previous arrow
next arrow
Slider

Krízový manažment pre DSS Sibírka počas pandémie ochorenia Covid

 

Odporúčanie MPSVR SR, vypracované v spolupráci s ÚVZ SR na zabránenie rizika šírenia ochorenia COVID-19 v podmienkach pobytových zariadení sociálnych služieb podmienených odkázanosťou počas vianočných a novoročných sviatkov - zo dňa 15. decembra 2020 

Z hľadiska ochrany pred ochorením COVID-19 sú odporúčané nasledovné podmienky na zabezpečenie bezpečného pobytu klientov pobytových zariadení sociálnych služieb podmienených odkázanosťou (ďalej len „zariadenie“) počas vianočných a novoročných sviatkov (ďalej len „sviatky“) mimo zariadenia u svojej rodiny a ich bezpečného návratu do zariadenia:

 • klienti zariadenia, ktorí mali v zariadení v rámci posledného priebežného 10-dňového testovania antigénovými testami negatívny výsledok, môžu na sviatky zariadenie bezpečne opustiť, pri návrate do zariadenia v záujme bezpečnosti ich návratu do kolektívneho zariadenia absolvujú antigénový test, (v prípade pozitívneho výsledku tohto testuje nutná izolácia v zariadení a následné indikované testovanie PCR testom–ak je výsledok PCR testu pozitívny, zostávajú v izolácii; ak je výsledok PCR testu negatívny, izolácia je ukončená),alebo sa pri ich návrate do zariadenia preukážu negatívnym PCR testom, nie starším ako 24 hodín.
 • klienti zariadenia, ktorí mali v zariadení v rámci posledného priebežného 10-dňového testovania antigénovými testami pozitívny výsledok, nemôžu na sviatky zariadenie opustiť -je nutná izolácia v zariadení a následné indikované testovanie PCR testom-ak je výsledok PCR testu pozitívny, zostávajú v izolácii, ak je PCR výsledok negatívny, izolácia je ukončená.

V prípade, že budú splnené vyššie uvedené podmienky bezpečného pobytu klienta mimo zariadenia počas sviatkov, klient / jeho rodinní príslušníci (osoby žijúce v spoločnej domácnosti klienta) potvrdzujú písomne (formou čestného prehlásenia) dodržiavanie základných hygienicko-epidemiologických opatrení aj počas ich spoločného pobytu v domácom prostredí, t. j. :

 • nosenie rúška mimo domácnosti,
 • odstup a sociálna izolácia od osôb žijúcich mimo spoločnej domácnosti (t.j. aj od iných rodinných príslušníkov a nevykonávanie návštev iných domácností počas sviatkov a ani ich prijímanie v domácnosti),
 • dôsledná a pravidelná hygiena a vetranie priestorov domácnosti počas pobytu svojho rodinného príslušníka klienta zariadenia.

Zároveň dôrazne odporúčame rodinným príslušníkom klienta , aby predtým ako klient opustí zariadenie a príde počas sviatkov do ich domácnosti , absolvovali test (antigénový test alebo PCR test ) s cieľom, čo najviac ochrániť svojho rodinného príslušníka - klienta počas jeho pobytu mimo zariadenia, a tým aj ostatných klientov CSS Sibírka po jeho návrate pred ochorením COVID-19 a dôsledkami šírenia ochorenia COVID-19 v CSS Sibírka.

Do odvolania ostávajú v platnosti predchádzajúce opatrenia (návštevy, krátkodobé opustenie CSS Sibírka prijímateľom, lekárske vyšetrenia, organizácia spoločenských aktivít, prijímanie nových klientov a pod. z krízového manažmentu CSS Sibírka) a aktuálne rozhodnutia RÚVZ SR a všetky bezpečnostné opatrenia – OOPP a ich 14 dňová rezerva, čistiace a dezinfekčné postupy zavedené počas mimoriadnej situácie, s cieľom predchádzania ochoreniu Covid – 19.

V Bratislave 15.12.2020                                            Mgr. Martina Betinová, riaditeľka


Aktualizácia krízového manažmentu pre CSS Sibírka v súvislosti s Usmernením MPSVR SR k priebežnému testovaniu zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb

na ochorenie COVID –19 v 2. vlne pandémie zo dňa 19. novembra 2020 

S cieľom predísť ďalšiemu zhoršovaniu epidemiologickej situácie a nárastu počtu infikovaných zamestnancov alebo prijímateľov sociálnych služieb je do prioritnej oblasti práce zaradené testovanie zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb na ochorenie COVID –19 orientačnými rýchlotestami (antigénovými testami).

Základné informácie

 1. Distribúciu orientačných rýchlotestov pre zariadenia sociálnych služieb zabezpečuje príslušný vyšší územný celok (VÚC) a to na základe požiadavky CSS Sibírka, podľa počtu zamestnancov a prijímateľov.
 2. Testovanie zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb vykonáva kvalifikovaný zdravotnícky pracovník – sestra, CSS Sibírka má 3 vyškolené sestry.
 3. Testovanie na prítomnosť ochorenia COVID –19 sa bude vykonávať rýchlotestom.
 4. Testovanie jednotlivých druhov a foriem sociálnych služieb bude prebiehať nasledovnej frekvencií:

Domov sociálnych služieb – všetky formy:

Testovanie prijímateľov raz za 14 dní a priebežne podľa potreby (pri príznakoch infekčného ochorenia, pri prijímaní/návrate klienta z ústavného zdravotníckeho zariadenia alebo z domáceho prostredia, po ukončenej karanténe a pod.)

Testovanie zamestnancov raz za 14 dní a priebežne podľa potreby (pri príznakoch infekčného ochorenia, pri návrate na pracovisko po PN, OČR, po ukončenej karanténe a pod.).

 

Služba včasnej intervencie – všetky formy:

Testovanie prijímateľov raz za 14 dní a priebežne podľa potreby (pri príznakoch infekčného ochorenia, pri prijímaní/návrate klienta z ústavného zdravotníckeho zariadenia alebo z domáceho prostredia, po ukončenej karanténe a pod.)

Testovanie zamestnancov raz za 14 dní a priebežne podľa potreby (pri príznakoch infekčného ochorenia, pri návrate na pracovisko po PN, OČR, po ukončenej karanténe a pod.).

Testovanie bude prebiehať v pravidelných intervaloch v piatok a v pondelok, tak aby boli otestovaní všetci zamestnanci a prijímatelia 1x za 14 dní. V piatok budú otestovaní, všetci prítomní prijímatelia a zamestnanci v CSS Sibírka, zamestnanci, ktorí majú služby počas víkendu a nočné sa prihlásia u riaditeľa na presný termín buď v piatok alebo pondelok. Prijímatelia , ktorí nebudú prítomní v piatok, budú otestovaní v pondelok alebo hneď po príchode do CSS Sibírka.

