiál zabezpečí príslušný RÚVZ v Bratislave.

Odpad a dezinfekčné stanice

Nakladanie odpadu v zmysle nariadení, zber:

- neinfikovaná časť – vchod zo Sibírskej vchod pre zamestnancov
- Izolačná časť – bočný vchod zo Sibírskej Uskladnenie odpadu pri bráne (miesto pre zberné nádoby)

Odpad sa pravidelne bude vynášať za prísnych epidemiologických podmienok v ,, červenej zóne“ ktoré realizuje službukonajúci personál červenej zóny:

 • zaviaže igelitové vrece a vyberie zo stojana / nádoby
 • vydezinfikuje povrch igelitového vreca a vloží ho do druhého čistého igelitového vreca a opäť ho vydezinfikuje
 • kontaktuje personál oddelenia mimo červenej zóny
 • vydezinfikované igelitové vrece vyloží pred dvere ,,červenej zóny“

Postup zberu a likvidácie odpadu z červenej zóny realizuje obslužný personál v ochranných pomôckach:

 • vydezinfikuje povrch každého igelitového vreca
 • vynesie igelitové vrecia na miesta na to určené ,,červený kontajner“ v časti dvora na prízemí


Dezinfekčné stanice sa nachádzajú pri vstupoch do oddelených častí (celkový počet 3 – nadzemné podlažie pri schodisku, filter, všetky kúpeľne, predné a zadné oddelenie CP, oddelenie ATP, prechod od zdravotnej miestnosti na časť ATP, pri bočnom vchode časť ATP).

Práčovňa

Pokračujeme vo využívaní služieb práčovne – 2 zberné miesta podľa rozdelenia časti zariadenie

- neinfikovaná časť – vchod z Piešťanskej ulice
- Izolačná časť – bočný vchod zo Sibírskej ulice

V prípade podozrenia/potvrdenia ochorenia COVID – 19 u prijímateľa sa bude bielizeň, posteľná bielizeň, uteráky, ukladať do farebne oddelených igelitových vriec, pri ktorých platí epidemiologický postup, ako pri infekčnom materiály.

Zaistenie komunikácie s okolím

 • Na prevenciu úzkosti, depresie, syndrómu vyhorenia je pre zamestnancov je k dispozícii Psychológ je podporou všetkých zamestnancov a klientov na základe spracovaných materiálov „Zásady psychologickej podpory a pomoci pre zamestnancov, prijímateľov a rodinných príslušníkov“ (Príloha č. 7)
 • Komunikáciu s príbuznými prijímateľov budeme realizovať prostredníctvom mobilných telefónov cez video hovor, alebo sociálne siete / WhatsApp
 • S kompetentnými orgánmi, úradmi a inštitúciami komunikuje prioritne vedenie krízového štábu – Mgr. Martina Betinová, Mgr. Andrea Kovárová
 • Sestry v nočnej službe komunikujú a riešia situácie súvisiace so zdravotným stavom prijímateľov

Zoznam dôležitých telefónnych čísel

Zoznam s telefónnymi číslami na RÚVZ, obvodného lekára, lekárov špecialistov, rodinných príslušníkov a zamestnancov je k dispozícii v riaditeľni, sesterskej miestnosti a na oddeleniach CPF, AF a TPF.

Dezinfekčný plán

 • Dezinfekcia v zariadení prebieha podľa dezinfekčného plánu – vyhotovený zvlášť formulár „evidencia preventívnych opatrení k zabráneniu šírenia ochorenia COVID – 19 v CSS Sibírka + záznam o dezinfekcii.
 • V prípade pozitívneho výsledku na COVID – 19, v karanténnych miestnostiach bude dezinfekciu vykonávať zdravotný úsek.
 • Dezinfekčné prostriedky budú pripravené v čistiacej miestnosti v prípade minutia zabezpečí vedúca prevádzkového oddelenie ich doplnenie.

Práca s prijímateľmi sociálnej služby (ďalej iba ,,prijímatelia“) a zaistenie ďalších činností v prípade karantény

 • Zaisťuje sa iba základná nevyhnutná opatrovateľská starostlivosť – pomoc pri hygiene, pomoc pri stravovaní, pomoc pri obliekaní, pomoc pri mobilizácii.
 • Strava je prijímateľom podávaná na izbu.
 • Časť personálu, po dohode s krízovým vedením zabezpečí rozvoz stravy na izbu prijímateľov.
 • Zápis opatrovateľskej starostlivosti sa robí 1x denne a zapisujú sa najdôležitejšie informácie.
 • Prijímatelia sa zdržiavajú najmä na izbách: počúvanie hudby, pozeranie TV, vychádzky do priestorov exteriéru zariadenia – átrium, záhrada v malých skupinách, voľnočasové aktivity, sociálna rehabilitácia a napĺňanie individuálnych potrieb prijímateľa v závislosti od ich zdravotného stavu a personálnej obsadenosti zamestnancov.
 • Prijímateľom sa poskytuje potrebná ošetrovateľská starostlivosť - komplexné sledovanie a zaznamenávanie zdravotného stavu, podávanie liekov, ošetrovanie rán a poranení, konzultácie zdravotného stavu prijímateľov so zmluvnými lekármi, zabezpečenie liekov, vedenie ošetrovateľskej dokumentácie. V prípade akútneho zhoršenia zdravotného stavu privolanie RZP.
 • Prijímateľom je zabezpečené upratovanie, pranie.
 • Všetci zamestnanci krízového tímu sa starajú o duševné zdravie prijímateľov – formou verbálnej komunikácie (vysvetlenie situácie), neverbálnej komunikácie (primeraný fyzický kontakt)v zmysle odporúčaní https://www.employment.gov.sk/files/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/socialne-sluzby/postupy-oznamenia-odporucania-poskytovatelov-socialnych-sluzieb/odporucanie-k-prevencii-psychickej-destabilizacie-klientov-dss-pocas-karantennych-opatreni-suvislosti-ochorenim-covid-19.pdf.
 • Naďalej platí úplný zákaz návštev a zákaz opustenia zariadenia pre všetkých prijímateľov. Zamestnanci umožňujú kontakt s príbuznými online formou na základe odporúčaní MPSVR SR https://www.employment.gov.sk/files/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/socialne-sluzby/dokument-postupu-spoluprace-rodinou_navstevny-poriadok_pocas-pandemie.pdf
 • Na oddelení a v riaditeľmi sú k dispozícii všetkým zamestnancom aj usmernenia, nariadenia vydané úradmi, ministerstvami k pandémii súvisiacej s ochorením na Covid-19. Tiež sú k dispozícii aj telefónne čísla na kompetentné úrady a inštitúcie.

Komunikácia a informovanosť

Okamžitý prenos informácii o možnom výskyte ochorenia je prostredníctvom ošetrujúceho personálu  v  službe  vedúcej  sestre  a riaditeľke,  ktoré  komunikujú  s RÚVZ,  OSV  BSK a ostatnými zdravotníckymi organizáciami a osobami. Komunikácia smerom von z CSS Sibírka je len prostredníctvom týchto osôb.

Mgr. Kovárová – 0914 203 854
Mgr. Betinová – 0948 949 237

Všeobecný lekár: MUDr. Ľubica Šimková, Poliklinika Tehelná – praktický lekár pre dospelých telefonický kontakt: 02/444 545 33
(Ordinačné hodiny: Pondelok a Utorok od 08:00 – do 13:00, Streda od 13:00 – do 17:30, Štvrtok od 08:00 – do 13:00 a v Piatok od 08:00 – do 12:00)

ALEBO

Regionálneho hygienika (RH) RÚVZ:
• Všeobecné: +421800221234
• Úrad verejného zdravotníctva slovenskej republiky – 0917 222 682• Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v bratislave – 0917 426 075

Neoddeliteľnou súčasťou tohto dokumentu sú prílohy:

Príloha č. 1 - Postup izolovania klienta s podozrením na Covid 19 alebo respiračné ochorenie
Príloha č. 2 - Zoznam zamestnancov a rozdelenie do infikovanej časti a neinfikovanej
Príloha č. 3 - Zoznam vecí pre krízový pobyt
Príloha č. 4 - Manuál pracovných činností
Príloha č. 5 - OOP

Príloha č. 6 - Zoznam klientov a kontaktov na rodinných príslušníkov
Príloha č. 7 - Zásady psychologickej podpory a pomoci zamestnancom, klientom a ich rodinným príslušníkom

Vypracoval:      Mgr. Martina Betinová, riaditeľ

                           Mgr. Andrea Kovárová, vedúca sestra

Schválil:            Mgr. Martina Betinová, riaditeľ

 

Aktualizácia krízového manažmentu pre CSS Sibírka v súvislosti s ochorením Covid – 19 zo dňa 19. júla  2021

 Vážení prijímatelia sociálnych služieb, opatrovníci, príbuzní a zamestnanci nižšie uverejňujeme aktuálne informácie v súvislosti s ochorením Covid – 19. Zároveň Vás upozorňujeme na Vašu občiansku povinnosť sledovať a riadiť sa aktuálnymi zmenami v opatreniach UVZ SR a MPSVR SR.

Aktuálne zmeny môžete sledovať na:

(https://www.uvzsr.sk/ , https://www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/socialne-sluzby/ ).

Zároveň Vás upozorňujeme na zmeny v prípade

- pobytu klienta a ich rodinných príslušníkov v jednej domácnosti,

- pobytu zamestnancov a ich rodinných príslušníkov v domácnosti,

ktoré upravuje Vyhláška č. 231/2021 ÚVZ SR https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_231.pdf

https://www.uvzsr.sk/docs/uvod/rozcestnik_hranice_19-7-2021.pdf

 

Ostatné znenia Krízového manažmentu CSS Sibírka v súvislosti s ochorením Covid - 19 z 4.6.2021 ostávajú v platnosti.

 

 

Aktualizácia krízového manažmentu pre CSS Sibírka v súvislosti s ochorením Covid – 19 zo dňa 4. júna  2021

 Vážení prijímatelia sociálnych služieb, opatrovníci, príbuzní a zamestnanci nižšie uverejňujeme aktuálne informácie v súvislosti s ochorením Covid – 19. Zároveň Vás upozorňujeme na Vašu občiansku povinnosť sledovať a riadiť sa aktuálnymi zmenami v opatreniach UVZ SR a MPSVR SR

(https://www.uvzsr.sk/ , https://www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/socialne-sluzby/ ).

Aktualizácia definuje postupy a opatrenia

- na základe postupného zlepšovania epidemiologickej situácie na Slovensku a na základe Vyhlášky č. 200/204/212 ÚVZ SR, Covid Automatu a  Pandemického plánu MPSVaR SR krízový štáb CSS Sibírka rozhodol v závislosti od cieľovej skupiny prijímateľov, priestorových, materiálno-technických a personálnych možností o nasledovných postupoch uvoľňovania opatrení pre druh sociálnej služby Domov sociálnych služieb:

Základné protiepidemiologické postupy:

- aktívny skríning všetkých klientov a zamestnancov, ktorý je vykonávaný 2x denne (meranie teploty, dýchanie, kašľanie, chuť do jedla a správanie klienta),

- priebežné testovanie klientov a zamestnancov (klienti a zamestnanci očkovaní druhou dávkou proti ochoreniu COVID19 sú testovaní každé dva týždne alebo priebežne podľa potreby a klienti a zamestnanci, ktorí očkovanie proti ochoreniu COVID19 neabsolvovali sú testovaní pravidelen raz za týždeň alebo podľa potreby.

Návštevy v CSS Sibírka

Návštevy sa realizujú s usmernením MPSVaR SR a podľa COVID AUTOMATu, kde možnenie návštev u prijímateľov sociálnych služieb CPF vo vonkajších aj vnútorných priestoroch, mimo izieb klientov.

Pre návštevu prijímateľov sú stanovené nasledujúce pravidlá:

 • Miesto vyhradené pre návštevy: átrium v prípade priaznivého počasia, návštevná miestnosť (tzv. filter) v budove v prípade nepriaznivého počasia.
 • Návšteva sa hlási deň vopred u sociálneho pracovníka alebo u služby konajúcej sestry na konkrétny čas (t.č. sociálny pracovník počas pracovného týždňa 0948 949 235, počas víkendu 02/444 61 207 (208 ) / 0917 524 057)
 • Návštevy sú možné od 10:00 – 17:00 hod., s prihliadnutím na čas obeda a poobedeňajšieho odpočinku klientov, vedie sa ich evidencia (čas, meranie teploty, zdravotný stav, cestovateľská anamnéza), návšteva je poučená o GDPR Covid – 19 na všetkých vstupných dverách.
 • Maximálny čas návštevy - 1 hodina v átriu, 45 min. návštevná miestnosť z dôvodu dezinfekcie návštevnej miestnosti, priestorové možnosti umožňujú návštevu len jedného klienta v danom čase a je stanovený maximálny počet 2 osôb na jednu návštevu.
 • Návšteva musí mať zabezpečené prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom/rúškom (podľa aktuálnych opatrení potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19, dezinfikovať si ruky a použiť vo vnútornom priestore návleky (návleky, rukavice a dezinfekciu zabezpečuje CSS Sibírka).
 • Návšteva sa zapíše do knihy návštev, kde svojim podpisom vyjadrí súhlas s čestným prehlásením, ktoré je súčasťou knihy návštev. (Príloha 1)
 • Dodržiavanie zásady R-O-R

Usmernenie

k postupom pre zabezpečenie návštev v zariadeniach sociálnych služieb

podľa COVID AUTOMATu

MPSVR SR spresňuje informácie k návštevám v zariadeniach sociálnych služieb - pri stupni ostražitosti I. a II. u všetkých návštev u klientov s potrebou testovania (podľa SDPT SARS-CoV2*) sa preukazujú negatívnym testom pri vstupe do zariadenia, pokiaľ nemajú potvrdenie o kompletnom zaočkovaní alebo o prekonaní ochorenia COVID-19 podľa aktuálne platných výnimiek takto:

Návšteva je povinná sa preukázať potvrdením o negatívnom výsledku COVID-19 testu (antigénový alebo PCR-test). Potvrdenie nesmie byť staršie ako 48 hodín pri AG teste, alebo 72 hodín pri PCR teste.

Dočasné opustenie CSS Sibírka

Umožnenie klientom krátkodobé opustenie priestorov CSS Sibírka počas dňa s pohybom mimo uzavretých priestorov s vysokou koncentráciou osôb – odporúčajú sa vychádzky do okolia, používanie OOP aj klienta aj sprievodcu (rúška, respirátor, dezinfekcia pri návrate), max. 60 min. Rodič / opatrovník sa pri vstupe do zariadenia preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID -19 nie starším ako 72 hodín, negatívnym výsledkom antigénového testu na ochoreni COVID-19 nie starším ako 48 hodín alebo potvrdením o prekovaní ochrenia COVID-19, v tom prípade, pokiaľ nemá potvrdenie o kompletnom zaočkovaní. Zapíše do knihy vychádzok, ktorej súčasťou je čestné prehlásenie o dodržiavaní epidemiologických opatrení. (Príloha 2)

 • Odporúča sa dodržiavanie min 2 m odstup medzi klientmi
 • Uprednostňovanie individuálnej práce s klientom, ak to vychádza z COVID AUTOMATu
 • Používanie osobných ochranných pracovných pomôcok (OOPP) zamestnancami a osobných ochranných prostriedkov (OOPP) klientmi, ak je to vzhľadom na cieľovú skupinu možné a vhodné
 • Pravidelné čistenie a dezinfekcia priestorov
 • Ranný filter - meranie teploty, zabezpečenie hygieny pri vstupe (umytie rúk, dezinfekcia) a pravidelné sledovanie zdravotného stavu klientov a zamestnancov zdržujúcich sa v zariadení so zameraním na príznaky respiračného ochorenia (zvýšená teplota, kašeľ, sekrécia z nosa)
 • V priestoroch zariadenia je potrebné zabezpečiť časté vetranie, odporúča sa používanie germicídnych žiaričov, alebo ionizátorov v súčinnosti s dezinfekciou
 • Dodržiavanie zásady R-O-R
 • V prípade pobytu klienta v zahraničí (akejkoľvek formy sociálnej služby) sa klient/rodič/opatrovník správa v zmysle vyhlášky ÚVZ SR č. 212/2021.

 https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_212.pdf

 

 Pri nástupe do zariadenia bude vykonaný antigénový test klienta a v prípade negatívneho testu je mu poskytovaná sociálna služba, v prípade pozitívneho testu – rodina rieši situáciu podľa nariadení UVZ v SR. Rodinným príslušníkom je odporučené testovanie z dôvodu zabezpečenia ochrany klientov.

 

Umožnenie klientom absolvovať nevyhnutného lekárske vyšetrenia a vybavovanie nevyhnutných úradných záležitostí, ktoré vyžadujú jeho osobnú účasť.

Organizácia spoločenských aktivít

Monitoring

Stupeň ostražitosti I.

Stupeň ostražitosti II.

I. stupeň varovania

II. stupeň varovania

III. stupeň varovania

IV. stupeň varovania

v súlade s prevádzkovým poriadkom a podľa SDPT SARS-CoV-2

do 10 osôb vrátane zamestnancov a klientov v súlade s prevádzkovým poriadkom a podľa SDPT SARS-CoV-2

max. 1 rodina resp. do 6 osôb, vrátane zamestnancov a klientov v súlade s prevádzkovým poriadkom a podľa SDPT SARS-CoV-2*, preferované aktivity mimo izby (ideálne v exteriéry)

preferovať individuálne aktivity, max. 2 členovia rodiny, zamestnancov, klientov zariadenia v súlade s prevádzkovým poriadkom a podľa SDPT SARS-CoV-2*

 

Klienti TPF a AF prechádzajú ranným filtrom pri nástupe do zariadenia. Opatrovníci/rodičia svojim podpisom na čestnom prehlásení vyjadrujú, že počas pobytu klienta v domácom prostredí dodržiavali všetky epidemiologické odporúčania a že sledovali zdravotný stav seba, osôb žijúcich v spoločnej domácnosti a hlavne zdravotný stav prijímateľa. Zároveň uvedú, či za posledné dni v priebehu prerušenia poskytovania sociálnych služieb vycestovali do zahraničia a do akej krajiny, taktiež dátum návratu zo zahraničia. Opatrovníci/rodičia uvedú, či za ostatné dni počas prerušenia poskytovania sociálnych služieb sa zúčastnili hromadného podujatia (hromadným podujatím sa myslí tábor, rodinná oslava, svadba, koncert, rehabilitačný pobyt). (Príloha 3). Pri odchode klientov TPF a AF z CSS Sibírka, rodičia/opatrovníci svojim podpisom na čestnom prehlásení vyjadrujú svoj súhlas s tým, že sa budú správať zodpovedne a dodržiavať všetky epidemiologické opatrenia. (Príloha 4).