Presná evidencia sa vedie v internom záznamovom hárku. Rodičia a opatrovníci sú o výsledkoch testov informovaní mailom.

Každý deň po ukončení testovania orientačným rýchlotestom COVID-19 v zariadení zaznamená poskytovateľ do reportovacieho systému výsledky testovania na link: https://www.standardnepostupy.sk/oznamovanie-vysledkov-testov-s-rychlotestmi/

Postup, ak je osoba pozitívna pri testovaní na COVID-19

 • Na základe pozitívneho výsledku testovania rýchlotestom sa neodkladne pristupuje k nariadeniu príslušných protiepidemických opatrení, vrátane karantény osôb podozrivých z nákazy.
 • Epidemiologické vyšetrovanie zabezpečujú epidemiológovia územne príslušného RÚVZ.
 • V prevádzke sú nariadené režimové opatrenia (hygienické a protiepidemické).
 • Po potvrdení pozitivity COVID-19 metódou RT-PCR je potrebné kontaktovať príslušný RÚVZ ako aj príslušného všeobecného lekára, s ktorým má osoba uzavretú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
 • V prípade pozitivity je aktivovaný ALERT systém (systém včasnej reakcie a odpovede na podnet) regionálne príslušným infektologickým pracoviskom v spolupráci sRÚVZ, ktoré ALERT vyhodnotí a rozhodne o následnom manažmente pozitívnych na PCR prítomnosť SARS-CoV-2 u poskytovateľa.
 • Ďalší postup je potrebné realizovať v súčinnosti s príslušným RÚVZ, ktorý nariaďuje adekvátne protiepidemické opatrenia.

Doplňujúce informácie

 • U zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb, ktorí už boli na prítomnosť koronavírusu testovaní metódou RT-PCR alebo antigénovým testom s negatívnym výsledkom mimo testovania v sociálnych službách sa test bude vykonávať najskôr po uplynutí 14/30dní od posledného testovania v závislosti od druhu sociálnej služby.
 • V prípade, ak počet doručených testov nebude postačovať, najmä z dôvodu chýb, poškodenia alebo závadnosti testu, je nutné neodkladne odoslať požiadavku na príslušný VÚC, ktorý po dohode neodkladne doručí chýbajúce testy.
 • Po vykonaní testov metódou RT-PCR bude poskytovateľ o výsledku informovaný cez RÚVZ, ktorý aktivuje cestou regionálne príslušného infektologického pracoviska ALERT systém a prešetrí situáciu telemedicínou alebo na mieste a rozhodne o následnom manažmente pozitívnych pacientov.
 • Osobné ochranné prostriedky zabezpečuje poskytovateľ sociálnych služieb ak vykonáva testovanie vlastným personálom.
 • V prípade nezrovnalostí v počte zaslaných testov voči požiadavke, alebo v prípade iných nezrovnalostí, je potrebné uvedené skutočnosti koordinovať sVÚC.
 • V prípade ak vznikne potreba na navýšenie rýchlotestov, túto požiadavku je potrebné zaslať z VÚC neodkladne na MPSVR SR.
 • Ak by bolo potrebné doškoliť personál na testovanie, je možné zorganizovať preškolenie sestier na okresnom odbernom mieste.
 • Odôvodnenosť potreby testovania je naviazaná na § 5 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, podľa ktorého je zamestnávateľ povinný uplatňovať všeobecné zásady prevencie pri vykonávaní opatrení nevyhnutných na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pričom k všeobecným zásadám prevencie patrí aj vylúčenie nebezpečenstva a z neho vyplývajúceho rizika, ako aj posudzovanie rizika, ktoré nemožno vylúčiť. Zamestnávateľ je teda povinný posudzovať riziko na pracovisku a v prípade potreby je oprávnený prijať a vykonať vhodné opatrenia na zabezpečenie ochrany zdravia zamestnancov–vrátane vykonania pravidelného testovania na ochorenie Covid-19.

V prípade závažných problémov pri priebehu testovania kontaktujte Odbor krízového manažmentu a bezpečnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na mailovej adrese odbkrman@employment.gov.sk.

Do odvolania ostávajú v platnosti predchádzajúce opatrenia (návštevy, krátkodobé opustenie CSS Sibírka prijímateľom, lekárske vyšetrenia, organizácia spoločenských aktivít, prijímanie nových klientov a pod. z krízového manažmentu CSS Sibírka) a aktuálne rozhodnutia RÚVZ SR a všetky bezpečnostné opatrenia – OOPP a ich 14 dňová rezerva, čistiace a dezinfekčné postupy zavedené počas mimoriadnej situácie, s cieľom predchádzania ochoreniu Covid – 19.

CSS Sibírka uverejňuje krízový managment na webovej stránke CSS Sibírka.

V Bratislave 20.11.2020        Na základe krízového štábu spracovala Mgr. Martina Betinová

 

OZNAM zo dňa 7. septembra 2020 (úprava 1.10.2020 na základe MPSVR SR)

Vážení rodičia / príbuzní /opatrovníci  na základe rozhodnutia RÚVZ v Bratislave (GTSÚ/13812/2020 zo dňa 5.9.2020) platí zákaz návštev v interiéri   Centra sociálnych služieb Sibírka – pri pobytovej forme poskytovania sociálnych služieb v Domove sociálnych služieb (celoročnej a týždennej) do odvolania.

Návštevy v CSS Sibírka

Umožnenie návštev u prijímateľov sociálnych služieb CPF a TPF vo vonkajších priestoroch – átrium, záhrada.

Pre návštevu prijímateľov sú stanovené nasledujúce pravidlá:

 • Miesto vyhradené pre návštevy: átrium a záhrada v prípade priaznivého počasia.
 • Návšteva sa hlási deň vopred u sociálneho pracovníka alebo u služby konajúcej sestry na konkrétny čas (t.č. sociálny pracovník počas pracovného týždňa 0948 949 235, počas víkendu 02/444 61 207 (208 ) / 0917 524 057)
 • Návštevy sú možné od 10:00 – 17:00 hod., vedie sa ich evidencia (čas, meranie teploty, zdravotný stav, cestovateľská anamnéza), návšteva je poučená o GDPR Covid – 19 na všetkých vstupných dverách.
 • Maximálny čas návštevy - 1 hodina.
 • Návšteva musí mať zabezpečené prekrytie horných dýchacích ciest počas celej návštevy, pokiaľ je to možné - bezkontaktne, dezinfikovať si ruky.
 • Návšteva sa zapíše do knihy návštev, kde svojim podpisom vyjadrí súhlas s čestným prehlásením, ktoré je súčasťou knihy návštev. (Príloha 1)
 • Dodržiavanie zásady R-O-R.

 

Aktualizácia krízového manažmentu pre CSS Sibírka v súvislosti s ochorením Covid – 19 – PLÁN UVOĽŇOVANIA OPATRENÍ zo dňa 27.08. 2020

Definuje postupy a opatrenia

- na základe Opatrenia ÚVZ  SR k príprave na druhú vlnu pandémie ochorenia COVID-19 zo dňa 03.07.2020 a Plánu uvoľňovania opatrení v sociálnych službách v súvislosti s chorením Covid – 19 ku dňu 22.06.2020 vydaným MPSVR.

Krízový štáb CSS Sibírka na základe týchto dokumentov rozhodol v závislosti od cieľovej skupiny prijímateľov, priestorových, materiálno-technických a personálnych možnosti o nasledovných postupoch uvoľňovania opatrení pre druh sociálnej služby Domov sociálnych služieb:

IV. FÁZA od 1.7.2020 do 31.10.2020 (úprava 1.10.2020 na základe MPSVR SR)

 • Obnovenie úplnej prevádzky s príslušnými zmenami v platných legislatívnych obmedzeniach
 • Obnovenie dodávateľských prác a ostatných revízií.

 Návštevy v CSS Sibírka

Umožnenie návštev u prijímateľov sociálnych služieb CPF vo vonkajších aj vnútorných priestoroch, mimo izieb klientov.

Pre návštevu prijímateľov sú stanovené nasledujúce pravidlá:

 • Miesto vyhradené pre návštevy: átrium v prípade priaznivého počasia, návštevná miestnosť (tzv. filter) v budove v prípade nepriaznivého počasia.
 • Návšteva sa hlási deň vopred u sociálneho pracovníka alebo u služby konajúcej sestry na konkrétny čas (t.č. sociálny pracovník počas pracovného týždňa 0948 949 235, počas víkendu 02/444 61 207 (208 ) / 0917 524 057)
 • Návštevy sú možné od 10:00 – 17:00 hod., vedie sa ich evidencia (čas, meranie teploty, zdravotný stav, cestovateľská anamnéza), návšteva je poučená o GDPR Covid – 19 na všetkých vstupných dverách.
 • Maximálny čas návštevy - 1 hodina v átriu, 45 min. návštevná miestnosť z dôvodu dezinfekcie návštevnej miestnosti, priestorové možnosti umožňujú návštevu len jedného klienta v danom čase a je stanovený maximálny počet 2 osôb na jednu návštevu.
 • Návšteva musí mať zabezpečené prekrytie horných dýchacích ciest, dezinfikovať si ruky a použiť vo vnútornom priestore návleky (návleky, rukavice a dezinfekciu zabezpečuje CSS Sibírka).
 • Návšteva sa zapíše do knihy návštev, kde svojim podpisom vyjadrí súhlas s čestným prehlásením, ktoré je súčasťou knihy návštev. (Príloha 1)
 • Dodržiavanie zásady R-O-R

 Dočasné opustenie CSS Sibírka

Umožnenie klientom CPF krátkodobé opustenie priestorov CSS Sibírka počas dňa s pohybom mimo uzavretých priestorov s vysokou koncentráciou osôb – odporúčajú sa vychádzky do okolia, používanie OOP aj klienta aj sprievodcu (rúška, dezinfekcia pri návrate), max. 60 min. Rodič / opatrovník sa zapíše do knihy vychádzok, ktorej súčasťou je čestné prehlásenie o dodržiavaní epidemiologických opatrení. (Príloha 2)

 • Odporúča sa dodržiavanie min 2 m odstup medzi klientmi
 • Uprednostňovanie individuálnej práce s klientom
 • Používanie osobných ochranných pracovných pomôcok (OOPP) zamestnancami a osobných ochranných prostriedkov (OOPP) klientmi, ak je to vzhľadom na cieľovú skupinu možné a vhodné
 • Pravidelné čistenie a dezinfekcia priestorov
 • Ranný filter - meranie teploty, zabezpečenie hygieny pri vstupe (umytie rúk, dezinfekcia) a pravidelné sledovanie zdravotného stavu klientov a zamestnancov zdržujúcich sa v zariadení so zameraním na príznaky respiračného ochorenia (zvýšená teplota, kašeľ, sekrécia z nosa)
 • V priestoroch zariadenia je potrebné zabezpečiť časté vetranie, odporúča sa používanie germicídnych žiaričov, alebo ionizátorov v súčinnosti s dezinfekciou
 • Dodržiavanie zásady R-O-R
 • Vchod pre AF a TPF je z dvora zo Sibírskej ul.
 • V prípade pobytu klienta v zahraničí (akejkoľvek formy sociálnej služby), klient nastupuje do zariadenia najskôr 5 dní po návrate zo zahraničia (pri rizikových krajinách najskôr 12 deň), je testovaný v zariadení hneď pri príchode. V prípade negatívneho testu je mu poskytovaná sociálna služba, v prípade pozitívneho testu – rodina rieši situáciu podľa nariadení UVZ v SR. Rodinným príslušníkom je odporučené testovanie z dôvodu zabezpečenia ochrany klientov.

Umožnenie klientom absolvovať nevyhnutného lekárske vyšetrenia a vybavovanie nevyhnutných úradných záležitostí, ktoré vyžadujú jeho osobnú účasť.

 Organizácia spoločenských aktivít

 • Preferuje sa individuálna spráca s prijímateľom
 • Spoločné aktivity sa organizujú v menšom počte do 5 osôb
 • Používanie osobných ochranných pracovných pomôcok (OOPP) zamestnancami a osobných ochranných prostriedkov (OOPP) klientmi, ak je to vzhľadom na cieľovú skupinu možné a vhodné
 • Pravidelné čistenie a dezinfekcia priestorov
 • Organizovanie spoločenských podujatí za účasti cudzích osôb iba vo vonkajších priestoroch CSS Sibírky a len s vytvorenými podmienkami na odstup a s povinným vhodným prekrytím horných dýchacích ciest u cudzích osôb.
 • Klienti CSS Sibírka sa v čase mimoriadnej situácie nezúčastňujú spoločenských podujatí mimo zariadenia.

  Prijímanie nových klientov/ návrat klientov zo zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti/ ambulantná a týždenná pobytová forma

 Klienti TPF a AF prechádzajú ranným filtrom pri nástupe do zariadenia. Opatrovníci/rodičia svojim podpisom na čestnom prehlásení vyjadrujú, že počas pobytu klienta v domácom prostredí dodržiavali všetky epidemiologické odporúčania a že sledovali zdravotný stav seba, osôb žijúcich v spoločnej domácnosti a hlavne zdravotný stav prijímateľa. Zároveň uvedú, či za posledné dni v priebehu prerušenia poskytovania sociálnych služieb vycestovali do zahraničia a do akej krajiny, taktiež dátum návratu zo zahraničia. Opatrovníci/rodičia uvedú, či za ostatné dni počas prerušenia poskytovania sociálnych služieb sa zúčastnili hromadného podujatia (hromadným podujatím sa myslí tábor, rodinná oslava, svadba, koncert, rehabilitačný pobyt). (Príloha 3). Pri odchode klientov TPF a AF z CSS Sibírka, rodičia/opatrovníci svojim podpisom na čestnom prehlásení vyjadrujú svoj súhlas s tým, že sa budú správať zodpovedne a dodržiavať všetky epidemiologické opatrenia. (Príloha 4).