 V prípade zhoršenej epidemiologickej situácie CSS Sibírka pristúpi k prijímaniu opatrení, a to vyčlenením RHB miestnosti na účely preventívneho oddelenia nových prijímateľov a prijímateľov po návrate z ústavnej zdravotnej starostlivosti. RHB miestnosť bude zrozumiteľne označená, je oddelená od ostatých prijímateľov sociálnej služby.

Naďalej ostávajú v platnosti základné protiepidemiologické postupy:

- aktívny skríning všetkých klientov, ktorý je vykonávaný 2x denne (meranie teploty, dýchanie, kašľanie, chuť do jedla a správanie klienta), priebežné testovanie klientov a zamestnancov, a ak sa zistia symptómy nasleduje postup:

 1. Izolovanie klienta do vyčlenenej miestnosti
 2. Ihneď informovať vedúcu sestru a riaditeľku, ktoré okamžite kontaktujú RÚVZ v Bratislave a OSV BSK
 3. Nariadiť protiepidemické opatrenia v DSS Sibírka a karanténne opatrenia
 4. Zabezpečiť lekárske vyšetrenie podozrivých a chorých klientov
 5. V prípade výskytu ochorenia Covid - 19 bezodkladne zašle hlásenie o mimoriadnej situácii na MPSVR SR (odbkrman@employment.gov.sk)
 6. Uzatvorenie poskytovania sociálnych služieb a postup v zmysle Krízového manažmentu zo dňa 27.4.2020 s prílohami.

Okamžitý prenos informácii o možnom výskyte ochorenia prostredníctvom ošetrujúceho personálu v službe sa bezodkladne hlási vedúcej sestre a riaditeľke, ktoré komunikujú s RÚVZ, OSV BSK a ostatnými zdravotníckymi organizáciami a osobami. Komunikácia smerom von z CSS Sibírka je len prostredníctvom týchto osôb.

V prípade zhoršenej epidemiologickej situácie v danom okrese CSS Sibírka pristúpi k prijímaniu opatrení:

 • Vytvorenie izolačnej miestnosti (RHB miestnosť)
 • Týždenná pobytová forma sa bude môcť poskytovať nepretržite aj počas víkendov a sviatkov.
 • Dočasné neumožnenie klientovi opustiť zariadenia, napr. návšte a pobyt u rodiny.
 • Ambulantná forma – obmedzenie počtu klientov, prípadne prerušenie poskytovania sociálnej služby.

Mgr. Kovárová – 0914 203 854

Mgr. Betinová – 0948 949 237

Všeobecný lekár: MUDr. Ľubica Šimková, Poliklinika Tehelná – praktický lekár pre dospelých

Telefón: 02/444 545 33

(Ordinačné hodiny: Pondelok a Utorok od 08:00 – do 13:00, Streda od 13:00 – do 17:30, Štvrtok od 08:00 – do 13:00 a v Piatok od 08:00 – do 12:00)

ALEBO

Regionálneho hygienika (RH) RÚVZ:

 • Všeobecné: +421800221234
 • Úrad verejného zdravotníctva slovenskej republiky – 0917 222 682
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075

Do odvolania ostávajú v platnosti všetky bezpečnostné opatrenia – OOPP a ich 14 dňová rezerva, čistiace a dezinfekčné postupy zavedené počas mimoriadnej situácie, s cieľom predchádzania ochoreniu Covid – 19.

https://www.uvzsr.sk/docs/uvod/rozcestnik_vyhlaska_hranice_31-5-2021.pdf

https://www.uvzsr.sk/docs/uvod/3_Vlastny%20material_cestovny%20semafor_upravene.pdf

https://www.employment.gov.sk/files/sk/uvodna-stranka/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/socialne-sluzby/aktualne-usmernenia-mpsvr-sr-poskytovatelov-socialych-sluzieb/kopia-covid-automat-navstevy-zss-final.pdf

https://www.employment.gov.sk/files/sk/uvodna-stranka/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/socialne-sluzby/usmernenie-k-navstevam.pdf

https://www.employment.gov.sk/files/sk/uvodna-stranka/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/socialne-sluzby/aktualne-usmernenia-mpsvr-sr-poskytovatelov-socialych-sluzieb/kopia-vseobecne-zasady-protiepidemickych-pristupov-bezpecnosti-klienta-socialnych-sluzbach-vo-vztahu-ku-sars-cov-2-prenosu.pdf

https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_212.pdf

https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_204.pdf

https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_200.pdf

V Bratislave 4.6.2021            Na základe krízového štábu spracovala Mgr. Renáta Tóth Mucová

V Bratislave 4.6.2021             Mgr. Martina Betinová

 

Príloha 1

                                                                                                                  

 

Príloha 2

                      

 

Príloha 3

Čestné vyhlásenie

o zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze prijímateľa sociálnej služby (ďalej len „klient“) a osôb, s ktorými je v styku

Meno a priezvisko klienta:

Dátum narodenia:

Adresa trvalého pobytu:

Meno a priezvisko sprevádzajúcej osoby (zákonného zástupcu) klienta, označeného vyššie:

.......................................................................................................................................................

Čestne vyhlasujem, že sa u mňa/u vyššie uvedeného klienta neprejavili za obdobie posledných 14 dní príznaky vírusového infekčného ochorenia (napr. nádcha, chrípka, kašeľ, sekrécia z nosa, náhla strata čuchu alebo chuti....) a nežijem/klient nežije* v domácnosti s osobou chorou na COVID-19, alebo podozrivou z ochorenia COVID - 19, ani som nebol/nebol* s takouto osobou v kontakte, a v mojej/jeho* blízkej rodine, s ktorou som/je* v styku, nie je žiadny príslušník rodiny v karanténe v súvislosti s týmto ochorením a že som sa/klient sa nezúčastnil žiadneho hromandého podujatia (hromadným podujatím sa rozumie tábor, rodinná oslava, svadba, koncert, rehabilitačný pobyt)

Pobyt v zahraničí, pobyt na zahraničnej dovolenke:

ÁNO

   Krajina:.................................................................................................        

Počet dní:................................................................................................

NIE

Dátum návratu: .............................................

           

Som si vedomý (á) právnych následkov nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý (á), že by som sa dopustil (a) priestupku podľa §56 zákona č. 355/2007Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V.................................. Dňa..............................

.......................................................

                                                                             Podpis klienta/sprevádzajúcej osoby klienta*

Príloha 4

Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu prijímateľa sociálnej služby

 

Meno a priezvisko (zákonného zástupcu) prijímateľa sociálnej služby:

.................................................................................................................................

Meno a priezvisko prijímateľa sociálnej služby:

.................................................................................................................................

Čestne vyhlasujem, že počas prepravy prijímateľa sociálnej služby z Centra sociálnych služieb Sibírka a späť do zariadenia a počas pobytu prijímateľa sociálnej služby budem/e rešpektovať tieto potrebné opatrenia a všeobecné zásady prevencie pred nákazou ochorením COVID- 19, vypracované v súlade s odporúčaniami Ministerstva zdravotníctva SR pre verejnosť:

 • Zdržiavať sa iba v domácnosti
 • Umývať si ruky často mydlom a teplou vodou po dobu 20 sekúnd. Ruky si utierať jednorazovou papierovou utierkou. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, je potrebné použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu.
 • Zakrývať si nos a ústa pri kašlaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne je zahodiť do koša.
 • Vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky respiračného ochorenia.
 • Nechodiť do oblastí s vysokou koncentráciou ľudí.
 • V domácnosti dbať na zvýšenú dezinfekciu povrchov.
 • Sledovať zdravotný stav osôb v spoločnej domácnosti a aj prijímateľa sociálnych služieb.

Som si vedomý (á) právnych následkov nepravdivého vyhlásenia a nedodržania opatrení, najmä som si vedomý (á), že by som sa dopustil (a) priestupku podľa §56 zákona č. 355/2007Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V.................................. Dňa..............................

.......................................................

           Podpis zákonného zástupcu klienta

 

 

Aktualizácia krízového manažmentu pre CSS Sibírka v súvislosti s ochorením Covid – 19 – PLÁN REALIZÁCIE NÁVŠTEV

zo dňa 28. mája  2021  - USMERNENIE K NÁVŠTEVÁM MPSVR SR

 https://www.employment.gov.sk/files/sk/uvodna-stranka/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/socialne-sluzby/usmernenie-k-navstevam.pdf


Aktualizácia krízového manažmentu pre CSS Sibírka v súvislosti s ochorením Covid – 19 – PLÁN REALIZÁCIE NÁVŠTEV

zo dňa 23. apríla  2021

 Definuje postupy a opatrenia

- na základe postupného zlepšovania epidemiologickej situácie na Slovensku a na základe Vyhlášky č. 43 ÚVZ SR a Pandemického plánu MPSVaR SR krízový štáb CSS Sibírka rozhodol v závislosti od cieľovej skupiny prijímateľov, priestorových, materiálno-technických a personálnych možností o nasledovných postupoch uvoľňovania opatrení pre druh sociálnej služby Domov sociálnych služieb:

Základné protiepidemiologické postupy:

- aktívny skríning všetkých klientov a zamestnancov, ktorý je vykonávaný 2x denne (meranie teploty, dýchanie, kašľanie, chuť do jedla a správanie klienta),

- priebežné testovanie klientov a zamestnancov (klienti a zamestnanci očkovaní druhou dávkou proti ochoreniu COVID19 sú testovaní každé dva týždne alebo priebežne podľa potreby a klienti a zamestnanci, ktorí očkovanie proti ochoreniu COVID19 neabsolvovali sú testovaní pravidelen raz za týždeň alebo podľa potreby.

 Návštevy v CSS Sibírka

Umožnenie návštev u prijímateľov sociálnych služieb CPF vo vonkajších aj vnútorných priestoroch, mimo izieb klientov.

Pre návštevu prijímateľov sú stanovené nasledujúce pravidlá:

 • Miesto vyhradené pre návštevy: átrium v prípade priaznivého počasia, návštevná miestnosť (tzv. filter) v budove v prípade nepriaznivého počasia.
 • Návšteva sa hlási deň vopred u sociálneho pracovníka alebo u služby konajúcej sestry na konkrétny čas (t.č. sociálny pracovník počas pracovného týždňa 0948 949 235, počas víkendu 02/444 61 207 (208 ) / 0917 524 057)
 • Návštevy sú možné od 10:00 – 17:00 hod., s prihliadnutím na čas obeda a poobedeňajšieho odpočinku klientov, vedie sa ich evidencia (čas, meranie teploty, zdravotný stav, cestovateľská anamnéza), návšteva je poučená o GDPR Covid – 19 na všetkých vstupných dverách.
 • Maximálny čas návštevy - 1 hodina v átriu, 45 min. návštevná miestnosť z dôvodu dezinfekcie návštevnej miestnosti, priestorové možnosti umožňujú návštevu len jedného klienta v danom čase a je stanovený maximálny počet 2 osôb na jednu návštevu.
 • Návšteva musí mať zabezpečené prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom, pri vstupe do zariadenia sa preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID -19 nie starším ako 72 hodín, negatívnym výsledkom antigénového testu na ochoreni COVID-19, nie starším ako 24 hodín alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19, dezinfikovať si ruky a použiť vo vnútornom priestore návleky (návleky, rukavice a dezinfekciu zabezpečuje CSS Sibírka).
 • Návšteva sa zapíše do knihy návštev, kde svojim podpisom vyjadrí súhlas s čestným prehlásením, ktoré je súčasťou knihy návštev. (Príloha 1)
 • Dodržiavanie zásady R-O-R

Dočasné opustenie CSS Sibírka

Umožnenie klientom CPF krátkodobé opustenie priestorov CSS Sibírka počas dňa s pohybom mimo uzavretých priestorov s vysokou koncentráciou osôb – odporúčajú sa vychádzky do okolia, používanie OOP aj klienta aj sprievodcu (rúška, respirátor, dezinfekcia pri návrate), max. 60 min. Rodič / opatrovník sa pri vstupe do zariadenia preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID -19 nie starším ako 72 hodín, negatívnym výsledkom antigénového testu na ochoreni COVID-19 nie starším ako 24 hodín alebo potvrdením o prekovaní ochrenia COVID-19, zapíše do knihy vychádzok, ktorej súčasťou je čestné prehlásenie o dodržiavaní epidemiologických opatrení. (Príloha 2)

 • Odporúča sa dodržiavanie min 2 m odstup medzi klientmi
 • Uprednostňovanie individuálnej práce s klientom
 • Používanie osobných ochranných pracovných pomôcok (OOPP) zamestnancami a osobných ochranných prostriedkov (OOPP) klientmi, ak je to vzhľadom na cieľovú skupinu možné a vhodné
 • Pravidelné čistenie a dezinfekcia priestorov
 • Ranný filter - meranie teploty, zabezpečenie hygieny pri vstupe (umytie rúk, dezinfekcia) a pravidelné sledovanie zdravotného stavu klientov a zamestnancov zdržujúcich sa v zariadení so zameraním na príznaky respiračného ochorenia (zvýšená teplota, kašeľ, sekrécia z nosa)
 • V priestoroch zariadenia je potrebné zabezpečiť časté vetranie, odporúča sa používanie germicídnych žiaričov, alebo ionizátorov v súčinnosti s dezinfekciou
 • Dodržiavanie zásady R-O-R
 • V prípade pobytu klienta v zahraničí (akejkoľvek formy sociálnej služby), klient nastupuje do zariadenia najskôr 5 dní po návrate zo zahraničia (pri rizikových krajinách najskôr 12 deň), je testovaný v zariadení hneď pri príchode. V prípade negatívneho testu je mu poskytovaná sociálna služba, v prípade pozitívneho testu – rodina rieši situáciu podľa nariadení UVZ v SR. Rodinným príslušníkom je odporučené testovanie z dôvodu zabezpečenia ochrany klientov.

 Umožnenie klientom absolvovať nevyhnutného lekárske vyšetrenia a vybavovanie nevyhnutných úradných záležitostí, ktoré vyžadujú jeho osobnú účasť.

Organizácia spoločenských aktivít

 • Preferuje sa individuálna spráca s prijímateľom
 • Spoločné aktivity sa organizujú v menšom počte do 5 osôb
 • Používanie osobných ochranných pracovných pomôcok (OOPP) zamestnancami a osobných ochranných prostriedkov (OOPP) klientmi, ak je to vzhľadom na cieľovú skupinu možné a vhodné
 • Pravidelné čistenie a dezinfekcia priestorov
 • Klienti CSS Sibírka sa v čase mimoriadnej situácie nezúčastňujú spoločenských podujatí mimo zariadenia.

Klienti TPF a AF prechádzajú ranným filtrom pri nástupe do zariadenia. Opatrovníci/rodičia svojim podpisom na čestnom prehlásení vyjadrujú, že počas pobytu klienta v domácom prostredí dodržiavali všetky epidemiologické odporúčania a že sledovali zdravotný stav seba, osôb žijúcich v spoločnej domácnosti a hlavne zdravotný stav prijímateľa. Zároveň uvedú, či za posledné dni v priebehu prerušenia poskytovania sociálnych služieb vycestovali do zahraničia a do akej krajiny, taktiež dátum návratu zo zahraničia. Opatrovníci/rodičia uvedú, či za ostatné dni počas prerušenia poskytovania sociálnych služieb sa zúčastnili hromadného podujatia (hromadným podujatím sa myslí tábor, rodinná oslava, svadba, koncert, rehabilitačný pobyt). (Príloha 3). Pri odchode klientov TPF a AF z CSS Sibírka, rodičia/opatrovníci svojim podpisom na čestnom prehlásení vyjadrujú svoj súhlas s tým, že sa budú správať zodpovedne a dodržiavať všetky epidemiologické opatrenia. (Príloha 4).

 • Odporúča sa dodržiavanie min 2 m odstup medzi klientmi
 • Uprednostňovanie individuálnej práce s klientom
 • Používanie osobných ochranných pracovných pomôcok (OOPP) zamestnancami a osobných ochranných prostriedkov (OOPP) klientmi, ak je to vzhľadom na cieľovú skupinu možné a vhodné
 • Pravidelné čistenie a dezinfekcia priestorov
 • Ranný filter - meranie teploty, zabezpečenie hygieny pri vstupe (umytie rúk, dezinfekcia) a pravidelné sledovanie zdravotného stavu klientov a zamestnancov zdržujúcich sa v zariadení so zameraním na príznaky respiračného ochorenia (zvýšená teplota, kašeľ, sekrécia z nosa)
 • V priestoroch zariadenia je potrebné zabezpečiť časté vetranie, odporúča sa používanie germicídnych žiaričov, alebo ionizátorov v súčinnosti s dezinfekciou
 • Dodržiavanie zásady R-O-R

Prijímanie nových klientov/ návrat klientov zo zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti/ ambulantná a týždenná pobytová forma

 Prijímanie nových klientov do CSS Sibírka je umožnené bez potvrdenia o teste na Covid-19, ale v prípade zmien epidemiologickej situácie, môže CSS Sibírka vyžadovať pri prijímaní nového klienta potvrdenie o bezinfekčnosti nie staršie ako tri dni od ošetrujúceho lekára alebo PCR test na Covid-19 s negatívnym výsledkom nie starším ako 48 hodín.

 V prípade zhoršenej epidemiologickej situácie CSS Sibírka pristúpi k prijímaniu opatrení, a to vyčlenením RHB miestnosti na účely preventívneho oddelenia nových prijímateľov a prijímateľov po návrate z ústavnej zdravotnej starostlivosti. RHB miestnosť bude zrozumiteľne označená, je oddelená od ostatých prijímateľov sociálnej služby.

Naďalej ostávajú v platnosti základné protiepidemiologické postupy:

- aktívny skríning všetkých klientov, ktorý je vykonávaný 2x denne (meranie teploty, dýchanie, kašľanie, chuť do jedla a správanie klienta), priebežné testovanie klientov a zamestnancov, a ak sa zistia symptómy nasleduje postup:

 1. Izolovanie klienta do vyčlenenej miestnosti
 2. Ihneď informovať vedúcu sestru a riaditeľku, ktoré okamžite kontaktujú RÚVZ v Bratislave a OSV BSK
 3. Nariadiť protiepidemické opatrenia v DSS Sibírka a karanténne opatrenia
 4. Zabezpečiť lekárske vyšetrenie podozrivých a chorých klientov
 5. V prípade výskytu ochorenia Covid - 19 bezodkladne zašle hlásenie o mimoriadnej situácii na MPSVR SR (odbkrman@employment.gov.sk)
 6. Uzatvorenie poskytovania sociálnych služieb a postup v zmysle Krízového manažmentu zo dňa 27.4.2020 s prílohami.