 • Odporúča sa dodržiavanie min 2 m odstup medzi klientmi
 • Uprednostňovanie individuálnej práce s klientom
 • Používanie osobných ochranných pracovných pomôcok (OOPP) zamestnancami a osobných ochranných prostriedkov (OOPP) klientmi, ak je to vzhľadom na cieľovú skupinu možné a vhodné
 • Pravidelné čistenie a dezinfekcia priestorov
 • Ranný filter - meranie teploty, zabezpečenie hygieny pri vstupe (umytie rúk, dezinfekcia) a pravidelné sledovanie zdravotného stavu klientov a zamestnancov zdržujúcich sa v zariadení so zameraním na príznaky respiračného ochorenia (zvýšená teplota, kašeľ, sekrécia z nosa)
 • V priestoroch zariadenia je potrebné zabezpečiť časté vetranie, odporúča sa používanie germicídnych žiaričov, alebo ionizátorov v súčinnosti s dezinfekciou
 • Dodržiavanie zásady R-O-R
 • Vchod pre AF a TPF je z dvora zo Sibírskej ul.
 • V prípade pobytu klienta v zahraničí (akejkoľvek formy sociálnej služby), klient nastupuje do zariadenia najskôr 5 dní po návrate zo zahraničia (pri rizikových krajinách najskôr 12 deň), je testovaný v zariadení hneď pri príchode. V prípade negatívneho testu je mu poskytovaná sociálna služba, v prípade pozitívneho testu – rodina rieši situáciu podľa nariadení UVZ v SR. Rodinným príslušníkom je odporučené testovanie z dôvodu zabezpečenia ochrany klientov.

 Prijímanie nových klientov do CSS Sibírka je umožnené bez potvrdenia o teste na Covid-19, ale v prípade zmien epidemiologickej situácie, môže CSS Sibírka vyžadovať pri prijímaní nového klienta potvrdenie o bezinfekčnosti nie staršie ako tri dni od ošetrujúceho lekára alebo PCR test na Covid-19 s negatívnym výsledkom nie starším ako 48 hodín.

 V prípade zhoršenej epidemiologickej situácie CSS Sibírka pristúpi k prijímaniu opatrení, a to vyčlenením RHB miestnosti na účely preventívneho oddelenia nových prijímateľov a prijímateľov po návrate z ústavnej zdravotnej starostlivosti. RHB miestnosť bude zrozumiteľne označená,  je oddelená od ostatých prijímateľov sociálnej služby.

 Naďalej ostávajú v platnosti základné protiepidemiologické postupy:

- aktívny skríning všetkých klientov, ktorý je vykonávaný 2x denne (meranie teploty, dýchanie, kašľanie, chuť do jedla a správanie klienta) sa zistia symptómy nasleduje postup:

 1. Izolovanie klienta do vyčlenenej miestnosti
 2. Ihneď informovať vedúcu sestru a riaditeľku, ktoré okamžite kontaktujú RÚVZ v Bratislave a OSV BSK
 3. Nariadiť protiepidemické opatrenia v DSS Sibírka a karanténne opatrenia
 4. Zabezpečiť lekárske vyšetrenie podozrivých a chorých klientov
 5. V prípade výskytu ochorenia Covid - 19 bezodkladne zašle hlásenie o mimoriadnej situácii na MPSVR SR (odbkrman@employment.gov.sk)
 6. Uzatvorenie poskytovania sociálnych služieb a postup v zmysle Krízového manažmentu zo dňa 27.4.2020 s prílohami.

 Okamžitý prenos informácii o možnom výskyte ochorenia prostredníctvom ošetrujúceho personálu v službe sa bezodkladne hlási vedúcej sestre a riaditeľke, ktoré komunikujú s RÚVZ, OSV BSK a ostatnými zdravotníckymi organizáciami a osobami. Komunikácia smerom von z CSS Sibírka je len prostredníctvom týchto osôb.

V prípade zhoršenej epidemiologickej situácie v danom okrese CSS Sibírka pristúpi k prijímaniu opatrení:

 • Vytvorenie izolačnej miestnosti (RHB miestnosť)
 • Týždenná pobytová forma sa bude môcť poskytovať nepretržite aj počas víkendov a sviatkov.
 • Dočasné neumožnenie klientovi opustiť zariadenia, napr. návšte a pobyt u rodiny.
 • Ambulantná forma – obmedzenie počtu klientov, prípadne prerušenie poskytovania sociálnej služby.

Mgr. Kovárová – 0914 203 854

Mgr. Betinová – 0948 949 237

Všeobecný lekár: MUDr. Ľubica Šimková, Poliklinika Tehelná – praktický lekár pre dospelých

Telefón: 02/444 545 33

(Ordinačné hodiny: Pondelok a Utorok od 08:00 – do 13:00, Streda od 13:00 – do 17:30, Štvrtok od 08:00 – do 13:00 a v Piatok od 08:00 – do 12:00)

ALEBO

Regionálneho hygienika (RH) RÚVZ:

 • Všeobecné: +421800221234
 • Úrad verejného zdravotníctva slovenskej republiky – 0917 222 682
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075

 

Do odvolania ostávajú v platnosti všetky bezpečnostné opatrenia – OOPP a ich 14 dňová rezerva, čistiace a dezinfekčné postupy zavedené počas mimoriadnej situácie, s cieľom predchádzania ochoreniu Covid – 19.

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/uvzsr/usmernenie-ii-vlna-080720_fin.pdf

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/final_opatrenie_prevadzky_4_faza_02_06.pdf

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/uvzsr/plan-uvolnovania-opatreni-socialnych-sluzbach.pdf

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/uvzsr/ambulantne-zss_otvorenie-1.pdf

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/uvzsr/navstevy-zss_oss-2.pdf

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/uvzsr/vychadzky-zo-zss-3.pdf

 

V Bratislave 27.08.2020         Na základe krízového štábu spracovala Mgr. Renáta Tóth Mucová

V Bratislave 27.08.2020         Mgr. Martina Betinová

 

 

 

Príloha 1

 

Príloha 2

 

 

Príloha 3

Čestné vyhlásenie

o zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze prijímateľa sociálnej služby (ďalej len „klient“) a osôb, s ktorými je v styku

Meno a priezvisko klienta:

Dátum narodenia:

Adresa trvalého pobytu:

Meno a priezvisko sprevádzajúcej osoby (zákonného zástupcu) klienta, označeného vyššie:

.......................................................................................................................................................

Čestne vyhlasujem, že sa u mňa/u vyššie uvedeného klienta neprejavili za obdobie posledných 14 dní príznaky vírusového infekčného ochorenia (napr. nádcha, chrípka, kašeľ, sekrécia z nosa, náhla strata čuchu alebo chuti....) a nežijem/klient nežije* v domácnosti s osobou chorou na COVID-19, alebo podozrivou z ochorenia COVID - 19, ani som nebol/nebol* s takouto osobou v kontakte, a v mojej/jeho* blízkej rodine, s ktorou som/je* v styku, nie je žiadny príslušník rodiny v karanténe v súvislosti s týmto ochorením a že som sa/klient sa nezúčastnil žiadneho hromandého podujatia (hromadným podujatím sa rozumie tábor, rodinná oslava, svadba, koncert, rehabilitačný pobyt)

Pobyt v zahraničí, pobyt na zahraničnej dovolenke:

ÁNO

   Krajina:.................................................................................................        

Počet dní:................................................................................................

Dátum návratu: .............................................

NIE

        

Som si vedomý (á) právnych následkov nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý (á), že by som sa dopustil (a) priestupku podľa §56 zákona č. 355/2007Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

V.................................. Dňa..............................        .......................................................

                                                                              Podpis klienta/sprevádzajúcej osoby klienta*

 

 

Príloha 4

Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu prijímateľa sociálnej služby

 

Meno a priezvisko (zákonného zástupcu) prijímateľa sociálnej služby:

.................................................................................................................................

Meno a priezvisko prijímateľa sociálnej služby:

.................................................................................................................................

Čestne vyhlasujem, že počas prepravy prijímateľa sociálnej služby z Centra sociálnych služieb Sibírka a späť do zariadenia a počas pobytu prijímateľa sociálnej služby budem/e rešpektovať tieto potrebné opatrenia a všeobecné zásady prevencie pred nákazou ochorením COVID- 19, vypracované v súlade s odporúčaniami Ministerstva zdravotníctva SR pre verejnosť:

 • Zdržiavať sa iba v domácnosti
 • Umývať si ruky často mydlom a teplou vodou po dobu 20 sekúnd. Ruky si utierať jednorazovou papierovou utierkou. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, je potrebné použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu.
 • Zakrývať si nos a ústa pri kašlaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne je zahodiť do koša.
 • Vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky respiračného ochorenia.
 • Nechodiť do oblastí s vysokou koncentráciou ľudí.
 • V domácnosti dbať na zvýšenú dezinfekciu povrchov.
 • Sledovať zdravotný stav osôb v spoločnej domácnosti a aj prijímateľa sociálnych služieb.

Som si vedomý (á) právnych následkov nepravdivého vyhlásenia a nedodržania opatrení, najmä som si vedomý (á), že by som sa dopustil (a) priestupku podľa §56 zákona č. 355/2007Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

V.................................. Dňa..............................         .......................................................

                                                                                    Podpis zákonného zástupcu klienta

 

 

Aktualizácia krízového manažmentu pre CSS Sibírka v súvislosti s ochorením Covid – 19 – PLÁN UVOĽŇOVANIA OPATRENÍ zo dňa 10.07. 2020

 Definuje postupy a opatrenia

- na základe Opatrenia ÚVZ  SR k príprave na druhú vlnu pandémie ochorenia COVID-19 zo dňa 03.07.2020 a Plánu uvoľňovania opatrení v sociálnych službách v súvislosti s chorením Covid – 19 ku dňu 22.06.2020 vydaným MPSVR.

Krízový štáb CSS Sibírka na základe týchto dokumentov rozhodol v závislosti od cieľovej skupiny prijímateľov, priestorových, materiálno-technických a personálnych možnosti o nasledovných postupoch uvoľňovania opatrení pre druh sociálnej služby Domov sociálnych služieb:

 IV. FÁZA od 1.7.2020

 • Obnovenie úplnej prevádzky s príslušnými zmenami v platných legislatívnych obmedzeniach
 • Obnovenie dodávateľských prác a ostatných revízií.

 Návštevy v CSS Sibírka

Umožnenie návštev u prijímateľov sociálnych služieb CPF vo vonkajších aj vnútorných priestoroch, mimo izieb klientov.

Pre návštevu prijímateľov sú stanovené nasledujúce pravidlá:

 • Miesto vyhradené pre návštevy: átrium v prípade priaznivého počasia, návštevná miestnosť (tzv. filter) v budove v prípade nepriaznivého počasia.
 • Návšteva sa hlási deň vopred u sociálneho pracovníka alebo u služby konajúcej sestry na konkrétny čas (t.č. sociálny pracovník počas pracovného týždňa 0948 949 235, počas víkendu 02/444 61 207 (208 ) / 0917 524 057)
 • Návštevy sú možné od 10:00 – 17:00 hod., vedie sa ich evidencia (čas, meranie teploty, zdravotný stav, cestovateľská anamnéza), návšteva je poučená o GDPR Covid – 19 na všetkých vstupných dverách.
 • Maximálny čas návštevy - 1 hodina v átriu, 45 min. návštevná miestnosť z dôvodu dezinfekcie návštevnej miestnosti, priestorové možnosti umožňujú návštevu len jedného klienta v danom čase a je stanovený maximálny počet 2 osôb na jednu návštevu.
 • Návšteva musí mať zabezpečené prekrytie horných dýchacích ciest, dezinfikovať si ruky a použiť vo vnútornom priestore návleky (návleky, rukavice a dezinfekciu zabezpečuje CSS Sibírka).

  Dočasné opustenie CSS Sibírka

Umožnenie klientom CPF krátkodobé opustenie priestorov CSS Sibírka počas dňa s pohybom mimo uzavretých priestorov s vysokou koncentráciou osôb – odporúčajú sa vychádzky do okolia, používanie OOP aj klienta aj sprievodcu (rúška, dezinfekcia pri návrate), max. 60 min.

 •  Odporúča sa dodržiavanie min 2 m odstup medzi klientmi
 • Uprednostňovanie individuálnej práce s klientom
 • Používanie osobných ochranných pracovných pomôcok (OOPP) zamestnancami a osobných ochranných prostriedkov (OOPP) klientmi, ak je to vzhľadom na cieľovú skupinu možné a vhodné
 • Pravidelné čistenie a dezinfekcia priestorov
 • Ranný filter - meranie teploty, zabezpečenie hygieny pri vstupe (umytie rúk, dezinfekcia) a pravidelné sledovanie zdravotného stavu klientov a zamestnancov zdržujúcich sa v zariadení so zameraním na príznaky respiračného ochorenia (zvýšená teplota, kašeľ, sekrécia z nosa)
 • V priestoroch zariadenia je potrebné zabezpečiť časté vetranie, odporúča sa používanie germicídnych žiaričov, alebo ionizátorov v súčinnosti s dezinfekciou
 • Vchod pre AF a TPF je z dvora zo Sibírskej ul.