Okamžitý prenos informácii o možnom výskyte ochorenia prostredníctvom ošetrujúceho personálu v službe sa bezodkladne hlási vedúcej sestre a riaditeľke, ktoré komunikujú s RÚVZ, OSV BSK a ostatnými zdravotníckymi organizáciami a osobami. Komunikácia smerom von z CSS Sibírka je len prostredníctvom týchto osôb.

V prípade zhoršenej epidemiologickej situácie v danom okrese CSS Sibírka pristúpi k prijímaniu opatrení:

 • Vytvorenie izolačnej miestnosti (RHB miestnosť)
 • Týždenná pobytová forma sa bude môcť poskytovať nepretržite aj počas víkendov a sviatkov.
 • Dočasné neumožnenie klientovi opustiť zariadenia, napr. návšte a pobyt u rodiny.
 • Ambulantná forma – obmedzenie počtu klientov, prípadne prerušenie poskytovania sociálnej služby.

Mgr. Kovárová – 0914 203 854

Mgr. Betinová – 0948 949 237

Všeobecný lekár: MUDr. Ľubica Šimková, Poliklinika Tehelná – praktický lekár pre dospelých

Telefón: 02/444 545 33

(Ordinačné hodiny: Pondelok a Utorok od 08:00 – do 13:00, Streda od 13:00 – do 17:30, Štvrtok od 08:00 – do 13:00 a v Piatok od 08:00 – do 12:00)

ALEBO

Regionálneho hygienika (RH) RÚVZ:

 • Všeobecné: +421800221234
 • Úrad verejného zdravotníctva slovenskej republiky – 0917 222 682
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075

Do odvolania ostávajú v platnosti všetky bezpečnostné opatrenia – OOPP a ich 14 dňová rezerva, čistiace a dezinfekčné postupy zavedené počas mimoriadnej situácie, s cieľom predchádzania ochoreniu Covid – 19.

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_2020/ciastka_26_2020.pdf

https://www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/socialne-sluzby/pandemicky-plan-mpsvr-sr.html

https://www.uvzsr.sk/docs/uvod/rozcestnik_vyhlaska_DSS-ZSS-NZ.pdf

https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2021/03/169_2021.pdf

https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2021/02/covid_automat_2_2_2021.pdf

V Bratislave 23.4.2021          Na základe krízového štábu spracovala Mgr. Renáta Tóth Mucová

V Bratislave 23.4.2021           Mgr. Martina Betinová

 

Príloha 1                                                                                                          

Príloha 2

Príloha 3

Čestné vyhlásenie

o zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze prijímateľa sociálnej služby (ďalej len „klient“) a osôb, s ktorými je v styku

Meno a priezvisko klienta:

Dátum narodenia:

Adresa trvalého pobytu:

Meno a priezvisko sprevádzajúcej osoby (zákonného zástupcu) klienta, označeného vyššie:

.......................................................................................................................................................

Čestne vyhlasujem, že sa u mňa/u vyššie uvedeného klienta neprejavili za obdobie posledných 14 dní príznaky vírusového infekčného ochorenia (napr. nádcha, chrípka, kašeľ, sekrécia z nosa, náhla strata čuchu alebo chuti....) a nežijem/klient nežije* v domácnosti s osobou chorou na COVID-19, alebo podozrivou z ochorenia COVID - 19, ani som nebol/nebol* s takouto osobou v kontakte, a v mojej/jeho* blízkej rodine, s ktorou som/je* v styku, nie je žiadny príslušník rodiny v karanténe v súvislosti s týmto ochorením a že som sa/klient sa nezúčastnil žiadneho hromandého podujatia (hromadným podujatím sa rozumie tábor, rodinná oslava, svadba, koncert, rehabilitačný pobyt)

Pobyt v zahraničí, pobyt na zahraničnej dovolenke:

ÁNO

   Krajina:.................................................................................................        

Počet dní:................................................................................................

NIE

Dátum návratu: .............................................

           

Som si vedomý (á) právnych následkov nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý (á), že by som sa dopustil (a) priestupku podľa §56 zákona č. 355/2007Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V.................................. Dňa..............................

.......................................................

                                                                             Podpis klienta/sprevádzajúcej osoby klienta*

Príloha 4

Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu prijímateľa sociálnej služby

 

Meno a priezvisko (zákonného zástupcu) prijímateľa sociálnej služby:

.................................................................................................................................

Meno a priezvisko prijímateľa sociálnej služby:

.................................................................................................................................

Čestne vyhlasujem, že počas prepravy prijímateľa sociálnej služby z Centra sociálnych služieb Sibírka a späť do zariadenia a počas pobytu prijímateľa sociálnej služby budem/e rešpektovať tieto potrebné opatrenia a všeobecné zásady prevencie pred nákazou ochorením COVID- 19, vypracované v súlade s odporúčaniami Ministerstva zdravotníctva SR pre verejnosť:

 • Zdržiavať sa iba v domácnosti
 • Umývať si ruky často mydlom a teplou vodou po dobu 20 sekúnd. Ruky si utierať jednorazovou papierovou utierkou. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, je potrebné použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu.
 • Zakrývať si nos a ústa pri kašlaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne je zahodiť do koša.
 • Vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky respiračného ochorenia.
 • Nechodiť do oblastí s vysokou koncentráciou ľudí.
 • V domácnosti dbať na zvýšenú dezinfekciu povrchov.
 • Sledovať zdravotný stav osôb v spoločnej domácnosti a aj prijímateľa sociálnych služieb.

Som si vedomý (á) právnych následkov nepravdivého vyhlásenia a nedodržania opatrení, najmä som si vedomý (á), že by som sa dopustil (a) priestupku podľa §56 zákona č. 355/2007Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V.................................. Dňa..............................

.......................................................

           Podpis zákonného zástupcu klienta

 

OZNAM zo dňa 14. apríla  2021

Návštevy v CSS Sibírka opäť povolené za dodržania týchto podmienok:

 •  Miesto vyhradené pre návštevy: átrium v prípade priaznivého počasia, návštevná miestnosť (tzv. filter) v budove v prípade nepriaznivého počasia.
 • Návšteva sa hlási deň vopred u sociálneho pracovníka alebo u služby konajúcej sestry na konkrétny čas (t.č. sociálny pracovník počas pracovného týždňa 0948 949 235, počas víkendu 02/444 61 207 (208 ) / 0917 524 057)
 • Návštevy sú možné od 10:00 – 17:00 hod., s prihliadnutím na čas obeda a poobedeňajšieho odpočinku klientov, vedie sa ich evidencia (čas, meranie teploty, zdravotný stav, cestovateľská anamnéza), návšteva je poučená o GDPR Covid – 19 na všetkých vstupných dverách.
 • Maximálny čas návštevy - 1 hodina v átriu, 45 min. návštevná miestnosť z dôvodu dezinfekcie návštevnej miestnosti, priestorové možnosti umožňujú návštevu len jedného klienta v danom čase a je stanovený maximálny počet 2 osôb na jednu návštevu.
 • Návšteva musí mať zabezpečené prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom, pri vstupe do zariadenia sa preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID -19 nie starším ako 72 hodín, negatívnym výsledkom antigénového testu na ochoreni COVID-19, nie starším ako 24 hodín alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19, dezinfikovať si ruky a použiť vo vnútornom priestore návleky (návleky, rukavice a dezinfekciu zabezpečuje CSS Sibírka).
 • Návšteva sa zapíše do knihy návštev, kde svojim podpisom vyjadrí súhlas s čestným prehlásením, ktoré je súčasťou knihy návštev.
 • Dodržiavanie zásady R-O-R
 •  Podávanie stravy a nápojov nie je počas návštevy povolené.
 • Dotyky počas návštevy nie sú povolené a vzájomná vzdialenosť fyzických osôb musí byť dodržaná.

                                                                                                             Ďakujeme za porozumenie

 

Aktualizácia krízového manažmentu pre CSS Sibírka v súvislosti s ochorením Covid – 19 zo dňa  28. januára  2021 

 Krízový plán je určený pre zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb CSS Sibírka a upravuje preventívne postupy pri manažovaní podozrivých a potvrdených prípadov u zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb vo vzťahu ku ochoreniu COVID-19.

Tento dokument je súborom všeobecných informácií záväzných prístupov, postupov, opatrení a odporúčaní vychádzajúcich z poznatkov, štandardných postupov a usmernení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva zdravotníctva SR a ÚVZ SR v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom COVID- 19.

Spôsob prenosu: nový koronavirus COVID - 19 je respiračný vírus. K prenosu dochádza primárne kontaktom s infikovanou osobou, ktorá najmä pri hovorení, kašľaní a kýchaní šíri infekčné kvapôčky do svojho okolia. Prenos je možný tiež predmetmi čerstvo kontaminovanými sekrétmi infikovaného človeka.

COVID-19 postihuje rôznych ľudí rôznymi spôsobmi. Väčšina infikovaných má mierne až stredne závažné príznaky a uzdraví sa bez hospitalizácie.

Najčastejšie príznaky:

horúčka,

suchý kašeľ,

únava.

Menej časté príznaky:

rôzne druhy bolesti,

bolesť hrdla,

hnačka,

zápal spojoviek,

bolesť hlavy,

strata chuti alebo čuchu,

kožná vyrážka alebo zmena farby prstov.

Závažné príznaky:

sťažené dýchanie alebo dýchavičnosť,

bolesť alebo tlak na hrudi,

strata reči alebo nemožnosť pohybu.

 

 1. KONTROLA RIZIKA ĎALŠIEHO ŠÍRENIA INFEKCIE COVID-19
 • Aktívny skríning zamestnancov a ďalších vstupujúcich osôb do CSS Sibírka na COVID-19, s výnimkou pohotovostných záchranárov, ktorým by sa v núdzových situáciách mal povoliť vstup bez detekčnej kontroly.
 • Do CSS Sibírky nemôžu vstúpiť osoby:
  • ktoré sú podozrivými alebo potvrdenými prípadmi ochorenia COVID-19,
  • s pozitívnou cestovateľskou anamnézou,
  • ktoré boli v kontakte s osobami s pozitívnou cestovateľskou anamnézou,
  • ktoré boli v kontakte s podozrivými a potvrdenými prípadmi ochorenie COVID-19
  • s prejavmi respiračného ochorenia, alebo/aj s horúčkou alebo/aj kašľom alebo/aj dýchavicou.
 •    Aktívny skríning vstupujúcich osôb prebieha v zmysle aktuálne platnej legislatívy.
 • Skríning zamestnancov zahŕňať minimálne jedenkrát denne skríning symptómov vrátane kontroly teploty.
 • Každý, kto má príznaky COVID-19, by nemal mať povolené vstúpiť do CSS Sibírka a mal by sa okamžite vrátiť domov, aby sa izoloval.
 • Určení zamestnanci preverujú zamestnancov, ktorým bola odporučená izolácia na základe rizika vystavenia (dodržanie dĺžky izolácie apod.) .
 • Obmedzenie pracovných miest: vždy, keď je to možné, by zamestnávatelia mali v spolupráci so zamestnancami obmedziť počet pracovných miest, na ktorých zamestnanci pracujú, aby sa minimalizovalo potenciálne riziko vystavenia pacientov pôsobeniu COVID-19.
 • Delenie personálu/klientov: Odporúča sa vyčlenenie personálu, ktorý bude pracovať s prijímateľmi sociálnych služieb na celoročnom pobyte a na dennom a týždennom pobyte v CSS Sibírka.
 • Aktívny skríníng všetkých klientov sa vykonáva najmenej dvakrát denne (na začiatku a na konci dňa), aby sa zistilo, či nemá niekto z prijímateľov horúčku, kašeľ alebo iné príznaky COVID-19. Prijímatelia sociálnej služby so symptómami (vrátane miernych respiračných symptómov) sa musia izolovať a testovať na COVID-19.
 • Manažment nevyhnutných návštev/-níkov: CSS Sibírka má zákaz návštev v interiéri a v exteriéri zariadenia. Výnimku tvoria iba nevyhnutné návštevy, medzi ktoré patria základné podporné (napr. revízie, údržba a iná zdravotná starostlivosť) alebo osoba navštevujúca veľmi chorého alebo paliatívneho pacienta. Ak je vstup nevyhnutného návštevníka určenou osobu posúdený a akceptovaný, musia sa vykonať nasledujúce kroky:
 1. Pri vstupe sa skontroluje jeho stav, vrátane symptómov COVID-19, kontroly telesnej teploty, pričom ak vykazuje niektoré symptómy COVID-19, nesmie vstúpiť. Ďalej sa osoba zapíše do knihy návštev, kde sa zaznamená aj telesná teplota a osoba podpíše čestné prehlásenie. (Príloha 1)
 2. Návštevník môže navštíviť iba jedného prijímateľa, ktorého má v úmysle navštíviť.
 3. Návštevník musí mať pri návšteve prijímateľa, ktorý nemá COVID-19, rúško.
 4. Pre všetkých nevyhnutných návštevníkoch prichádzajúcich do styku s prijímateľom, ktorý má COVID-19, by sa mal používať vhodný OOP v súlade s aktuálnymi odporúčaniami.
 • Zvýšená frekvencia čistenia sa odporúča pre často dotýkané povrchy vrátane vozíkov a iného mobilného zariadenia v rámci celého CSS Sibírka.
 • Zamestnanci, ktorí boli v kontakte s vysokým rizikom vystavenia sa COVID-19 bez vhodného OOP, sa musia samy izolovať počas 14 dní.
 • Testovanie v prípade prepuknutia infekcie. Odber materiálu na vykonanie diagnostiky COVID-19sa musí vykonávať u každého prijímateľa so symptómami, u zamestnancov, prijímateľov, ktorí sú alebo boli v priamom a tzv. úzkom kontakte s prijímateľom alebo zamestnancom s pozitívnym testom na COVID-19 alebo sú tzv. úzkym kontaktom alebo vysoko-exponovaným pracovníkom starajúcim sa o prijímateľov v karanténe pre suspektný alebo potvrdený výskyt ochorenia COVID-19.
 • Príjem nových prijímateľov je povolený až po zániku ohniska infekcie.
 • Ak sú prijímatelia prechodne doma, pri svojich rodinných príslušníkoch, môžu byť znovu prijatí až po zániku ohniska infekcie.
 • Posúdenie a zabezpečenie pripravenosti Sibírky na COVID-19 prebieha v súčinnosti s Úradom verejného zdravotníctva, pri aktualizácii opatrení na prípravu zariadenia na prepuknutie choroby COVID-19, vrátane zabezpečenia odberových súprav, dostatočného množstva OOP, školenia personálu o používaní OOP, revízie smerníc pre všetkých prijímateľov, komunikačných protokolov a harmonogramov personálneho obsadenia, preskúmania vnútorných činností na zabezpečenie bezpečnej vzdialenosti v rámci sociálnych kontaktov, protokolov o ochrane životného prostredia a vypracovania zásad riadenia personál, ktorý mohol byť vystavený COVID-19.
 • CSS Sibírka realizuje ďalšie opatrenia potrebné na vylúčenie rizika ďalšieho šírenia infekcie COVID-19, pričom sa riadi
 1. a) aktuálnym Záväzným postupom pre poskytovateľov sociálnych služieb v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom (COVID-19, SARS-CoV) https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/mzsr-mpsvr-sr-socialne-sluzby.pdf
 2. b) opatreniami v dokumente Aktualizované odporúčania na používanie osobných ochranných prostriedkov pri sociálnej starostlivosti o osoby so suspektnou alebo potvrdenou COVID19 https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialnesluzby/mpsvr-socialne-sluzby-oop-opatrenia-covid-19_v2-0_29-03-2020.pdf a ďalšími aktuálnymi nariadeniami, opatreniami, odporúčaniami na stránkach MZ SR, MPaSVSR a ÚVZ.

Organizácia karantény vnútri zariadenia (jeho vybranej časti)

 • CSS Sibírka pripraví izolačné izby, resp. „červené zóny“, kam nesmú vstúpiť nepovolané osoby, a na ktoré sa vzťahuje špecifický bariérový režim.
 • CSS Sibírka disponuje dostatočnou rezervou a organizuje priebežné, primerané dopĺňanie OOP.
 • Pracovníci musia používať minimálne ochranné a kvapôčkové bezpečnostné opatrenia pre všetky interakcie s podozrivými, predpokladanými alebo potvrdenými pacientmi COVID-19. Bezpečnostné opatrenia týkajúce sa kontaktu a kvapiek zahŕňajú rukavice, čiapky, tvárové štíty alebo ochranné okuliare, plášte, respirátory FFP2 , chirurgické / ochranné rúška a návleky na obuv.
 • Ak je to možné, personál izoluje osobitne, teda na osobitných izolačných izbách pacientov s potvrdeným prípadom (na základe testovania a lekárskeho vyjadrenia) a osobitne pacientov so suspektným ochorením (napr. len na základe symptómov).
 • Izolačné izby sú zreteľne označené:
 • Izolačná izba pre ošetrovanie klientov s potvrdeným och. COVID-19, vstup nepovolaným osobám bez ochranných pomôcok prísne zakázaný
 • Izolačná izba pre ošetrovanie klientov s podozrením na och. COVID-19, vstup nepovolaným osobám bez ochranných pomôcok prísne zakázaný
 • Ak je to možné, CSS Sibírka v rámci zmeny organizuje starostlivosť takým spôsobom, aby určil personál pre 3 typy izieb z hľadiska (rizika) prítomnosti ochorenia COVID

1) potvrdené prípady/izolačná izba/určený personál vybavený OPP pohybujúci sa výlučne v určenej, dobre vetrateľnej izbe s vlastným WC, umývadlom/najprísnejší HER (hygienicko epidemiologický režim)

2) podozrivé prípady/ určený personál vybavený OPP pohybujúci sa výlučne v dobre vetrateľnej izbe s vlastným WC, umývadlom/prísnejší HER (hygienicko epidemiologický režim)

3) nepotvrdené a nepodozrivé prípady/nie je nutnosť izolácie/zvýšený HER (hygienicko epidemiologický režim)

 • CSS Sibírka plní opatrenia v rámci zvýšenej dezinfekcie a žiarenia so špecifikáciou izieb, pomôcok s ohľadom na rôzne režimy v rámci priestorov zariadenia (typy izieb, pozri vyššie).
 • CSS Sibírka má pripravené a podľa potreby plní opatrenia v súvislosti s používaním, manipuláciou, údržbou a likvidáciou OPP a iných pomôcok.
 • CSS Sibírka podľa potreby plní protiinfekčné opatrenia v súvislosti s manipuláciou s bielizňou.
 • CSS Sibírka v prípade potreby realizuje tzv. bezpečnú komunikáciu a spoluprácu tímu pri zabezpečovaní starostlivosti o prijímateľov v izolačných izbách (odovzdávanie informácií, liekov, pomôcok apod.)
 1. ZNÍŽENIE NÁSLEDKOV OCHORENIA, ZMIERNENIE UTRPENIA pacientov, ktorí sú potvrdenými alebo podozrivými z ochorenia COVID-19
 • Presun do nemocnice by sa mal zvážiť, len v prípade prijímateľov, ktorých stav si to vyžaduje, na základe odporúčania lekára a po porade s príbuznými a pri zohľadnení predchádzajúceho zdravotného stavu a princípoch paliatívnej starostlivosti.
 • Personál vo zvýšenej miere monitoruje a dokumentuje zdravotný stav prijímateľa.
 • Personál plní ordinácie lekára a všetky činnosti dokumentuje v dokumentácii prijímateľa takým spôsobom, aby bola zachovaná kontinuita starostlivosti pri výmenách personálu (dôležité informácie v oblasti diagnózy, liečby, opatrení v rámci prípadu).
 • Personál vedie záznam výsledkov meraní vitálnych funkcií (VF), telesnej teploty (TT), tlaku krvi (TK), pulzu (P), frekvencie dýchania (fD) podľa ordinácie lekára, najmenej však trikrát denne, ráno, na obed a večer. Vhodnou monitorovacou metódou je meranie saturácie krvi kyslíkom (sO2) pulzoximetrom.
 • V prípade, že personál zmeria vitálne funkcie, ktoré sa odchyľujú od normálnych hodnôt kontaktuje lekára a postupuje v súlade s jeho pokynmi.

Horúčka (TT nad 38 °C)

Zavedenie merania a záznamu TT a ďalších VF. Podávanie antipyretík (liekov na zníženie TT) podľa ordinácie lekára. Zabezpečenie primeranej hydratácie, pri dodržaní denného príjmu tekutín podľa ordinácie lekára. Pri neustupujúcich ťažkostiach, resp. zhoršovaní zdravotného stavu kontaktovať lekára.

Dýchavica (sťažené dýchanie)

Uloženie klienta do zvýšenej polohy. Podávanie liekov podľa ordinácie lekára. Zabezpečenie primeranej hydratácie, pri dodržaní denného príjmu tekutín podľa ordinácie lekára.

Kašeľ

Uloženie klienta do zvýšenej polohy. Podávanie liekov podľa ordinácie lekára. Zabezpečenie primeranej hydratácie, pri dodržaní denného príjmu tekutín podľa ordinácie lekára.

Ak lekár ordinuje infúziu, hypodermoklýzu*, venóznu liečbu, odbery krvi, podanie kyslíka alebo podávanie injekcií, tieto úkony môže realizovať iba sestra. V prípade, že v zariadení sestra nie je dostupná, je vhodné kontaktovať ADOS/Mobilný Hospic.

Pozn. *Hypodermoklýza – podkožné podávanie infúzií

 1. ZVLÁDNUTIE EFEKTÍVNEHO MANAŽMENTU USPOKOJOVANIA POTRIEB A NÁROKOV NA STAROSTLIVOSŤ U VŠETKÝCH KLIENTOV ZARIADENIA Nedostatok (kvalifikovaného) personálu – krízová metodika
 • CSS Sibírka uloží povinnosť výkonu práce zamestnancom na základe núdzového stavu (v zmysle aktuálne platnej legislatívy) .
 • CSS Sibírka postupuje v zmysle Vyhlášky č. 56 ÚVZ SR, kde podľa §1, ods. 1 a písm. c sú zamestnanci zariadenia sociálnych služieb osoby v osobitnom režime. Podľa § 4, ods. (2) vV prípade úzkeho kontaktu osoby v osobitnom režime s osobou pozitívnou na ochorenie, môže zamestnávateľ osoby v osobitnom režime rozhodnúť, že výkon práce danou osobou v osobitnom režime je nevyhnutný. Podľa ods. (3) ak zamestnávateľ osoby v osobitnom režime rozhodne podľa odseku 2, osoba v osobitnom režime môže pokračovať v práci, ak a) nemá klinické príznaky ochorenia, b) denne si merať telesnú teplotu, c) pracuje s respirátorom FFP3 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom, d) minimalizuje sa jej kontakt s ostatnými osobami, e) obmedzí sa jej pohyb po pracovisku na najmenšiu možnú mieru, f) zamestnávateľ jej zabezpečí možnosť odpočinku a stravovania bez prítomnosti inej osoby, g) najskôr po piatich dňoch po úzkom kontakte podstúpi diagnostiku ochorenia COVID-19.
 • CSS Sibírka zváži modifikáciu organizovania zmien - dĺžka zmeny (napr. z pôvodných 7,5 h na 11,5 h) - vedenie zmien (najmenej jeden skúsený zamestnanec s dobrými organizačnými schopnosťami) - personálna štruktúra
 • CSS Sibírka komunikuje vo veci zabezpečenia personálu s regionálnym krízovým štábom/samosprávou.
 • CSS Sibírka v spolupráci s rodinnými príslušníkmi prijímateľov preverí možnosť dočasnej rodinnej opatery v rodinnom prostredí s podporou ADOS/Mobilného hospicu, pri dodržaní ochrany prijímateľa pred rizikom umiestnenia do rizikového prostredia.
 • CSS Sibírka komunikuje možnosti pomoci zo strany rodinných príslušníkov v zariadení po primeranom zaškolení, vedení a dodržaní nariadení hygienicko- epidemiologického režimu zo strany poskytovateľa.
 • CSS Sibírka komunikuje možnosti komunitnej pomoci (Červený kríž, dobrovoľníci, študenti). Táto pomoc je možná po primeranom zaškolení, vedení a dodržaní nariadení hygienicko- epidemiologického režimu zo strany poskytovateľa.
 • CSS Sibírka pri organizácii činností prechodne upúšťa od činností, ktoré je možné prechodne neposkytovať, resp. ich neposkytovanie prijímateľa bezprostredne neohrozí na živote, či zdraví (napr. sociálne aktivity, plány rozvoja)
 • Cieľom starostlivosti je realizovať alebo zabezpečiť nevyhnutné činnosti pre zlepšenie, stabilizáciu zdravotného stavu a zníženie utrpenia prijímateľa pri využití dostupných personálnych zdrojov, spolupráci s lekármi, sestrami ADOS/Mobilným hospicom a inými odborníkmi.

Krízový stav – schéma priorít pri poskytovaní starostlivosti v prípade nedostatku (kvalifikovaného) personálu alebo ČO (ne-) znesie odklad?

Činnosti

Orientačná tolerancia odkladu vzhľadom na mimoriadnu situáciu

Individuálne činnosti na záchranu života (poskytnutie prvej pomoci/privolanie záchranky)

žiadna tolerancia, potrebné konať bezodkladne

Podanie jedla diabetikom

najviac 30 minút od podania inzulínu

Individuálne opatrenia na zníženie horúčky nad 38 °C

30 minút

Tlmenie bolesti

15 minút – 60 minút v závislosti od intenzity bolesti

Podanie inzulínu diabetikom liečených inzulínom

60 minút

Podanie antibiotík (ATB) v stanovenom intervale, resp. s čo najkratším oneskorením

60 minút

Sledovanie vitálnych funkcií u rizikových klientov

60 minút

Zabezpečenie hydratácie klientov/vylúčenie dehydratácie

2-3 hodiny (ak nie je indikovaná zvýšená hydratácia)

Polohovanie klientov rizikových z hľadiska vzniku preležanín

60 minút – 4 hodiny v závislosti od stupňa rizika ich vzniku

Zabezpečenie výživy

2-3 hodiny (ak klient nie je diabetik)

Hygiena, Ošetrovanie rán

V mimoriadnej situácii znesie aj dňový odklad, ak nie je prítomné znečistenie stolicou, močom

Personál zabezpečí zvýšenú pozornosť, primeranú (lekársku) starostlivosť a (včasnú) pomoc klientom

 • so zmenou vedomia a orientácie (v zmysle zhoršenia)
 • s nepokojom, so sklonom k agresivite
 • s novovzniknutými príznakmi infekcie (horúčka, kašeľ, zvracanie, hnačka)
 • s novými bolesťami
 • s novovzniknutými alebo zhoršenými opuchmi
 • s vracaním, nevoľnosťou, bolesťami brucha
 • s rizikom epileptického záchvatu
 • s rizikom pádu, úrazu
 • s novovzniknutý závažným úraz (podozrenie na zlomeninu, pridružené krvácanie, otvorená zlomenina)
 • s prejavmi krvácania (vrátane krvácania do moču/stolice)
 • umierajúcim klientom
 • iným zhoršením zdravotného/psychického stavu

Doplňujúce pokyny pre starostlivosť o zdravie (všetkých) klientov v zariadení

Meranie VF

 • TT sestra/poverený personál meria u každého pacienta najmenej jedenkrát denne.
 • TK / P / D sestra/poverený personál meria u každého pacienta najmenej jedenkrát týždenne.
 • Sestra/poverený personál zodpovedá za aktualizáciu zoznamu klientov, u ktorých je potrebné merať VF častejšie ako jedenkrát týždenne, čo špecifikuje priamo v zozname na základe vyjadrenia lekára počas lekárskej vizity, konzultácie, informácii zo zdravotnej dokumentácie, pri príjme, resp. vlastného uváženia.
 • V prípade patologických odchýlok v nameraných hodnotách (položkách) personál bezodkladne informuje a ďalšiu starostlivosť konzultuje s lekárom, resp. postupuje na základe jeho pokynov.

Podávanie liečiv

 • Podávanie, dávkovanie liekov a kontrolu expirácie liekov realizuje podľa možností sestra.
 • Ak sestra nie je prítomná, lieky sú podávané opatrovateľom podľa najaktuálnejšej ordinácie lekára pri dodržaní času, dávky a spôsobu podávania liečiva. Svojvoľné podávanie liekov, ktoré nepredpísal lekár, môže znamenať hrozbu v podobe vážnych zdravotných komplikácií.
 • Lieky sa podávajú ráno, na obed a večer podľa ordinácie lekára, ak lekár neurčí inak. ◊ O podaní liekov sa vykoná záznam.
 • Pri dávkovaní a podávaní liečiv je potrebná dvojitá kontrola.
 • Zvýšená pozornosť sa venuje sile lieku, je nevyhnutné všímať si informáciu o sile lieku (zvyčajne v miligramoch), z dôvodu že mnohé liečivá majú rovnaký názov ale rozdielnu silu.
 • Liečivá sa nikdy nenechávajú bez dozoru. Liečivá majú byť bezpečne uložené v uzamykateľnej skrinke.
 • Klientom sa nepodávajú lieky po uplynutí doby expirácie na obale liečiva.
 • Ak je to potrebné, lieky pred podaním sa rozdrvia pri použití mažiarika alebo drviča na lieky.
 • Na zapitie lieku ponúkneme klientovi dostatok tekutín. Vhodná je voda alebo čaj.
 • Personál sa stále bezprostredne po podaní presvedčí, či klient liek užil.
 • Personál sleduje účinky liekov, pričom, pri podozrení na nežiaduce účinky okamžite kontaktuje lekára.
 • V prípade ťažšej formy alergie (opuch, pokles tlaku krvi, sťažené dýchanie) okamžite kontaktuje záchrannú službu.
 • Ak lekár ordinuje infúziu, venóznu liečbu, odbery krvi, podanie kyslíka alebo podávanie injekcií, tieto úkony môže realizovať iba sestra. V prípade, že v zariadení sestra nie je dostupná, je vhodné kontaktovať ADOS.

Preväzy rán

 • Preväzy rán realizuje podľa možností sestra.
 • V prípade, že v zariadení sestra nie je dostupná, je vhodné kontaktovať Agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ďalej len „ADOS“).
 • V prípade, že v zariadení sestra nie je dostupná a nie je možné využiť služby ADOS a preväz rany je nevyhnutný (pretekajúci obväz, zápach rany). Preväzy rán môže realizovať aj opatrovateľ na základe aktuálnej ordinácie lekára/inštrukcií sestry.
 • Pri ošetrovaní rán sa dodržiavajú pravidlá prísnej hygieny. ◊ Vhodné je vypláchnutie dezinfekčným roztokom a sterilné prekrytie rany. ◊ Krytie musí byť zabezpečené fixáciou.
 • Ranu je potrebné chrániť pred mechanickým tlakom. Špecifiká prístupu k pospávajúcim pacientom a pacientom, ktorí nedokážu zmeniť polohu. Vážne riziko aspirácie zvratkov či potravy je prítomné u všetkých pacientov, ktorí nedokážu zmeniť polohu z akýchkoľvek dôvodov.
 • Personál priebežne vykonáva opatrenia k trvalému zabezpečeniu bezpečnej polohy so zvýšenou hornou časťou tela, predovšetkým po podaní stravy.

 Umožnenie klientom absolvovať nevyhnutného lekárske vyšetrenia a vybavovanie nevyhnutných úradných záležitostí, ktoré vyžadujú jeho osobnú účasť.

 1. Organizácia spoločenských aktivít
 •  Preferuje sa individuálna práca s prijímateľom
 • Spoločné aktivity sa organizujú v menšom počte do 5 osôb
 • Používanie osobných ochranných pracovných pomôcok (OOPP) zamestnancami a osobných ochranných prostriedkov (OOPP) klientmi, ak je to vzhľadom na cieľovú skupinu možné a vhodné
 • Pravidelné čistenie a dezinfekcia priestorov
 • Organizovanie spoločenských podujatí za účasti cudzích osôb iba vo vonkajších priestoroch CSS Sibírky a len s vytvorenými podmienkami na odstup a s povinným vhodným prekrytím horných dýchacích ciest u cudzích osôb.
 • Klienti CSS Sibírka sa v čase mimoriadnej situácie nezúčastňujú spoločenských podujatí mimo zariadenia.
 1. Prijímanie nových klientov/ návrat klientov zo zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti/ ambulantná a týždenná pobytová forma

Klienti TPF a AF prechádzajú ranným filtrom pri nástupe do zariadenia. Opatrovníci/rodičia svojim podpisom na čestnom prehlásení vyjadrujú, že počas pobytu klienta v domácom prostredí dodržiavali všetky epidemiologické odporúčania a že sledovali zdravotný stav seba, osôb žijúcich v spoločnej domácnosti a hlavne zdravotný stav prijímateľa. Zároveň uvedú, či za posledné dni v priebehu prerušenia poskytovania sociálnych služieb vycestovali do zahraničia a do akej krajiny, taktiež dátum návratu zo zahraničia. Opatrovníci/rodičia uvedú, či za ostatné dni počas prerušenia poskytovania sociálnych služieb sa zúčastnili hromadného podujatia (hromadným podujatím sa myslí tábor, rodinná oslava, svadba, koncert, rehabilitačný pobyt). (Príloha 2). Pri odchode klientov TPF a AF z CSS Sibírka, rodičia/opatrovníci svojim podpisom na čestnom prehlásení vyjadrujú svoj súhlas s tým, že sa budú správať zodpovedne a dodržiavať všetky epidemiologické opatrenia. (Príloha 3).

 • Odporúča sa dodržiavanie min 2 m odstup medzi klientmi
 • Uprednostňovanie individuálnej práce s klientom
 • Používanie osobných ochranných pracovných pomôcok (OOPP) zamestnancami a osobných ochranných prostriedkov (OOPP) klientmi, ak je to vzhľadom na cieľovú skupinu možné a vhodné
 • Pravidelné čistenie a dezinfekcia priestorov
 • Ranný filter - meranie teploty, zabezpečenie hygieny pri vstupe (umytie rúk, dezinfekcia) a pravidelné sledovanie zdravotného stavu klientov a zamestnancov zdržujúcich sa v zariadení so zameraním na príznaky respiračného ochorenia (zvýšená teplota, kašeľ, sekrécia z nosa)
 • V priestoroch zariadenia je potrebné zabezpečiť časté vetranie, odporúča sa používanie germicídnych žiaričov, alebo ionizátorov v súčinnosti s dezinfekciou
 • Dodržiavanie zásady R-O-R
 • Vchod pre AF a TPF je z dvora zo Sibírskej ul.
 • V prípade pobytu klienta v zahraničí (akejkoľvek formy sociálnej služby), klient nastupuje do zariadenia najskôr 5 dní po návrate zo zahraničia (pri rizikových krajinách najskôr 12 deň), je testovaný v zariadení hneď pri príchode. V prípade negatívneho testu je mu poskytovaná sociálna služba, v prípade pozitívneho testu – rodina rieši situáciu podľa nariadení UVZ v SR. Rodinným príslušníkom je odporučené testovanie z dôvodu zabezpečenia ochrany klientov.

Prijímanie nových klientov do CSS Sibírka je umožnené bez potvrdenia o teste na Covid-19, ale v prípade zmien epidemiologickej situácie, môže CSS Sibírka vyžadovať pri prijímaní nového klienta potvrdenie o bezinfekčnosti nie staršie ako tri dni od ošetrujúceho lekára alebo PCR test na Covid-19 s negatívnym výsledkom nie starším ako 48 hodín.

 V prípade zhoršenej epidemiologickej situácie CSS Sibírka pristúpi k prijímaniu opatrení, a to vyčlenením RHB miestnosti na účely preventívneho oddelenia nových prijímateľov a prijímateľov po návrate z ústavnej zdravotnej starostlivosti. RHB miestnosť bude zrozumiteľne označená, je oddelená od ostatných prijímateľov sociálnej služby.

 1. Priebežné testovanie zamestnancov a prijímateľov CSS Sibírka

S cieľom predísť ďalšiemu zhoršovaniu epidemiologickej situácie a nárastu počtu infikovaných zamestnancov alebo prijímateľov sociálnych služieb v zmysle pandemického plánu v 3. fáze je do prioritnej oblasti práce zaradené testovanie zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb na ochorenie COVID – 19 orientačnými rýchlotestami (antigénovými testami), a to na základe Usmernenia MPSVR SR.