 Umožnenie klientom absolvovať nevyhnutného lekárske vyšetrenia a vybavovanie nevyhnutných úradných záležitostí, ktoré vyžadujú jeho osobnú účasť.

 

 Organizácia spoločenských aktivít

 •  Preferuje sa individuálna spráca s prijímateľom
 • Spoločné aktivity sa organizujú v menšom počte do 5 osôb
 • Používanie osobných ochranných pracovných pomôcok (OOPP) zamestnancami a osobných ochranných prostriedkov (OOPP) klientmi, ak je to vzhľadom na cieľovú skupinu možné a vhodné
 • Pravidelné čistenie a dezinfekcia priestorov
 • Organizovanie spoločenských podujatí za účasti cudzích osôb iba vo vonkajších priestoroch CSS Sibírky a len s vytvorenými podmienkami na odstup a s povinným vhodným prekrytím horných dýchacích ciest u cudzích osôb.
 • Klienti CSS Sibírka sa v čase mimoriadnej situácie nezúčastňujú spoločenských podujatí mimo zariadenia.

 

Prijímanie nových klientov/ návrat klientov zo zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti/týždenná pobytová forma

 

Klienti TPF a AF prechádzajú ranným filtrom pri nástupe do zariadenia. Opatrovníci/rodičia svojim podpisom na čestnom prehlásení vyjadrujú, že počas pobytu klienta v domácomprostredí dodržiavali všetky epidemiologické odporúčania a že sledovali zdravotný stav seba, osôb žijúcich v spoločnej domácnosti a hlavne zdravotný stav prijímateľa. Pri odchode klientov TPF a AF z CSS Sibírka, rodičia/opatrovníci svojim podpisom na čestnom prehlásení vyjadrujú svoj súhlas s tým, že sa budú správať zodpovedne a dodržiavať všetky epidemiologické opatrenia.

 • Odporúča sa dodržiavanie min 2 m odstup medzi klientmi
 • Uprednostňovanie individuálnej práce s klientom
 • Používanie osobných ochranných pracovných pomôcok (OOPP) zamestnancami a osobných ochranných prostriedkov (OOPP) klientmi, ak je to vzhľadom na cieľovú skupinu možné a vhodné
 • Pravidelné čistenie a dezinfekcia priestorov
 • Ranný filter - meranie teploty, zabezpečenie hygieny pri vstupe (umytie rúk, dezinfekcia) a pravidelné sledovanie zdravotného stavu klientov a zamestnancov zdržujúcich sa v zariadení so zameraním na príznaky respiračného ochorenia (zvýšená teplota, kašeľ, sekrécia z nosa)
 • V priestoroch zariadenia je potrebné zabezpečiť časté vetranie, odporúča sa používanie germicídnych žiaričov, alebo ionizátorov v súčinnosti s dezinfekciou
 • Vchod pre AF a TPF je z dvora zo Sibírskej ul.

 

Prijímanie nových klientov do CSS Sibírka je umožnené bez potvrdenia o teste na Covid-19, ale v prípade zmien epidemiologickej situácie, môže CSS Sibírka vyžadovať pri prijímaní nového klienta potvrdenie o bezinfekčnosti nie staršie ako tri dni od ošetrujúceho lekára alebo test na Covid-19 s negatívnym výsledkom nie starším ako 48 hodín.

 

Vytvorenie 14 dňovej rezervy ochranných pracovných pomôcok a osobných ochranných pomôcok na základe odporúčaných noriem MPSVR v SR

Manažment CSS Sibírka zabezpečí OOPP na základe vypočítanej potreby podľa odporúčaných štandardov odborných činností najmä na zabezpečenie pomoci odkázanosti a ošetrovateľskej starostlivosti pre pracovníkov v priamom kontakte s klientom na 14 dní, ktorá bude použitá iba za mimoriadnych udalostí. Podobne sa zabezpečí OOPP aj pre terénnu  službu včasnej intervencie (v prílohe č.2).

V prípade zhoršenej epidemiologickej situácie CSS Sibírka pristúpi k prijímaniu opatrení, a to vyčlenením RHB miestnosti na účely preventívneho oddelenia nových prijímateľov a prijímateľov po návrate z ústavnej zdravotnej starostlivosti. RHB miestnosť bude zrozumiteľne označená,  je oddelená od ostatých prijímateľov sociálnej služby.

Naďalej ostávajú v platnosti základné protiepidemiologické postupy:

- pre zamestnancov – meranie teploty a dezinfekcia prostredia (v prílohe č.1 pre zamestnancov záznamový hárok)

- aktívny skríning všetkých klientov, ktorý je vykonávaný 2x denne (meranie teploty, dýchanie, kašľanie, chuť do jedla a správanie klienta – osobné spisy) sa zistia symptómy nasleduje postup:

 1. Izolovanie klienta do vyčlenenej miestnosti
 2. Ihneď informovať vedúcu sestru a riaditeľku, ktoré okamžite kontaktujú RÚVZ v Bratislave a OSV BSK
 3. Nariadiť protiepidemické opatrenia v DSS Sibírka a karanténne opatrenia
 4. Zabezpečiť lekárske vyšetrenie podozrivých a chorých klientov
 5. V prípade výskytu ochorenia Covid - 19 bezodkladne zašle hlásenie o mimoriadnej situácii na MPSVR SR (odbkrman@employment.gov.sk)
 6. Uzatvorenie poskytovania sociálnych služieb a postup v zmysle Krízového manažmentu zo dňa 27.4.2020 s prílohami.

 Okamžitý prenos informácii o možnom výskyte ochorenia prostredníctvom ošetrujúceho personálu v službe sa bezodkladne hlási vedúcej sestre a riaditeľke, ktoré komunikujú s RÚVZ, OSV BSK a ostatnými zdravotníckymi organizáciami a osobami. Komunikácia smerom von z CSS Sibírka je len prostredníctvom týchto osôb.

V prípade zhoršenej epidemiologickej situácie v danom okrese CSS Sibírka pristúpi k prijímaniu opatrení:

 • Vytvorenie izolačnej miestnosti (RHB miestnosť)
 • Týždenná pobytová forma sa bude môcť poskytovať nepretržite aj počas víkendov a sviatkov.
 • Dočasné neumožnenie klientovi opustiť zariadenia, napr. návšte a pobyt u rodiny.
 • Ambulantná forma – obmedzenie počtu klientov, prípadne prerušenie poskytovania sociálnej služby.