Základné informácie

 1. Distribúciu orientačných rýchlotestov pre zariadenia sociálnych služieb zabezpečuje príslušný vyšší územný celok (VÚC).
 2. Testovanie zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb vykonáva kvalifikovaný zdravotnícky pracovník – sestra, alebo zmluvný lekár poskytovateľa sociálnych služieb.
 3. V prípade, že poskytovateľ nemá sestru postupuje podľa bodu C. tohto usmernenia.
 4. Testovanie na prítomnosť ochorenia COVID – 19 sa bude vykonávať rýchlotestom.
 5. Narábanie s odpadom sa riadi osobitnými pravidlami.
 6. Testovanie jednotlivých druhov a foriem sociálnych služieb bude prebiehať nasledovnej frekvencií:

Druh/forma sociálnej služby

Testovanie prijímateľov

Testovanie zamestnancov

Pobytové zariadenia podmienené odkázanosťou (Zariadenie podporovaného bývania, Zariadenie pre seniorov, Zariadenie opatrovateľskej služby, Rehabilitačné stredisko, Domov sociálnych služieb, Špecializované zariadenie)

Každý prijímateľ raz za 14 dní a priebežne podľa potreby*, semaforu a krízového plánu

Každý zamestnanec raz za 14 dní a priebežne podľa potreby*, semaforu a krízového plánu

Sociálne poradenstvo a sociálna rehabilitácia ako samostatná odborná činnosť, Služba včasnej intervencie

Netestuje sa v rámci testovania v sociálnych službách

Priebežne podľa potreby*, semaforu a krízového plánu

* podľa potreby sa odporúča s prihliadnutím na epidemiologický vývoj v území testovať:

- prijímateľ pri príznakoch infekčného ochorenia, pri prijímaní/návrate klienta z ústavného zdravotníckeho zariadenia alebo z domáceho prostredia, po ukončenej karanténe a pod.

- zamestnanec pri príznakoch infekčného ochorenia, pri návrate na pracovisko po PN, OČR, po ukončenej karanténe a pod.

Príprava na testovanie a vykonanie testovania u poskytovateľov s prítomnosťou vlastného zdravotníckeho pracovníka.

 • Poskytovateľ neodkladne určí sestru (alebo viacero sestier), ktorá bude vykonávať testovanie.
 • Určená sestra absolvuje poučenie prostredníctvom inštruktážnych materiálov dostupných na: https://drive.google.com/file/d/1J0ugOd0Z0Ayp63UbxN-iCwqdbGAyAzlE/view
 • Poskytovateľ vykoná testovanie zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb na základe poučenia a video inštruktáže MZ SR. V prípade, že miesto výkonu sestry je vo viacerých zariadeniach sociálnych služieb, môže vykonávať testovanie v každom z týchto zariadení. · Poskytovateľ uskladní testy predpísaným spôsobom podľa návodu výrobcu, ktorý je súčasťou balenia.
 • Zber a likvidáciu odpadu vznikajúceho pri testovaní poskytovateľ vykonáva podľa prílohy č. 1.
 • Každý deň po ukončení testovania orientačným rýchlotestom COVID-19 v zariadení zaznamená poskytovateľ do reportovacieho systému výsledky testovania na link: https://www.standardnepostupy.sk/oznamovanie-vysledkov-testov-s-rychlotestmi/

Postup, ak je osoba pozitívna pri testovaní na COVID-19

 • Na základe pozitívneho výsledku testovania rýchlotestom sa neodkladne pristupuje k nariadeniu príslušných protiepidemických opatrení, vrátane karantény osôb podozrivých z nákazy.
 • Epidemiologické vyšetrovanie zabezpečujú epidemiológovia územne príslušného RÚVZ.
 • V prevádzke sú nariadené režimové opatrenia (hygienické a protiepidemické). Usmernenie MPSVR SR k priebežnému testovaniu zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb na ochorenie COVID-19 v 2.vlne pandémie; aktualizácia k 19.11.2020
 • Po potvrdení pozitivity COVID-19 metódou RT-PCR je potrebné kontaktovať príslušný RÚVZ ako aj príslušného všeobecného lekára, s ktorým má osoba uzavretú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
 • V prípade pozitivity je aktivovaný ALERT systém (systém včasnej reakcie a odpovede na podnet) regionálne príslušným infektologickým pracoviskom v spolupráci s RÚVZ, ktoré ALERT vyhodnotí a rozhodne o následnom manažmente pozitívnych na PCR prítomnosť SARS-CoV-2 u poskytovateľa.
 • Ďalší postup je potrebné realizovať v súčinnosti s príslušným RÚVZ, ktorý nariaďuje adekvátne protiepidemické opatrenia.
 1. Očkovanie zamestnancov a prijímateľov sociálnej služby

Očkovanie klientov a zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb a zamestnancov prebieha v zmysle platnej Národnej stratégie očkovania proti ochoreniu COVID-19 v podmienkach Slovenskej republiky vydanej Ministerstvom zdravotnićtva Slovenskej republiky. Proces očkovania klientov a zamestnancov poskytovateľov služieb a zamestnancov sa vo všeobecnosti uskutočňuje, troma základnými spôsobmi:

 1. Individuálne očkovanie prostredníctvom registrácie cez online formulár
 2. Skupinové očkovanie v priestoroch vakcinačného centra (VC)
 3. Skupinové očkovanie prostredníctvom výjazdovej očkovacej služby (VOS)

Naďalej ostávajú v platnosti základné protiepidemiologické postupy:

- aktívny skríning všetkých klientov, ktorý je vykonávaný 2x denne (meranie teploty, dýchanie, kašľanie, chuť do jedla a správanie klienta) sa zistia symptómy nasleduje postup:

 1. Izolovanie klienta do vyčlenenej miestnosti
 2. Ihneď informovať vedúcu sestru a riaditeľku, ktoré okamžite kontaktujú RÚVZ v Bratislave a OSV BSK
 3. Nariadiť protiepidemické opatrenia v DSS Sibírka a karanténne opatrenia
 4. Zabezpečiť lekárske vyšetrenie podozrivých a chorých klientov
 5. V prípade výskytu ochorenia Covid - 19 bezodkladne zašle hlásenie o mimoriadnej situácii na MPSVR SR (odbkrman@employment.gov.sk)
 6. Uzatvorenie poskytovania sociálnych služieb a postup v zmysle Krízového manažmentu zo dňa 27.4.2020 s prílohami.

Okamžitý prenos informácii o možnom výskyte ochorenia prostredníctvom ošetrujúceho personálu v službe sa bezodkladne hlási vedúcej sestre a riaditeľke, ktoré komunikujú s RÚVZ, OSV BSK a ostatnými zdravotníckymi organizáciami a osobami. Komunikácia smerom von z CSS Sibírka je len prostredníctvom týchto osôb.

V prípade zhoršenej epidemiologickej situácie v danom okrese CSS Sibírka pristúpi k prijímaniu opatrení:

 • Vytvorenie izolačnej miestnosti (RHB miestnosť)
 • Týždenná pobytová forma sa bude môcť poskytovať nepretržite aj počas víkendov a sviatkov.
 • Dočasné neumožnenie klientovi opustiť zariadenia, napr. návšte a pobyt u rodiny.
 • Ambulantná forma – obmedzenie počtu klientov, prípadne prerušenie poskytovania sociálnej služby.

Mgr. Kovárová – 0914 203 854

Mgr. Betinová – 0948 949 237

Všeobecný lekár: MUDr. Ľubica Šimková, Poliklinika Tehelná – praktický lekár pre dospelých

Telefón: 02/444 545 33

(Ordinačné hodiny: Pondelok a Utorok od 08:00 – do 13:00, Streda od 13:00 – do 17:30, Štvrtok od 08:00 – do 13:00 a v Piatok od 08:00 – do 12:00)

ALEBO

Regionálneho hygienika (RH) RÚVZ:

 • Všeobecné: +421800221234
 • Úrad verejného zdravotníctva slovenskej republiky – 0917 222 682
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075

Do odvolania ostávajú v platnosti všetky bezpečnostné opatrenia – OOPP a ich 14 dňová rezerva, čistiace a dezinfekčné postupy zavedené počas mimoriadnej situácie, s cieľom predchádzania ochoreniu Covid – 19.

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/uvzsr/usmernenie-ii-vlna-080720_fin.pdf

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/final_opatrenie_prevadzky_4_faza_02_06.pdf

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/uvzsr/plan-uvolnovania-opatreni-socialnych-sluzbach.pdf

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/uvzsr/ambulantne-zss_otvorenie-1.pdf

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/uvzsr/navstevy-zss_oss-2.pdf

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/uvzsr/vychadzky-zo-zss-3.pdf

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/covid/usmernenie_zss_vc_vos_covid-19_vakcinacia_20-01-2021.pdf

https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/19008/1

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/covid/ambulantna-ss-250121_fin.pdf

V Bratislave 28.1.2021           Na základe krízového štábu spracovala Mgr. Renáta Tóth Mucová

V Bratislave 28.1.2021           Mgr. Martina Betinová

 

Príloha 1

                                                                                                                  

 

Príloha 2

Čestné vyhlásenie

o zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze prijímateľa sociálnej služby (ďalej len „klient“) a osôb, s ktorými je v styku

Meno a priezvisko klienta:

Dátum narodenia:

Adresa trvalého pobytu:

Meno a priezvisko sprevádzajúcej osoby (zákonného zástupcu) klienta, označeného vyššie:

.......................................................................................................................................................

Čestne vyhlasujem, že sa u mňa/u vyššie uvedeného klienta neprejavili za obdobie posledných 14 dní príznaky vírusového infekčného ochorenia (napr. nádcha, chrípka, kašeľ, sekrécia z nosa, náhla strata čuchu alebo chuti....) a nežijem/klient nežije* v domácnosti s osobou chorou na COVID-19, alebo podozrivou z ochorenia COVID - 19, ani som nebol/nebol* s takouto osobou v kontakte, a v mojej/jeho* blízkej rodine, s ktorou som/je* v styku, nie je žiadny príslušník rodiny v karanténe v súvislosti s týmto ochorením a že som sa/klient sa nezúčastnil žiadneho hromandého podujatia (hromadným podujatím sa rozumie tábor, rodinná oslava, svadba, koncert, rehabilitačný pobyt)

Pobyt v zahraničí, pobyt na zahraničnej dovolenke:

ÁNO

   Krajina:.................................................................................................        

Počet dní:................................................................................................

NIE

Dátum návratu: .............................................

           

Som si vedomý (á) právnych následkov nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý (á), že by som sa dopustil (a) priestupku podľa §56 zákona č. 355/2007Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V.................................. Dňa..............................

.......................................................

                                                                             Podpis klienta/sprevádzajúcej osoby klienta*

Príloha 3

Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu prijímateľa sociálnej služby

 

Meno a priezvisko (zákonného zástupcu) prijímateľa sociálnej služby:

.................................................................................................................................

Meno a priezvisko prijímateľa sociálnej služby:

.................................................................................................................................

Čestne vyhlasujem, že počas prepravy prijímateľa sociálnej služby z Centra sociálnych služieb Sibírka a späť do zariadenia a počas pobytu prijímateľa sociálnej služby budem/e rešpektovať tieto potrebné opatrenia a všeobecné zásady prevencie pred nákazou ochorením COVID- 19, vypracované v súlade s odporúčaniami Ministerstva zdravotníctva SR pre verejnosť:

 • Zdržiavať sa iba v domácnosti
 • Umývať si ruky často mydlom a teplou vodou po dobu 20 sekúnd. Ruky si utierať jednorazovou papierovou utierkou. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, je potrebné použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu.
 • Zakrývať si nos a ústa pri kašlaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne je zahodiť do koša.
 • Vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky respiračného ochorenia.
 • Nechodiť do oblastí s vysokou koncentráciou ľudí.
 • V domácnosti dbať na zvýšenú dezinfekciu povrchov.
 • Sledovať zdravotný stav osôb v spoločnej domácnosti a aj prijímateľa sociálnych služieb.

Som si vedomý (á) právnych následkov nepravdivého vyhlásenia a nedodržania opatrení, najmä som si vedomý (á), že by som sa dopustil (a) priestupku podľa §56 zákona č. 355/2007Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V.................................. Dňa..............................

.......................................................

           Podpis zákonného zástupcu klienta

 

 

Odporúčanie MPSVR SR, vypracované v spolupráci s ÚVZ SR na zabránenie rizika šírenia ochorenia COVID-19 v podmienkach pobytových zariadení sociálnych služieb podmienených odkázanosťou počas vianočných a novoročných sviatkov - zo dňa 15. decembra 2020 

Z hľadiska ochrany pred ochorením COVID-19 sú odporúčané nasledovné podmienky na zabezpečenie bezpečného pobytu klientov pobytových zariadení sociálnych služieb podmienených odkázanosťou (ďalej len „zariadenie“) počas vianočných a novoročných sviatkov (ďalej len „sviatky“) mimo zariadenia u svojej rodiny a ich bezpečného návratu do zariadenia:

 • klienti zariadenia, ktorí mali v zariadení v rámci posledného priebežného 10-dňového testovania antigénovými testami negatívny výsledok, môžu na sviatky zariadenie bezpečne opustiť, pri návrate do zariadenia v záujme bezpečnosti ich návratu do kolektívneho zariadenia absolvujú antigénový test, (v prípade pozitívneho výsledku tohto testuje nutná izolácia v zariadení a následné indikované testovanie PCR testom–ak je výsledok PCR testu pozitívny, zostávajú v izolácii; ak je výsledok PCR testu negatívny, izolácia je ukončená),alebo sa pri ich návrate do zariadenia preukážu negatívnym PCR testom, nie starším ako 24 hodín.
 • klienti zariadenia, ktorí mali v zariadení v rámci posledného priebežného 10-dňového testovania antigénovými testami pozitívny výsledok, nemôžu na sviatky zariadenie opustiť -je nutná izolácia v zariadení a následné indikované testovanie PCR testom-ak je výsledok PCR testu pozitívny, zostávajú v izolácii, ak je PCR výsledok negatívny, izolácia je ukončená.

V prípade, že budú splnené vyššie uvedené podmienky bezpečného pobytu klienta mimo zariadenia počas sviatkov, klient / jeho rodinní príslušníci (osoby žijúce v spoločnej domácnosti klienta) potvrdzujú písomne (formou čestného prehlásenia) dodržiavanie základných hygienicko-epidemiologických opatrení aj počas ich spoločného pobytu v domácom prostredí, t. j. :

 • nosenie rúška mimo domácnosti,
 • odstup a sociálna izolácia od osôb žijúcich mimo spoločnej domácnosti (t.j. aj od iných rodinných príslušníkov a nevykonávanie návštev iných domácností počas sviatkov a ani ich prijímanie v domácnosti),
 • dôsledná a pravidelná hygiena a vetranie priestorov domácnosti počas pobytu svojho rodinného príslušníka klienta zariadenia.

Zároveň dôrazne odporúčame rodinným príslušníkom klienta , aby predtým ako klient opustí zariadenie a príde počas sviatkov do ich domácnosti , absolvovali test (antigénový test alebo PCR test ) s cieľom, čo najviac ochrániť svojho rodinného príslušníka - klienta počas jeho pobytu mimo zariadenia, a tým aj ostatných klientov CSS Sibírka po jeho návrate pred ochorením COVID-19 a dôsledkami šírenia ochorenia COVID-19 v CSS Sibírka.

Do odvolania ostávajú v platnosti predchádzajúce opatrenia (návštevy, krátkodobé opustenie CSS Sibírka prijímateľom, lekárske vyšetrenia, organizácia spoločenských aktivít, prijímanie nových klientov a pod. z krízového manažmentu CSS Sibírka) a aktuálne rozhodnutia RÚVZ SR a všetky bezpečnostné opatrenia – OOPP a ich 14 dňová rezerva, čistiace a dezinfekčné postupy zavedené počas mimoriadnej situácie, s cieľom predchádzania ochoreniu Covid – 19.

V Bratislave 15.12.2020                                            Mgr. Martina Betinová, riaditeľka


Aktualizácia krízového manažmentu pre CSS Sibírka v súvislosti s Usmernením MPSVR SR k priebežnému testovaniu zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb

na ochorenie COVID –19 v 2. vlne pandémie zo dňa 19. novembra 2020 

S cieľom predísť ďalšiemu zhoršovaniu epidemiologickej situácie a nárastu počtu infikovaných zamestnancov alebo prijímateľov sociálnych služieb je do prioritnej oblasti práce zaradené testovanie zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb na ochorenie COVID –19 orientačnými rýchlotestami (antigénovými testami).

Základné informácie

 1. Distribúciu orientačných rýchlotestov pre zariadenia sociálnych služieb zabezpečuje príslušný vyšší územný celok (VÚC) a to na základe požiadavky CSS Sibírka, podľa počtu zamestnancov a prijímateľov.
 2. Testovanie zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb vykonáva kvalifikovaný zdravotnícky pracovník – sestra, CSS Sibírka má 3 vyškolené sestry.
 3. Testovanie na prítomnosť ochorenia COVID –19 sa bude vykonávať rýchlotestom.
 4. Testovanie jednotlivých druhov a foriem sociálnych služieb bude prebiehať nasledovnej frekvencií:

Domov sociálnych služieb – všetky formy:

Testovanie prijímateľov raz za 14 dní a priebežne podľa potreby (pri príznakoch infekčného ochorenia, pri prijímaní/návrate klienta z ústavného zdravotníckeho zariadenia alebo z domáceho prostredia, po ukončenej karanténe a pod.)

Testovanie zamestnancov raz za 14 dní a priebežne podľa potreby (pri príznakoch infekčného ochorenia, pri návrate na pracovisko po PN, OČR, po ukončenej karanténe a pod.).

 

Služba včasnej intervencie – všetky formy:

Testovanie prijímateľov raz za 14 dní a priebežne podľa potreby (pri príznakoch infekčného ochorenia, pri prijímaní/návrate klienta z ústavného zdravotníckeho zariadenia alebo z domáceho prostredia, po ukončenej karanténe a pod.)

Testovanie zamestnancov raz za 14 dní a priebežne podľa potreby (pri príznakoch infekčného ochorenia, pri návrate na pracovisko po PN, OČR, po ukončenej karanténe a pod.).

Testovanie bude prebiehať v pravidelných intervaloch v piatok a v pondelok, tak aby boli otestovaní všetci zamestnanci a prijímatelia 1x za 14 dní. V piatok budú otestovaní, všetci prítomní prijímatelia a zamestnanci v CSS Sibírka, zamestnanci, ktorí majú služby počas víkendu a nočné sa prihlásia u riaditeľa na presný termín buď v piatok alebo pondelok. Prijímatelia , ktorí nebudú prítomní v piatok, budú otestovaní v pondelok alebo hneď po príchode do CSS Sibírka.

Presná evidencia sa vedie v internom záznamovom hárku. Rodičia a opatrovníci sú o výsledkoch testov informovaní mailom.

Každý deň po ukončení testovania orientačným rýchlotestom COVID-19 v zariadení zaznamená poskytovateľ do reportovacieho systému výsledky testovania na link: https://www.standardnepostupy.sk/oznamovanie-vysledkov-testov-s-rychlotestmi/

Postup, ak je osoba pozitívna pri testovaní na COVID-19

 • Na základe pozitívneho výsledku testovania rýchlotestom sa neodkladne pristupuje k nariadeniu príslušných protiepidemických opatrení, vrátane karantény osôb podozrivých z nákazy.
 • Epidemiologické vyšetrovanie zabezpečujú epidemiológovia územne príslušného RÚVZ.
 • V prevádzke sú nariadené režimové opatrenia (hygienické a protiepidemické).
 • Po potvrdení pozitivity COVID-19 metódou RT-PCR je potrebné kontaktovať príslušný RÚVZ ako aj príslušného všeobecného lekára, s ktorým má osoba uzavretú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
 • V prípade pozitivity je aktivovaný ALERT systém (systém včasnej reakcie a odpovede na podnet) regionálne príslušným infektologickým pracoviskom v spolupráci sRÚVZ, ktoré ALERT vyhodnotí a rozhodne o následnom manažmente pozitívnych na PCR prítomnosť SARS-CoV-2 u poskytovateľa.
 • Ďalší postup je potrebné realizovať v súčinnosti s príslušným RÚVZ, ktorý nariaďuje adekvátne protiepidemické opatrenia.

Doplňujúce informácie

 • U zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb, ktorí už boli na prítomnosť koronavírusu testovaní metódou RT-PCR alebo antigénovým testom s negatívnym výsledkom mimo testovania v sociálnych službách sa test bude vykonávať najskôr po uplynutí 14/30dní od posledného testovania v závislosti od druhu sociálnej služby.
 • V prípade, ak počet doručených testov nebude postačovať, najmä z dôvodu chýb, poškodenia alebo závadnosti testu, je nutné neodkladne odoslať požiadavku na príslušný VÚC, ktorý po dohode neodkladne doručí chýbajúce testy.
 • Po vykonaní testov metódou RT-PCR bude poskytovateľ o výsledku informovaný cez RÚVZ, ktorý aktivuje cestou regionálne príslušného infektologického pracoviska ALERT systém a prešetrí situáciu telemedicínou alebo na mieste a rozhodne o následnom manažmente pozitívnych pacientov.
 • Osobné ochranné prostriedky zabezpečuje poskytovateľ sociálnych služieb ak vykonáva testovanie vlastným personálom.
 • V prípade nezrovnalostí v počte zaslaných testov voči požiadavke, alebo v prípade iných nezrovnalostí, je potrebné uvedené skutočnosti koordinovať sVÚC.
 • V prípade ak vznikne potreba na navýšenie rýchlotestov, túto požiadavku je potrebné zaslať z VÚC neodkladne na MPSVR SR.
 • Ak by bolo potrebné doškoliť personál na testovanie, je možné zorganizovať preškolenie sestier na okresnom odbernom mieste.
 • Odôvodnenosť potreby testovania je naviazaná na § 5 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, podľa ktorého je zamestnávateľ povinný uplatňovať všeobecné zásady prevencie pri vykonávaní opatrení nevyhnutných na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pričom k všeobecným zásadám prevencie patrí aj vylúčenie nebezpečenstva a z neho vyplývajúceho rizika, ako aj posudzovanie rizika, ktoré nemožno vylúčiť. Zamestnávateľ je teda povinný posudzovať riziko na pracovisku a v prípade potreby je oprávnený prijať a vykonať vhodné opatrenia na zabezpečenie ochrany zdravia zamestnancov–vrátane vykonania pravidelného testovania na ochorenie Covid-19.

V prípade závažných problémov pri priebehu testovania kontaktujte Odbor krízového manažmentu a bezpečnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na mailovej adrese odbkrman@employment.gov.sk.

Do odvolania ostávajú v platnosti predchádzajúce opatrenia (návštevy, krátkodobé opustenie CSS Sibírka prijímateľom, lekárske vyšetrenia, organizácia spoločenských aktivít, prijímanie nových klientov a pod. z krízového manažmentu CSS Sibírka) a aktuálne rozhodnutia RÚVZ SR a všetky bezpečnostné opatrenia – OOPP a ich 14 dňová rezerva, čistiace a dezinfekčné postupy zavedené počas mimoriadnej situácie, s cieľom predchádzania ochoreniu Covid – 19.

CSS Sibírka uverejňuje krízový managment na webovej stránke CSS Sibírka.

V Bratislave 20.11.2020        Na základe krízového štábu spracovala Mgr. Martina Betinová

 

OZNAM zo dňa 7. septembra 2020 (úprava 1.10.2020 na základe MPSVR SR)

Vážení rodičia / príbuzní /opatrovníci  na základe rozhodnutia RÚVZ v Bratislave (GTSÚ/13812/2020 zo dňa 5.9.2020) platí zákaz návštev v interiéri   Centra sociálnych služieb Sibírka – pri pobytovej forme poskytovania sociálnych služieb v Domove sociálnych služieb (celoročnej a týždennej) do odvolania.

Návštevy v CSS Sibírka

Umožnenie návštev u prijímateľov sociálnych služieb CPF a TPF vo vonkajších priestoroch – átrium, záhrada.

Pre návštevu prijímateľov sú stanovené nasledujúce pravidlá:

 • Miesto vyhradené pre návštevy: átrium a záhrada v prípade priaznivého počasia.
 • Návšteva sa hlási deň vopred u sociálneho pracovníka alebo u služby konajúcej sestry na konkrétny čas (t.č. sociálny pracovník počas pracovného týždňa 0948 949 235, počas víkendu 02/444 61 207 (208 ) / 0917 524 057)
 • Návštevy sú možné od 10:00 – 17:00 hod., vedie sa ich evidencia (čas, meranie teploty, zdravotný stav, cestovateľská anamnéza), návšteva je poučená o GDPR Covid – 19 na všetkých vstupných dverách.
 • Maximálny čas návštevy - 1 hodina.
 • Návšteva musí mať zabezpečené prekrytie horných dýchacích ciest počas celej návštevy, pokiaľ je to možné - bezkontaktne, dezinfikovať si ruky.
 • Návšteva sa zapíše do knihy návštev, kde svojim podpisom vyjadrí súhlas s čestným prehlásením, ktoré je súčasťou knihy návštev. (Príloha 1)
 • Dodržiavanie zásady R-O-R.

 

Aktualizácia krízového manažmentu pre CSS Sibírka v súvislosti s ochorením Covid – 19 – PLÁN UVOĽŇOVANIA OPATRENÍ zo dňa 27.08. 2020

Definuje postupy a opatrenia

- na základe Opatrenia ÚVZ  SR k príprave na druhú vlnu pandémie ochorenia COVID-19 zo dňa 03.07.2020 a Plánu uvoľňovania opatrení v sociálnych službách v súvislosti s chorením Covid – 19 ku dňu 22.06.2020 vydaným MPSVR.

Krízový štáb CSS Sibírka na základe týchto dokumentov rozhodol v závislosti od cieľovej skupiny prijímateľov, priestorových, materiálno-technických a personálnych možnosti o nasledovných postupoch uvoľňovania opatrení pre druh sociálnej služby Domov sociálnych služieb:

IV. FÁZA od 1.7.2020 do 31.10.2020 (úprava 1.10.2020 na základe MPSVR SR)

 • Obnovenie úplnej prevádzky s príslušnými zmenami v platných legislatívnych obmedzeniach
 • Obnovenie dodávateľských prác a ostatných revízií.

 Návštevy v CSS Sibírka

Umožnenie návštev u prijímateľov sociálnych služieb CPF vo vonkajších aj vnútorných priestoroch, mimo izieb klientov.

Pre návštevu prijímateľov sú stanovené nasledujúce pravidlá:

 • Miesto vyhradené pre návštevy: átrium v prípade priaznivého počasia, návštevná miestnosť (tzv. filter) v budove v prípade nepriaznivého počasia.
 • Návšteva sa hlási deň vopred u sociálneho pracovníka alebo u služby konajúcej sestry na konkrétny čas (t.č. sociálny pracovník počas pracovného týždňa 0948 949 235, počas víkendu 02/444 61 207 (208 ) / 0917 524 057)
 • Návštevy sú možné od 10:00 – 17:00 hod., vedie sa ich evidencia (čas, meranie teploty, zdravotný stav, cestovateľská anamnéza), návšteva je poučená o GDPR Covid – 19 na všetkých vstupných dverách.
 • Maximálny čas návštevy - 1 hodina v átriu, 45 min. návštevná miestnosť z dôvodu dezinfekcie návštevnej miestnosti, priestorové možnosti umožňujú návštevu len jedného klienta v danom čase a je stanovený maximálny počet 2 osôb na jednu návštevu.
 • Návšteva musí mať zabezpečené prekrytie horných dýchacích ciest, dezinfikovať si ruky a použiť vo vnútornom priestore návleky (návleky, rukavice a dezinfekciu zabezpečuje CSS Sibírka).
 • Návšteva sa zapíše do knihy návštev, kde svojim podpisom vyjadrí súhlas s čestným prehlásením, ktoré je súčasťou knihy návštev. (Príloha 1)
 • Dodržiavanie zásady R-O-R

 Dočasné opustenie CSS Sibírka

Umožnenie klientom CPF krátkodobé opustenie priestorov CSS Sibírka počas dňa s pohybom mimo uzavretých priestorov s vysokou koncentráciou osôb – odporúčajú sa vychádzky do okolia, používanie OOP aj klienta aj sprievodcu (rúška, dezinfekcia pri návrate), max. 60 min. Rodič / opatrovník sa zapíše do knihy vychádzok, ktorej súčasťou je čestné prehlásenie o dodržiavaní epidemiologických opatrení. (Príloha 2)

 • Odporúča sa dodržiavanie min 2 m odstup medzi klientmi
 • Uprednostňovanie individuálnej práce s klientom
 • Používanie osobných ochranných pracovných pomôcok (OOPP) zamestnancami a osobných ochranných prostriedkov (OOPP) klientmi, ak je to vzhľadom na cieľovú skupinu možné a vhodné
 • Pravidelné čistenie a dezinfekcia priestorov
 • Ranný filter - meranie teploty, zabezpečenie hygieny pri vstupe (umytie rúk, dezinfekcia) a pravidelné sledovanie zdravotného stavu klientov a zamestnancov zdržujúcich sa v zariadení so zameraním na príznaky respiračného ochorenia (zvýšená teplota, kašeľ, sekrécia z nosa)
 • V priestoroch zariadenia je potrebné zabezpečiť časté vetranie, odporúča sa používanie germicídnych žiaričov, alebo ionizátorov v súčinnosti s dezinfekciou
 • Dodržiavanie zásady R-O-R
 • Vchod pre AF a TPF je z dvora zo Sibírskej ul.
 • V prípade pobytu klienta v zahraničí (akejkoľvek formy sociálnej služby), klient nastupuje do zariadenia najskôr 5 dní po návrate zo zahraničia (pri rizikových krajinách najskôr 12 deň), je testovaný v zariadení hneď pri príchode. V prípade negatívneho testu je mu poskytovaná sociálna služba, v prípade pozitívneho testu – rodina rieši situáciu podľa nariadení UVZ v SR. Rodinným príslušníkom je odporučené testovanie z dôvodu zabezpečenia ochrany klientov.

Umožnenie klientom absolvovať nevyhnutného lekárske vyšetrenia a vybavovanie nevyhnutných úradných záležitostí, ktoré vyžadujú jeho osobnú účasť.

 Organizácia spoločenských aktivít

 • Preferuje sa individuálna spráca s prijímateľom
 • Spoločné aktivity sa organizujú v menšom počte do 5 osôb
 • Používanie osobných ochranných pracovných pomôcok (OOPP) zamestnancami a osobných ochranných prostriedkov (OOPP) klientmi, ak je to vzhľadom na cieľovú skupinu možné a vhodné
 • Pravidelné čistenie a dezinfekcia priestorov
 • Organizovanie spoločenských podujatí za účasti cudzích osôb iba vo vonkajších priestoroch CSS Sibírky a len s vytvorenými podmienkami na odstup a s povinným vhodným prekrytím horných dýchacích ciest u cudzích osôb.
 • Klienti CSS Sibírka sa v čase mimoriadnej situácie nezúčastňujú spoločenských podujatí mimo zariadenia.

  Prijímanie nových klientov/ návrat klientov zo zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti/ ambulantná a týždenná pobytová forma

 Klienti TPF a AF prechádzajú ranným filtrom pri nástupe do zariadenia. Opatrovníci/rodičia svojim podpisom na čestnom prehlásení vyjadrujú, že počas pobytu klienta v domácom prostredí dodržiavali všetky epidemiologické odporúčania a že sledovali zdravotný stav seba, osôb žijúcich v spoločnej domácnosti a hlavne zdravotný stav prijímateľa. Zároveň uvedú, či za posledné dni v priebehu prerušenia poskytovania sociálnych služieb vycestovali do zahraničia a do akej krajiny, taktiež dátum návratu zo zahraničia. Opatrovníci/rodičia uvedú, či za ostatné dni počas prerušenia poskytovania sociálnych služieb sa zúčastnili hromadného podujatia (hromadným podujatím sa myslí tábor, rodinná oslava, svadba, koncert, rehabilitačný pobyt). (Príloha 3). Pri odchode klientov TPF a AF z CSS Sibírka, rodičia/opatrovníci svojim podpisom na čestnom prehlásení vyjadrujú svoj súhlas s tým, že sa budú správať zodpovedne a dodržiavať všetky epidemiologické opatrenia. (Príloha 4).

 • Odporúča sa dodržiavanie min 2 m odstup medzi klientmi
 • Uprednostňovanie individuálnej práce s klientom
 • Používanie osobných ochranných pracovných pomôcok (OOPP) zamestnancami a osobných ochranných prostriedkov (OOPP) klientmi, ak je to vzhľadom na cieľovú skupinu možné a vhodné
 • Pravidelné čistenie a dezinfekcia priestorov
 • Ranný filter - meranie teploty, zabezpečenie hygieny pri vstupe (umytie rúk, dezinfekcia) a pravidelné sledovanie zdravotného stavu klientov a zamestnancov zdržujúcich sa v zariadení so zameraním na príznaky respiračného ochorenia (zvýšená teplota, kašeľ, sekrécia z nosa)
 • V priestoroch zariadenia je potrebné zabezpečiť časté vetranie, odporúča sa používanie germicídnych žiaričov, alebo ionizátorov v súčinnosti s dezinfekciou
 • Dodržiavanie zásady R-O-R
 • Vchod pre AF a TPF je z dvora zo Sibírskej ul.
 • V prípade pobytu klienta v zahraničí (akejkoľvek formy sociálnej služby), klient nastupuje do zariadenia najskôr 5 dní po návrate zo zahraničia (pri rizikových krajinách najskôr 12 deň), je testovaný v zariadení hneď pri príchode. V prípade negatívneho testu je mu poskytovaná sociálna služba, v prípade pozitívneho testu – rodina rieši situáciu podľa nariadení UVZ v SR. Rodinným príslušníkom je odporučené testovanie z dôvodu zabezpečenia ochrany klientov.

 Prijímanie nových klientov do CSS Sibírka je umožnené bez potvrdenia o teste na Covid-19, ale v prípade zmien epidemiologickej situácie, môže CSS Sibírka vyžadovať pri prijímaní nového klienta potvrdenie o bezinfekčnosti nie staršie ako tri dni od ošetrujúceho lekára alebo PCR test na Covid-19 s negatívnym výsledkom nie starším ako 48 hodín.

 V prípade zhoršenej epidemiologickej situácie CSS Sibírka pristúpi k prijímaniu opatrení, a to vyčlenením RHB miestnosti na účely preventívneho oddelenia nových prijímateľov a prijímateľov po návrate z ústavnej zdravotnej starostlivosti. RHB miestnosť bude zrozumiteľne označená,  je oddelená od ostatých prijímateľov sociálnej služby.

 Naďalej ostávajú v platnosti základné protiepidemiologické postupy:

- aktívny skríning všetkých klientov, ktorý je vykonávaný 2x denne (meranie teploty, dýchanie, kašľanie, chuť do jedla a správanie klienta) sa zistia symptómy nasleduje postup:

 1. Izolovanie klienta do vyčlenenej miestnosti
 2. Ihneď informovať vedúcu sestru a riaditeľku, ktoré okamžite kontaktujú RÚVZ v Bratislave a OSV BSK
 3. Nariadiť protiepidemické opatrenia v DSS Sibírka a karanténne opatrenia
 4. Zabezpečiť lekárske vyšetrenie podozrivých a chorých klientov
 5. V prípade výskytu ochorenia Covid - 19 bezodkladne zašle hlásenie o mimoriadnej situácii na MPSVR SR (odbkrman@employment.gov.sk)
 6. Uzatvorenie poskytovania sociálnych služieb a postup v zmysle Krízového manažmentu zo dňa 27.4.2020 s prílohami.

 Okamžitý prenos informácii o možnom výskyte ochorenia prostredníctvom ošetrujúceho personálu v službe sa bezodkladne hlási vedúcej sestre a riaditeľke, ktoré komunikujú s RÚVZ, OSV BSK a ostatnými zdravotníckymi organizáciami a osobami. Komunikácia smerom von z CSS Sibírka je len prostredníctvom týchto osôb.

V prípade zhoršenej epidemiologickej situácie v danom okrese CSS Sibírka pristúpi k prijímaniu opatrení:

 • Vytvorenie izolačnej miestnosti (RHB miestnosť)
 • Týždenná pobytová forma sa bude môcť poskytovať nepretržite aj počas víkendov a sviatkov.
 • Dočasné neumožnenie klientovi opustiť zariadenia, napr. návšte a pobyt u rodiny.
 • Ambulantná forma – obmedzenie počtu klientov, prípadne prerušenie poskytovania sociálnej služby.