Mgr. Kovárová – 0914 203 854

Mgr. Betinová – 0948 949 237

Všeobecný lekár: MUDr. Ľubica Šimková, Poliklinika Tehelná – praktický lekár pre dospelých

Telefón: 02/444 545 33

(Ordinačné hodiny: Pondelok a Utorok od 08:00 – do 13:00, Streda od 13:00 – do 17:30, Štvrtok od 08:00 – do 13:00 a v Piatok od 08:00 – do 12:00)

ALEBO

Regionálneho hygienika (RH) RÚVZ:

 • Všeobecné: +421800221234
 • Úrad verejného zdravotníctva slovenskej republiky – 0917 222 682
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075

 

Do odvolania ostávajú v platnosti všetky bezpečnostné opatrenia – OOPP, čistiace a dezinfekčné postupy zavedené počas mimoriadnej situácie, s cieľom predchádzania ochoreniu Covid – 19.

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/final_opatrenie_prevadzky_4_faza_02_06.pdf

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/uvzsr/plan-uvolnovania-opatreni-socialnych-sluzbach.pdf

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/uvzsr/ambulantne-zss_otvorenie-1.pdf

 

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/uvzsr/navstevy-zss_oss-2.pdf

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/uvzsr/vychadzky-zo-zss-3.pdf

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/uvzsr/usmernenie-ii-vlna-080720_fin.pdf

 

V Bratislave 10.07.2020                     Na základe krízového štábu spracovala Mgr. Renáta Mucová

V Bratislave 13.07.2020                     Mgr. Martina Betinová

 

 

Aktualizácia krízového manažmentu pre DSS Sibírka v súvislosti s ochorením Covid – 19 – PLÁN UVOĽŇOVANIA OPATRENÍ zo dňa 3.júna 2020

Definuje postupy a opatrenia

- na základe Opatrenia ÚVZ SR OPL/4592/2020 zo dňa 2.6.2020 a Plánu uvoľňovania opatrení v sociálnych službách v súvislosti s chorením Covid – 19 zo dňa 2.6.2020 vydaným MPSVR.

Krízový štáb CSS Sibírka na základe týchto dokumentov rozhodol v závislosti od cieľovej skupiny prijímateľov, priestorových, materiálno-technických a personálnych možnosti o nasledovných fázach uvoľňovania opatrení pre druh sociálnej služby Domov sociálnych služieb:

I. FÁZA od 3.6.2020

Otvorenie sociálnych služieb:

 • DSS týždenná pobytová služba v nepretržite - Nariadenie vlády č. 116/2020 Z.z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 zo dňa 7. mája 2020. Na základe záujmu rodičov /opatrovníkov od 1.6.2020.

Uvoľnenie režimu:

 • Umožnenie návštev u prijímateľov sociálnych služieb CPF vo vonkajších aj vnútorných priestoroch, mimo izieb klientov od 5.6.2020.

Pre návštevu prijímateľov sú stanovené nasledujúce pravidlá:

 • Miesto vyhradené pre návštevy: átrium v prípade priaznivého počasia, návštevná miestnosť (tzv. filter) v budove v prípade nepriaznivého počasia.
 • Návšteva sa hlási deň vopred u sociálneho pracovníka alebo u služby konajúcej sestry na konkrétny čas (t.č. sociálny pracovník počas pracovného týždňa 0948 949 235, počas víkendu 02/444 61 207 (208 ) / 0917 524 057)
 • Návštevy sú možné od 10,00 – 17,00, vedie sa ich evidencia (čas, meranie teploty, zdravotný stav, cestovateľská anamnéza), návšteva je poučená o GDPR Covid – 19 na všetkých vstupných dverách.
 • Maximálny čas návštevy - 1 hodina v átriu, 45 min. návštevná miestnosť z dôvodu dezinfekcie návštevnej miestnosti, priestorové možnosti umožňujú návštevu len jedného klienta v danom čase
 • Návšteva musí mať prekrytie horných dýchacích ciest, dezinfikovať si ruky a použiť vo vnútornom priestore návleky (návleky, rukavice a dezinfekciu zabezpečuje CSS Sibírka).
 • Umožnenie klientom absolvovať lekárske vyšetrenia a vybavovanie úradných záležitostí, ktoré vyžadujú jeho osobnú účasť
 • Umožnenie vykonania revízií v DSS, pri ktorých hrozí riziko z omeškania a nevykonávajú sa v izbách prijímateľov od 3.6.2020
 • Ostatné uvoľňovania z priestorových a personálnych dôvodov nie je možné zaviesť, nakoľko od 1.6. sú poskytované sociálne služby 6 prijímateľom na TPF nepretržite v mimoriadnom režime do 15.6.2020.

II. FÁZA od 8.6.2020

Otvorenie sociálnych služieb:

 • DSS ambulantná forma od 8.6.2020 – na základe záujmu rodičov / opatrovníkov na základe priestorových, personálnych a  bezpečnostných podmienok v priestoroch rehabilitácie.
 • DSS týždenná pobytová služba v nepretržite - Nariadenie vlády č. 116/2020 Z.z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 zo dňa 7. mája 2020. Na základe záujmu rodičov /opatrovníkov od 1.6.2020.

Uvoľnenie režimu:

 • Umožnenie návštev u prijímateľov sociálnych služieb CPF vo vonkajších aj vnútorných priestoroch, mimo izieb klientov od 5.6.2020 pri dodržaní pravidiel z I. fázy
 • Umožnenie klientom CPF krátkodobé opustenie priestorov DSS Sibírka počas dňa s pohybom mimo uzavretých priestorov s vysokou koncentráciou osôb – odporúčajú sa vychádzky do okolia, používanie OOP aj klienta aj sprievodcu (rúška, dezinfekcia pri návrate), max. 60 min.

 III. FÁZA od 15.6.2020

Otvorenie sociálnych služieb:

 • DSS ambulantná forma
 • DSS týždenná pobytová

Podmienky:

 • Odporúča sa dodržiavanie min 2 m odstup medzi klientmi
 • Uprednostňovanie individuálnej práce s klientom
 • Používanie osobných ochranných pracovných pomôcok (OOPP) zamestnancami a osobných ochranných prostriedkov (OOPP) klientmi, ak je to vzhľadom na cieľovú skupinu možné a vhodné
 • Pravidelné čistenie a dezinfekcia priestorov
 • Ranný filter - meranie teploty, zabezpečenie hygieny pri vstupe (umytie rúk, dezinfekcia) a pravidelné sledovanie zdravotného stavu klientov a zamestnancov zdržujúcich sa v zariadení so zameraním na príznaky respiračného ochorenia (zvýšená teplota, kašeľ, sekrécia z nosa)
 • V priestoroch zariadenia je potrebné zabezpečiť časté vetranie, odporúča sa používanie germicídnych žiaričov, alebo ionizátorov v súčinnosti s dezinfekciou
 • Vchod pre AF a TPF je z dvora zo Sibírskej ul.

 

Uvoľnenie režimu:

 • Umožnenie návštev u prijímateľov sociálnych služieb CPF aj na izbách klientov, ak ju obýva sám, pri dodržaní pravidiel s I. fázy
 • Umožnenie prijímania všetkých žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby
 • Umožnenie opustenia DSS Sibírka s TPF a CPF do domácnosti, na víkend a sviatky od 19.6.2020 – na základe čestného prehlásenia zákonného zástupcu / opatrovníka, že zabezpečuje všetky opatrenia počas pobytu klienta v domácnosti a pri preprave
 • Povolenie spoločných aktivít klientov v malom počte účastníkov.