Mgr. Kovárová – 0914 203 854

Mgr. Betinová – 0948 949 237

Všeobecný lekár: MUDr. Ľubica Šimková, Poliklinika Tehelná – praktický lekár pre dospelých

Telefón: 02/444 545 33

(Ordinačné hodiny: Pondelok a Utorok od 08:00 – do 13:00, Streda od 13:00 – do 17:30, Štvrtok od 08:00 – do 13:00 a v Piatok od 08:00 – do 12:00)

ALEBO

Regionálneho hygienika (RH) RÚVZ:

 • Všeobecné: +421800221234
 • Úrad verejného zdravotníctva slovenskej republiky – 0917 222 682
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075

 

Do odvolania ostávajú v platnosti všetky bezpečnostné opatrenia – OOPP a ich 14 dňová rezerva, čistiace a dezinfekčné postupy zavedené počas mimoriadnej situácie, s cieľom predchádzania ochoreniu Covid – 19.

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/uvzsr/usmernenie-ii-vlna-080720_fin.pdf

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/final_opatrenie_prevadzky_4_faza_02_06.pdf

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/uvzsr/plan-uvolnovania-opatreni-socialnych-sluzbach.pdf

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/uvzsr/ambulantne-zss_otvorenie-1.pdf

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/uvzsr/navstevy-zss_oss-2.pdf

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/uvzsr/vychadzky-zo-zss-3.pdf

 

V Bratislave 27.08.2020         Na základe krízového štábu spracovala Mgr. Renáta Tóth Mucová

V Bratislave 27.08.2020         Mgr. Martina Betinová

 

 

 

Príloha 1

 

Príloha 2

 

 

Príloha 3

Čestné vyhlásenie

o zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze prijímateľa sociálnej služby (ďalej len „klient“) a osôb, s ktorými je v styku

Meno a priezvisko klienta:

Dátum narodenia:

Adresa trvalého pobytu:

Meno a priezvisko sprevádzajúcej osoby (zákonného zástupcu) klienta, označeného vyššie:

.......................................................................................................................................................

Čestne vyhlasujem, že sa u mňa/u vyššie uvedeného klienta neprejavili za obdobie posledných 14 dní príznaky vírusového infekčného ochorenia (napr. nádcha, chrípka, kašeľ, sekrécia z nosa, náhla strata čuchu alebo chuti....) a nežijem/klient nežije* v domácnosti s osobou chorou na COVID-19, alebo podozrivou z ochorenia COVID - 19, ani som nebol/nebol* s takouto osobou v kontakte, a v mojej/jeho* blízkej rodine, s ktorou som/je* v styku, nie je žiadny príslušník rodiny v karanténe v súvislosti s týmto ochorením a že som sa/klient sa nezúčastnil žiadneho hromandého podujatia (hromadným podujatím sa rozumie tábor, rodinná oslava, svadba, koncert, rehabilitačný pobyt)

Pobyt v zahraničí, pobyt na zahraničnej dovolenke:

ÁNO

   Krajina:.................................................................................................        

Počet dní:................................................................................................

Dátum návratu: .............................................

NIE

        

Som si vedomý (á) právnych následkov nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý (á), že by som sa dopustil (a) priestupku podľa §56 zákona č. 355/2007Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

V.................................. Dňa..............................        .......................................................

                                                                              Podpis klienta/sprevádzajúcej osoby klienta*

 

 

Príloha 4

Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu prijímateľa sociálnej služby

 

Meno a priezvisko (zákonného zástupcu) prijímateľa sociálnej služby:

.................................................................................................................................

Meno a priezvisko prijímateľa sociálnej služby:

.................................................................................................................................

Čestne vyhlasujem, že počas prepravy prijímateľa sociálnej služby z Centra sociálnych služieb Sibírka a späť do zariadenia a počas pobytu prijímateľa sociálnej služby budem/e rešpektovať tieto potrebné opatrenia a všeobecné zásady prevencie pred nákazou ochorením COVID- 19, vypracované v súlade s odporúčaniami Ministerstva zdravotníctva SR pre verejnosť:

 • Zdržiavať sa iba v domácnosti
 • Umývať si ruky často mydlom a teplou vodou po dobu 20 sekúnd. Ruky si utierať jednorazovou papierovou utierkou. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, je potrebné použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu.
 • Zakrývať si nos a ústa pri kašlaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne je zahodiť do koša.
 • Vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky respiračného ochorenia.
 • Nechodiť do oblastí s vysokou koncentráciou ľudí.
 • V domácnosti dbať na zvýšenú dezinfekciu povrchov.
 • Sledovať zdravotný stav osôb v spoločnej domácnosti a aj prijímateľa sociálnych služieb.

Som si vedomý (á) právnych následkov nepravdivého vyhlásenia a nedodržania opatrení, najmä som si vedomý (á), že by som sa dopustil (a) priestupku podľa §56 zákona č. 355/2007Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

V.................................. Dňa..............................         .......................................................

                                                                                    Podpis zákonného zástupcu klienta

 

 

Aktualizácia krízového manažmentu pre CSS Sibírka v súvislosti s ochorením Covid – 19 – PLÁN UVOĽŇOVANIA OPATRENÍ zo dňa 10.07. 2020

 Definuje postupy a opatrenia

- na základe Opatrenia ÚVZ  SR k príprave na druhú vlnu pandémie ochorenia COVID-19 zo dňa 03.07.2020 a Plánu uvoľňovania opatrení v sociálnych službách v súvislosti s chorením Covid – 19 ku dňu 22.06.2020 vydaným MPSVR.

Krízový štáb CSS Sibírka na základe týchto dokumentov rozhodol v závislosti od cieľovej skupiny prijímateľov, priestorových, materiálno-technických a personálnych možnosti o nasledovných postupoch uvoľňovania opatrení pre druh sociálnej služby Domov sociálnych služieb:

 IV. FÁZA od 1.7.2020

 • Obnovenie úplnej prevádzky s príslušnými zmenami v platných legislatívnych obmedzeniach
 • Obnovenie dodávateľských prác a ostatných revízií.

 Návštevy v CSS Sibírka

Umožnenie návštev u prijímateľov sociálnych služieb CPF vo vonkajších aj vnútorných priestoroch, mimo izieb klientov.

Pre návštevu prijímateľov sú stanovené nasledujúce pravidlá:

 • Miesto vyhradené pre návštevy: átrium v prípade priaznivého počasia, návštevná miestnosť (tzv. filter) v budove v prípade nepriaznivého počasia.
 • Návšteva sa hlási deň vopred u sociálneho pracovníka alebo u služby konajúcej sestry na konkrétny čas (t.č. sociálny pracovník počas pracovného týždňa 0948 949 235, počas víkendu 02/444 61 207 (208 ) / 0917 524 057)
 • Návštevy sú možné od 10:00 – 17:00 hod., vedie sa ich evidencia (čas, meranie teploty, zdravotný stav, cestovateľská anamnéza), návšteva je poučená o GDPR Covid – 19 na všetkých vstupných dverách.
 • Maximálny čas návštevy - 1 hodina v átriu, 45 min. návštevná miestnosť z dôvodu dezinfekcie návštevnej miestnosti, priestorové možnosti umožňujú návštevu len jedného klienta v danom čase a je stanovený maximálny počet 2 osôb na jednu návštevu.
 • Návšteva musí mať zabezpečené prekrytie horných dýchacích ciest, dezinfikovať si ruky a použiť vo vnútornom priestore návleky (návleky, rukavice a dezinfekciu zabezpečuje CSS Sibírka).

  Dočasné opustenie CSS Sibírka

Umožnenie klientom CPF krátkodobé opustenie priestorov CSS Sibírka počas dňa s pohybom mimo uzavretých priestorov s vysokou koncentráciou osôb – odporúčajú sa vychádzky do okolia, používanie OOP aj klienta aj sprievodcu (rúška, dezinfekcia pri návrate), max. 60 min.

 •  Odporúča sa dodržiavanie min 2 m odstup medzi klientmi
 • Uprednostňovanie individuálnej práce s klientom
 • Používanie osobných ochranných pracovných pomôcok (OOPP) zamestnancami a osobných ochranných prostriedkov (OOPP) klientmi, ak je to vzhľadom na cieľovú skupinu možné a vhodné
 • Pravidelné čistenie a dezinfekcia priestorov
 • Ranný filter - meranie teploty, zabezpečenie hygieny pri vstupe (umytie rúk, dezinfekcia) a pravidelné sledovanie zdravotného stavu klientov a zamestnancov zdržujúcich sa v zariadení so zameraním na príznaky respiračného ochorenia (zvýšená teplota, kašeľ, sekrécia z nosa)
 • V priestoroch zariadenia je potrebné zabezpečiť časté vetranie, odporúča sa používanie germicídnych žiaričov, alebo ionizátorov v súčinnosti s dezinfekciou
 • Vchod pre AF a TPF je z dvora zo Sibírskej ul.

 Umožnenie klientom absolvovať nevyhnutného lekárske vyšetrenia a vybavovanie nevyhnutných úradných záležitostí, ktoré vyžadujú jeho osobnú účasť.

 

 Organizácia spoločenských aktivít

 •  Preferuje sa individuálna spráca s prijímateľom
 • Spoločné aktivity sa organizujú v menšom počte do 5 osôb
 • Používanie osobných ochranných pracovných pomôcok (OOPP) zamestnancami a osobných ochranných prostriedkov (OOPP) klientmi, ak je to vzhľadom na cieľovú skupinu možné a vhodné
 • Pravidelné čistenie a dezinfekcia priestorov
 • Organizovanie spoločenských podujatí za účasti cudzích osôb iba vo vonkajších priestoroch CSS Sibírky a len s vytvorenými podmienkami na odstup a s povinným vhodným prekrytím horných dýchacích ciest u cudzích osôb.
 • Klienti CSS Sibírka sa v čase mimoriadnej situácie nezúčastňujú spoločenských podujatí mimo zariadenia.

 

Prijímanie nových klientov/ návrat klientov zo zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti/týždenná pobytová forma

 

Klienti TPF a AF prechádzajú ranným filtrom pri nástupe do zariadenia. Opatrovníci/rodičia svojim podpisom na čestnom prehlásení vyjadrujú, že počas pobytu klienta v domácomprostredí dodržiavali všetky epidemiologické odporúčania a že sledovali zdravotný stav seba, osôb žijúcich v spoločnej domácnosti a hlavne zdravotný stav prijímateľa. Pri odchode klientov TPF a AF z CSS Sibírka, rodičia/opatrovníci svojim podpisom na čestnom prehlásení vyjadrujú svoj súhlas s tým, že sa budú správať zodpovedne a dodržiavať všetky epidemiologické opatrenia.

 • Odporúča sa dodržiavanie min 2 m odstup medzi klientmi
 • Uprednostňovanie individuálnej práce s klientom
 • Používanie osobných ochranných pracovných pomôcok (OOPP) zamestnancami a osobných ochranných prostriedkov (OOPP) klientmi, ak je to vzhľadom na cieľovú skupinu možné a vhodné
 • Pravidelné čistenie a dezinfekcia priestorov
 • Ranný filter - meranie teploty, zabezpečenie hygieny pri vstupe (umytie rúk, dezinfekcia) a pravidelné sledovanie zdravotného stavu klientov a zamestnancov zdržujúcich sa v zariadení so zameraním na príznaky respiračného ochorenia (zvýšená teplota, kašeľ, sekrécia z nosa)
 • V priestoroch zariadenia je potrebné zabezpečiť časté vetranie, odporúča sa používanie germicídnych žiaričov, alebo ionizátorov v súčinnosti s dezinfekciou
 • Vchod pre AF a TPF je z dvora zo Sibírskej ul.

 

Prijímanie nových klientov do CSS Sibírka je umožnené bez potvrdenia o teste na Covid-19, ale v prípade zmien epidemiologickej situácie, môže CSS Sibírka vyžadovať pri prijímaní nového klienta potvrdenie o bezinfekčnosti nie staršie ako tri dni od ošetrujúceho lekára alebo test na Covid-19 s negatívnym výsledkom nie starším ako 48 hodín.

 

Vytvorenie 14 dňovej rezervy ochranných pracovných pomôcok a osobných ochranných pomôcok na základe odporúčaných noriem MPSVR v SR

Manažment CSS Sibírka zabezpečí OOPP na základe vypočítanej potreby podľa odporúčaných štandardov odborných činností najmä na zabezpečenie pomoci odkázanosti a ošetrovateľskej starostlivosti pre pracovníkov v priamom kontakte s klientom na 14 dní, ktorá bude použitá iba za mimoriadnych udalostí. Podobne sa zabezpečí OOPP aj pre terénnu  službu včasnej intervencie (v prílohe č.2).

V prípade zhoršenej epidemiologickej situácie CSS Sibírka pristúpi k prijímaniu opatrení, a to vyčlenením RHB miestnosti na účely preventívneho oddelenia nových prijímateľov a prijímateľov po návrate z ústavnej zdravotnej starostlivosti. RHB miestnosť bude zrozumiteľne označená,  je oddelená od ostatých prijímateľov sociálnej služby.

Naďalej ostávajú v platnosti základné protiepidemiologické postupy:

- pre zamestnancov – meranie teploty a dezinfekcia prostredia (v prílohe č.1 pre zamestnancov záznamový hárok)

- aktívny skríning všetkých klientov, ktorý je vykonávaný 2x denne (meranie teploty, dýchanie, kašľanie, chuť do jedla a správanie klienta – osobné spisy) sa zistia symptómy nasleduje postup:

 1. Izolovanie klienta do vyčlenenej miestnosti
 2. Ihneď informovať vedúcu sestru a riaditeľku, ktoré okamžite kontaktujú RÚVZ v Bratislave a OSV BSK
 3. Nariadiť protiepidemické opatrenia v DSS Sibírka a karanténne opatrenia
 4. Zabezpečiť lekárske vyšetrenie podozrivých a chorých klientov
 5. V prípade výskytu ochorenia Covid - 19 bezodkladne zašle hlásenie o mimoriadnej situácii na MPSVR SR (odbkrman@employment.gov.sk)
 6. Uzatvorenie poskytovania sociálnych služieb a postup v zmysle Krízového manažmentu zo dňa 27.4.2020 s prílohami.

 Okamžitý prenos informácii o možnom výskyte ochorenia prostredníctvom ošetrujúceho personálu v službe sa bezodkladne hlási vedúcej sestre a riaditeľke, ktoré komunikujú s RÚVZ, OSV BSK a ostatnými zdravotníckymi organizáciami a osobami. Komunikácia smerom von z CSS Sibírka je len prostredníctvom týchto osôb.

V prípade zhoršenej epidemiologickej situácie v danom okrese CSS Sibírka pristúpi k prijímaniu opatrení:

 • Vytvorenie izolačnej miestnosti (RHB miestnosť)
 • Týždenná pobytová forma sa bude môcť poskytovať nepretržite aj počas víkendov a sviatkov.
 • Dočasné neumožnenie klientovi opustiť zariadenia, napr. návšte a pobyt u rodiny.
 • Ambulantná forma – obmedzenie počtu klientov, prípadne prerušenie poskytovania sociálnej služby.

Mgr. Kovárová – 0914 203 854

Mgr. Betinová – 0948 949 237

Všeobecný lekár: MUDr. Ľubica Šimková, Poliklinika Tehelná – praktický lekár pre dospelých

Telefón: 02/444 545 33

(Ordinačné hodiny: Pondelok a Utorok od 08:00 – do 13:00, Streda od 13:00 – do 17:30, Štvrtok od 08:00 – do 13:00 a v Piatok od 08:00 – do 12:00)

ALEBO

Regionálneho hygienika (RH) RÚVZ:

 • Všeobecné: +421800221234
 • Úrad verejného zdravotníctva slovenskej republiky – 0917 222 682
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075

 

Do odvolania ostávajú v platnosti všetky bezpečnostné opatrenia – OOPP, čistiace a dezinfekčné postupy zavedené počas mimoriadnej situácie, s cieľom predchádzania ochoreniu Covid – 19.

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/final_opatrenie_prevadzky_4_faza_02_06.pdf

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/uvzsr/plan-uvolnovania-opatreni-socialnych-sluzbach.pdf

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/uvzsr/ambulantne-zss_otvorenie-1.pdf

 

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/uvzsr/navstevy-zss_oss-2.pdf

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/uvzsr/vychadzky-zo-zss-3.pdf

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/uvzsr/usmernenie-ii-vlna-080720_fin.pdf

 

V Bratislave 10.07.2020                     Na základe krízového štábu spracovala Mgr. Renáta Mucová

V Bratislave 13.07.2020                     Mgr. Martina Betinová

 

 

Aktualizácia krízového manažmentu pre DSS Sibírka v súvislosti s ochorením Covid – 19 – PLÁN UVOĽŇOVANIA OPATRENÍ zo dňa 3.júna 2020

Definuje postupy a opatrenia

- na základe Opatrenia ÚVZ SR OPL/4592/2020 zo dňa 2.6.2020 a Plánu uvoľňovania opatrení v sociálnych službách v súvislosti s chorením Covid – 19 zo dňa 2.6.2020 vydaným MPSVR.

Krízový štáb CSS Sibírka na základe týchto dokumentov rozhodol v závislosti od cieľovej skupiny prijímateľov, priestorových, materiálno-technických a personálnych možnosti o nasledovných fázach uvoľňovania opatrení pre druh sociálnej služby Domov sociálnych služieb:

I. FÁZA od 3.6.2020

Otvorenie sociálnych služieb:

 • DSS týždenná pobytová služba v nepretržite - Nariadenie vlády č. 116/2020 Z.z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 zo dňa 7. mája 2020. Na základe záujmu rodičov /opatrovníkov od 1.6.2020.

Uvoľnenie režimu:

 • Umožnenie návštev u prijímateľov sociálnych služieb CPF vo vonkajších aj vnútorných priestoroch, mimo izieb klientov od 5.6.2020.

Pre návštevu prijímateľov sú stanovené nasledujúce pravidlá:

 • Miesto vyhradené pre návštevy: átrium v prípade priaznivého počasia, návštevná miestnosť (tzv. filter) v budove v prípade nepriaznivého počasia.
 • Návšteva sa hlási deň vopred u sociálneho pracovníka alebo u služby konajúcej sestry na konkrétny čas (t.č. sociálny pracovník počas pracovného týždňa 0948 949 235, počas víkendu 02/444 61 207 (208 ) / 0917 524 057)
 • Návštevy sú možné od 10,00 – 17,00, vedie sa ich evidencia (čas, meranie teploty, zdravotný stav, cestovateľská anamnéza), návšteva je poučená o GDPR Covid – 19 na všetkých vstupných dverách.
 • Maximálny čas návštevy - 1 hodina v átriu, 45 min. návštevná miestnosť z dôvodu dezinfekcie návštevnej miestnosti, priestorové možnosti umožňujú návštevu len jedného klienta v danom čase
 • Návšteva musí mať prekrytie horných dýchacích ciest, dezinfikovať si ruky a použiť vo vnútornom priestore návleky (návleky, rukavice a dezinfekciu zabezpečuje CSS Sibírka).
 • Umožnenie klientom absolvovať lekárske vyšetrenia a vybavovanie úradných záležitostí, ktoré vyžadujú jeho osobnú účasť
 • Umožnenie vykonania revízií v DSS, pri ktorých hrozí riziko z omeškania a nevykonávajú sa v izbách prijímateľov od 3.6.2020
 • Ostatné uvoľňovania z priestorových a personálnych dôvodov nie je možné zaviesť, nakoľko od 1.6. sú poskytované sociálne služby 6 prijímateľom na TPF nepretržite v mimoriadnom režime do 15.6.2020.

II. FÁZA od 8.6.2020

Otvorenie sociálnych služieb:

 • DSS ambulantná forma od 8.6.2020 – na základe záujmu rodičov / opatrovníkov na základe priestorových, personálnych a  bezpečnostných podmienok v priestoroch rehabilitácie.
 • DSS týždenná pobytová služba v nepretržite - Nariadenie vlády č. 116/2020 Z.z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 zo dňa 7. mája 2020. Na základe záujmu rodičov /opatrovníkov od 1.6.2020.

Uvoľnenie režimu:

 • Umožnenie návštev u prijímateľov sociálnych služieb CPF vo vonkajších aj vnútorných priestoroch, mimo izieb klientov od 5.6.2020 pri dodržaní pravidiel z I. fázy
 • Umožnenie klientom CPF krátkodobé opustenie priestorov DSS Sibírka počas dňa s pohybom mimo uzavretých priestorov s vysokou koncentráciou osôb – odporúčajú sa vychádzky do okolia, používanie OOP aj klienta aj sprievodcu (rúška, dezinfekcia pri návrate), max. 60 min.

 III. FÁZA od 15.6.2020

Otvorenie sociálnych služieb:

 • DSS ambulantná forma
 • DSS týždenná pobytová

Podmienky:

 • Odporúča sa dodržiavanie min 2 m odstup medzi klientmi
 • Uprednostňovanie individuálnej práce s klientom
 • Používanie osobných ochranných pracovných pomôcok (OOPP) zamestnancami a osobných ochranných prostriedkov (OOPP) klientmi, ak je to vzhľadom na cieľovú skupinu možné a vhodné
 • Pravidelné čistenie a dezinfekcia priestorov
 • Ranný filter - meranie teploty, zabezpečenie hygieny pri vstupe (umytie rúk, dezinfekcia) a pravidelné sledovanie zdravotného stavu klientov a zamestnancov zdržujúcich sa v zariadení so zameraním na príznaky respiračného ochorenia (zvýšená teplota, kašeľ, sekrécia z nosa)
 • V priestoroch zariadenia je potrebné zabezpečiť časté vetranie, odporúča sa používanie germicídnych žiaričov, alebo ionizátorov v súčinnosti s dezinfekciou
 • Vchod pre AF a TPF je z dvora zo Sibírskej ul.

 

Uvoľnenie režimu:

 • Umožnenie návštev u prijímateľov sociálnych služieb CPF aj na izbách klientov, ak ju obýva sám, pri dodržaní pravidiel s I. fázy
 • Umožnenie prijímania všetkých žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby
 • Umožnenie opustenia DSS Sibírka s TPF a CPF do domácnosti, na víkend a sviatky od 19.6.2020 – na základe čestného prehlásenia zákonného zástupcu / opatrovníka, že zabezpečuje všetky opatrenia počas pobytu klienta v domácnosti a pri preprave
 • Povolenie spoločných aktivít klientov v malom počte účastníkov.

IV. FÁZA od 1.7.2020

 • Obnovenie úplnej prevádzky s príslušnými zmenami v platných legislatívnych obmedzeniach
 • Obnovenie dodávateľských prác a ostatných revízií.

Krízový štáb CSS Sibírka v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou môže vykonávať zmeny a opatrenia v jednotlivých fázach. Ku koncu každej fázy zhodnotí daný aktuálny stav a rozhodne, či prechádza k ďalšej fáze uvoľňovania, príp. vykoná zmeny, prípadne bude postupovať podľa aktuálnych pokynov RÚVZ a MPSVR SR.

Naďalej ostávajú v platnosti základné protiepidemiologické postupy:

- aktívny skríning všetkých klientov, ktorý je vykonávaný 2x denne (meranie teploty, dýchanie, kašľanie, chuť do jedla a správanie klienta) sa zistia symptómy nasleduje postup:

 1. Izolovanie klienta do vyčlenenej miestnosti
 2. Ihneď informovať vedúcu sestru a riaditeľku, ktoré okamžite kontaktujú RÚVZ v Bratislave a OSV BSK
 3. Nariadiť protiepidemické opatrenia v DSS Sibírka a karanténne opatrenia
 4. Zabezpečiť lekárske vyšetrenie podozrivých a chorých klientov
 5. V prípade výskytu ochorenia Covid - 19 bezodkladne zašle hlásenie o mimoriadnej situácii na MPSVR SR (odbkrman@employment.gov.sk)
 6. Uzatvorenie poskytovania sociálnych služieb a postup v zmysle Krízového manažmentu zo dňa 27.4.2020 s prílohami.

Okamžitý prenos informácii o možnom výskyte ochorenia prostredníctvom ošetrujúceho personálu v službe sa bezodkladne hlási vedúcej sestre a riaditeľke, ktoré komunikujú s RÚVZ, OSV BSK a ostatnými zdravotníckymi organizáciami a osobami. Komunikácia smerom von z CSS Sibírka je len prostredníctvom týchto osôb.

Mgr. Kovárová – 0914 203 854

Mgr. Betinová – 0948 949 237

Všeobecný lekár: MUDr. Ľubica Šimková, Poliklinika Tehelná – praktický lekár pre dospelých

Telefón: 02/444 545 33

(Ordinačné hodiny: Pondelok a Utorok od 08:00 – do 13:00, Streda od 13:00 – do 17:30, Štvrtok od 08:00 – do 13:00 a v Piatok od 08:00 – do 12:00)

ALEBO

Regionálneho hygienika (RH) RÚVZ:

 • Všeobecné: +421800221234
 • Úrad verejného zdravotníctva slovenskej republiky – 0917 222 682
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075

Do odvolania ostávajú v platnosti všetky bezpečnostné opatrenia – OOPP, čistiace a dezinfekčné postupy zavedené počas mimoriadnej situácie, s cieľom predchádzania ochoreniu Covid – 19.

Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu prijímateľa sociálnej služby

Čestné vyhlásenie o zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze prijímateľa sociálnej služby (ďalej len „klient) a osôb, s ktorými je v stykua osôb, s ktorými je v styku

DENNÁ EVIDENCIA NÁVŠTEV V ZARIADENÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Denná evidencia absolvovaných vychádzok, vyšetrení alebo úradných záležitostí prijímateľov sociálnych služieb (ďalej len „klienti“)

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/final_opatrenie_prevadzky_4_faza_02_06.pdf

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/uvzsr/plan-uvolnovania-opatreni-socialnych-sluzbach.pdf

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/uvzsr/ambulantne-zss_otvorenie-1.pdf

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/uvzsr/navstevy-zss_oss-2.pdf

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/uvzsr/vychadzky-zo-zss-3.pdf

V Bratislave 3.6.2020                         Na základe krízového štábu spracovala Mgr. Martina Betinová

 

Krízový manažment pre DSS Sibírka počas pandémie ochorenia Covid (6.mája 2020)

Definuje postupy a opatrenia

- na zabezpečenie starostlivosti pre situáciu náporu potreby stabilizácie a starostlivosti chorých alebo suspektných na COVID 19 zo skupiny pacientov s viacnásobným zdravotným postihnutím  v oblastiach:

1. kontrola rizika ďalšieho šírenia infekcie

2. zníženie následkov ochorenia

3. zvládnutie    efektívneho    manažmentu    uspokojovania    potrieb    a nárokov    na starostlivosť u všetkých klientov ZSS

- na základe odporučení UVZ SR zo dňa 17.4. a 20.4.2020, s ktorými boli oboznámení všetci zamestnanci CSS Sibírka.

Ak na základe aktívneho skríningu všetkých klientov, ktorý je vykonávaný 2x denne (meranie teploty, dýchanie, kašľanie, chuť do jedla a správanie klienta) sa zistia symptómy nasleduje postup:

1. Izolovanie  klienta  do  priestorov  ambulantného  a týždenného  pobytu  (  ďalej „ATP“)

2. Ihneď informovať vedúcu sestru a riaditeľku, ktoré  okamžite kontaktujú RÚVZ v Bratislave a OSV BSK

3. Nariadiť  protiepidemické  opatrenia   v DSS  Sibírka  a karanténne  opatrenia (postupy nižšie)

4. Zabezpečiť lekárske vyšetrenie podozrivých a chorých klientov.

 

1. IZOLOVANIE s cieľom kontroly rizika ďalšieho šírenia infekcie Covid – 19

Budova CSS Sibírka má 2 trakty – jeden pre celoročnú pobytovú formu, druhú pre ambulantnú a týždennú pobytovú formu, ktorá je momentálne z dôvodu krízovej situácie prázdna. V tejto časti je 9 dvojlôžkových izieb, samostatný bezbariérový vchod z exteriéru a samostatného átria, kúpeľňu a toaletu.

Priestory ATP sú vyčlenené t.č. pre izoláciu klientov so symptómami ochorenia. Podmienky sú vhodné na úplnú izoláciu chorých klientov a pre ošetrujúci personál.

Do týchto priestorov je klient so symptómami okamžite izolovaný s vyčleneným personálom (službukonajúca zdravotná sestra). Priestory sú pripravené a označené.(Príloha č.1.)

2. INFORMOVANIE

Okamžitý prenos informácii o možnom výskyte ochorenia prostredníctvom ošetrujúceho personálu  v  službe  vedúcej  sestre  a riaditeľke,  ktoré  komunikujú  s RÚVZ,  OSV  BSK a ostatnými zdravotníckymi organizáciami a osobami. Komunikácia smerom von z CSS Sibírka je len prostredníctvom týchto osôb.

Mgr. Kovárová – 0914 203 854
Mgr. Betinová – 0948 949 237
Všeobecný lekár: MUDr. Ľubica Šimková, Poliklinika Tehelná – praktický lekár pre dospelých telefón: 02/444 545 33
(Ordinačné hodiny: Pondelok a Utorok od 08:00 – do 13:00, Streda od 13:00 – do 17:30, Štvrtok od 08:00 – do 13:00 a v Piatok od 08:00 – do 12:00)

ALEBO

Regionálneho hygienika (RH) RÚVZ:
• Všeobecné: +421800221234
• Úrad verejného zdravotníctva slovenskej republiky – 0917 222 682
• Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v bratislave – 0917 426 075

3. PROTIEPIDEMICKÉ OPATRENIA a KARANTÉNNE OPATRENIA

Základný postup a oblasti:

Vyčleneni e personálu –  pre  izolovanú  časť  a  neinfikovanú  časť  (na 24 hod. 14 dní), obe časti sa samostatne uzavrú a do max. 12 hodín nastupujú pracovníci do zariadenia, ostatní pracovníci ostávajú v domácej karanténe (všetci, ktorí za posledných 14 dní boli v kontakte s klientami a ostatnými pracovníkmi) (Príloha č.2)

Pre izolačnú časť je vyčlenený personál I-ATP (prepočet zamestnancov sa upravuje podľa počtu izolovaných klientov – uvádzame prepočet 30% pozitívnych na covid 19, podmienka je vždy musí byť zdravotná sestra) a to konkrétne:

5 zamestnancov v zložení:
- 2x Sestra
- Opatrovateľka
- Opatrovateľ
- Sociálny pracovník / sociálny terapeut

Zamestnanci majú v ostatných izbách svoje miesta na spanie (čierna snoezelen až po spálňu Korychová, oddelené posuvnými dverami – t.j. 5 miestností). Miestnosti sú vybavené posteľami a madracmi. Zamestnanci sú oboznámení so zoznamom vecí, ktoré si majú priniesť (Príloha č.3). Priestory môžu využívať na oddych a nočný odpočinok. Na oddych možno využívať aj átrium ATP.

Pre zvyšnú časť zariadenia – N-CP - neinfikovaní klienti je vyčlenený personál

7 zamestnancov v zložení:
- 2 zdravotné sestry
- 1 praktická sestra / zdravotnícky asistent
- 2 opatrovateľky
- 1 opatrovateľ
- Sociálny pracovník / sociálny terapeut

Zamestnanci majú miesta na spanie – kancelárie (od miestnosti terapeutov až po vodoliečbu, a kancelárie na prízemí), t.j miestnost terapeutov – 1 (zdravotná sestra), miestnosť vedúceho terapií -1(praktická sestra), RHB miestnost – 2 (opatrovateľky), kancelária sociálneho pracovníka prízemie– 2 (sociálny pracovník a sestra), miestnosť ekonómov – 1 (opatrovateľ). Na oddych možno využívať aj átrium CP a dvor na prízemí.

Zamestnanci obidvoch častí pracujú podľa náplní práce – každý si plní pracovné povinnosti podľa odbornosti + každý vykonáva obslužné a upratovacie práce – práca ako tím, pracovný čas 11,5 hodín, jeden opatrovateľ vždy nočná služba, zdravotná sestra nočná pohotovosť. Krízový štáb ukladá zamestnancom povinnosť výkonu práce na základe núdzového stavu (Príloha č.4)

 Aktívny skríning a  testovanie

Odber materiálu na vykonanie diagnostiky na Covid 16 sa musí vykonať u každého klienta a zamestnanca. V zariadení ostávajú 21/14 len pracovníci s negatívnym testom, pozitívni ostávajú v domácej liečebnej karanténe.

 Zásoby  OOP

Krízový štáb kontroluje na základe akčného plánu  č.138 A/2020 dostatočnú zásobu OOP a liekov pre jednotlivých klientov (vždy musí byť na 14 dní), priebežne dopĺňa. V prípade prepuknutia infekcie sa okamžite kontaktuje BSK a RUVZ – dodanie ochranných pomôcok a odevov v zmysle nariadení (Príloha č.5)

Strava

Stravu dodáva DSS Integra, navyšuje sa počet o 12 zamestnancov. Strava je dodávaná oddelene dvoma vstupmi

- neinfikovaná časť – vchod z Piešťanskej, podľa počtu osôb
- Izolačná časť – bočný vchod zo Sibírskej, podľa počtu osôb

Pre osoby sú vyčlenené riady samostatne, samostatne sú diež umývané v priemyselnej umývačke a dezinfikované.

Práčovňa

Pokračujeme vo využívaní služieb práčovne – 2 zberné miesta podľa rozdelenia časti zariadenie

- neinfikovaná časť – vchod z Piešťanskej
- Izolačná časť – bočný vchod zo Sibírskej

Odpad

Nakladanie odpadu v zmysle nariadení, zber

- neinfikovaná časť – vchod zo Sibírskej vchod pre zamestnancov
- Izolačná časť – bočný vchod zo Sibírskej Uskladnenie odpadu pri bráne (miesto pre zberné nádoby)
 

Dezinfekčné  stanice

- Pri vstupoch do oddelených častí (celkový počet 3 – nadzemné podlažie pri schodisku, prechod od zdravotnej miestnosti na časť ATP, pri bočnom vchode časť ATP).

Manažment prevádzky

Okrem už spomínanej pracovnej štruktúry oboch častí zariadenia, vedúca sestra a riaditeľka sú v telefonickom kontakte a operatívne riešia vzniknuté situácie. Komunikujú s inými organizáciami (RUVZ, lekári – nemocnice, BSK, rodiny klientov).

Vedúca sestra komunikuje s lekármi, lekárňami, dopĺňa zdravotnícky materiál a lieky.

Vedúca prevádzky a prevádzkoví pracovníci zabezpečujú chod prevádzky obstaraním, dovozom a opravou všetkých potrebných pomôcok pri dodržaní všetkých bezpečnostných opatrení.

Obe oddelené časti majú k dispozícii pevné linky a mobily s internetom a mobilnými aplikáciami, ktoré môžu využívať na komunikáciu (s príbuznými klientov, príbuznými...) (Príloha č.6 - zoznam je prístupný krízovému štábu CSS Sibírka)

V jednotlivých oddelených častiach je vždy jeden poverený vedením – zdravotná sestra/sociálny terapeut. Všetci pracovníci sú povinní dodržiavať všetky usmernenia a opatrenia RUVZ a MPSVAR a interné postupy v súvislosti so šírením Covid 19, ktoré už potvrdili svojim podpisom. Psychológ je podporou všetkých zamestnancov a klientov na základe spracovaných materiálov „Zásady psychologickej podpory a pomoci pre zamestnancov, klientov a rodinných príslušníkov“ (Príloha č. 7)

Neoddeliteľnou súčasťou tohto dokumentu sú prílohy:

Príloha č. 1 - Postup izolovania klienta s podozrením na Covid 19 alebo respiračné ochorenie
Príloha č. 2 - Zoznam zamestnancov a rozdelenie do infikovanej časti a neinfikovanej
Príloha č. 3 - Zoznam vecí pre krízový pobyt
Príloha č. 4 - Manuál pracovných činností
Príloha č. 5 - OOP
Príloha č. 6 - Zoznam klientov a kontaktov na rodinných príslušníkov
Príloha č. 7 - Zásady psychologickej podpory a pomoci zamestnancom, klientom a ich rodinným príslušníkom

Spracovala Mgr. Betinová na základe krízového štábu CSS Sibírka dňa 27.4.2020 v Bratislave

http://www.uvzsr.sk/
https://www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/socialne-sluzby/
https://www.rpsp.eu/aktualne/

Ak máte chuť nás podporiť, môžete tak urobiť poukázaním akejkoľvek sumy na náš darovací účet číslo SK68 8180 0000 0070 0047 2755 vedenom v Štátnej pokladnici. Do účelu platby stačí uviesť "Dar". Všetky získané prostriedky sú používané na zvyšovanie kvality života prijímateľov našich sociálnych služieb - našich klientov. Za podporu ďakujeme.

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých SIBÍRKA, Sibírska 69, 831 02 Bratislava
Telefón: +421 2 4446 1207; +421 2 4446 1208, E- mail: sibirka(@)sibirka.sk

© CSS Sibírka. Všetky práva vyhradené.