IV. FÁZA od 1.7.2020

 • Obnovenie úplnej prevádzky s príslušnými zmenami v platných legislatívnych obmedzeniach
 • Obnovenie dodávateľských prác a ostatných revízií.

Krízový štáb CSS Sibírka v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou môže vykonávať zmeny a opatrenia v jednotlivých fázach. Ku koncu každej fázy zhodnotí daný aktuálny stav a rozhodne, či prechádza k ďalšej fáze uvoľňovania, príp. vykoná zmeny, prípadne bude postupovať podľa aktuálnych pokynov RÚVZ a MPSVR SR.

Naďalej ostávajú v platnosti základné protiepidemiologické postupy:

- aktívny skríning všetkých klientov, ktorý je vykonávaný 2x denne (meranie teploty, dýchanie, kašľanie, chuť do jedla a správanie klienta) sa zistia symptómy nasleduje postup:

 1. Izolovanie klienta do vyčlenenej miestnosti
 2. Ihneď informovať vedúcu sestru a riaditeľku, ktoré okamžite kontaktujú RÚVZ v Bratislave a OSV BSK
 3. Nariadiť protiepidemické opatrenia v DSS Sibírka a karanténne opatrenia
 4. Zabezpečiť lekárske vyšetrenie podozrivých a chorých klientov
 5. V prípade výskytu ochorenia Covid - 19 bezodkladne zašle hlásenie o mimoriadnej situácii na MPSVR SR (odbkrman@employment.gov.sk)
 6. Uzatvorenie poskytovania sociálnych služieb a postup v zmysle Krízového manažmentu zo dňa 27.4.2020 s prílohami.

Okamžitý prenos informácii o možnom výskyte ochorenia prostredníctvom ošetrujúceho personálu v službe sa bezodkladne hlási vedúcej sestre a riaditeľke, ktoré komunikujú s RÚVZ, OSV BSK a ostatnými zdravotníckymi organizáciami a osobami. Komunikácia smerom von z CSS Sibírka je len prostredníctvom týchto osôb.

Mgr. Kovárová – 0914 203 854

Mgr. Betinová – 0948 949 237

Všeobecný lekár: MUDr. Ľubica Šimková, Poliklinika Tehelná – praktický lekár pre dospelých

Telefón: 02/444 545 33

(Ordinačné hodiny: Pondelok a Utorok od 08:00 – do 13:00, Streda od 13:00 – do 17:30, Štvrtok od 08:00 – do 13:00 a v Piatok od 08:00 – do 12:00)

ALEBO

Regionálneho hygienika (RH) RÚVZ:

 • Všeobecné: +421800221234
 • Úrad verejného zdravotníctva slovenskej republiky – 0917 222 682
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075

Do odvolania ostávajú v platnosti všetky bezpečnostné opatrenia – OOPP, čistiace a dezinfekčné postupy zavedené počas mimoriadnej situácie, s cieľom predchádzania ochoreniu Covid – 19.

Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu prijímateľa sociálnej služby

Čestné vyhlásenie o zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze prijímateľa sociálnej služby (ďalej len „klient) a osôb, s ktorými je v stykua osôb, s ktorými je v styku

DENNÁ EVIDENCIA NÁVŠTEV V ZARIADENÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Denná evidencia absolvovaných vychádzok, vyšetrení alebo úradných záležitostí prijímateľov sociálnych služieb (ďalej len „klienti“)

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/final_opatrenie_prevadzky_4_faza_02_06.pdf

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/uvzsr/plan-uvolnovania-opatreni-socialnych-sluzbach.pdf

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/uvzsr/ambulantne-zss_otvorenie-1.pdf

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/uvzsr/navstevy-zss_oss-2.pdf

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/uvzsr/vychadzky-zo-zss-3.pdf

V Bratislave 3.6.2020                         Na základe krízového štábu spracovala Mgr. Martina Betinová

 

Krízový manažment pre DSS Sibírka počas pandémie ochorenia Covid (6.mája 2020)

Definuje postupy a opatrenia

- na zabezpečenie starostlivosti pre situáciu náporu potreby stabilizácie a starostlivosti chorých alebo suspektných na COVID 19 zo skupiny pacientov s viacnásobným zdravotným postihnutím  v oblastiach:

1. kontrola rizika ďalšieho šírenia infekcie

2. zníženie následkov ochorenia

3. zvládnutie    efektívneho    manažmentu    uspokojovania    potrieb    a nárokov    na starostlivosť u všetkých klientov ZSS

- na základe odporučení UVZ SR zo dňa 17.4. a 20.4.2020, s ktorými boli oboznámení všetci zamestnanci CSS Sibírka.

Ak na základe aktívneho skríningu všetkých klientov, ktorý je vykonávaný 2x denne (meranie teploty, dýchanie, kašľanie, chuť do jedla a správanie klienta) sa zistia symptómy nasleduje postup:

1. Izolovanie  klienta  do  priestorov  ambulantného  a týždenného  pobytu  (  ďalej „ATP“)

2. Ihneď informovať vedúcu sestru a riaditeľku, ktoré  okamžite kontaktujú RÚVZ v Bratislave a OSV BSK

3. Nariadiť  protiepidemické  opatrenia   v DSS  Sibírka  a karanténne  opatrenia (postupy nižšie)

4. Zabezpečiť lekárske vyšetrenie podozrivých a chorých klientov.

 

1. IZOLOVANIE s cieľom kontroly rizika ďalšieho šírenia infekcie Covid – 19

Budova CSS Sibírka má 2 trakty – jeden pre celoročnú pobytovú formu, druhú pre ambulantnú a týždennú pobytovú formu, ktorá je momentálne z dôvodu krízovej situácie prázdna. V tejto časti je 9 dvojlôžkových izieb, samostatný bezbariérový vchod z exteriéru a samostatného átria, kúpeľňu a toaletu.

Priestory ATP sú vyčlenené t.č. pre izoláciu klientov so symptómami ochorenia. Podmienky sú vhodné na úplnú izoláciu chorých klientov a pre ošetrujúci personál.

Do týchto priestorov je klient so symptómami okamžite izolovaný s vyčleneným personálom (službukonajúca zdravotná sestra). Priestory sú pripravené a označené.(Príloha č.1.)

2. INFORMOVANIE

Okamžitý prenos informácii o možnom výskyte ochorenia prostredníctvom ošetrujúceho personálu  v  službe  vedúcej  sestre  a riaditeľke,  ktoré  komunikujú  s RÚVZ,  OSV  BSK a ostatnými zdravotníckymi organizáciami a osobami. Komunikácia smerom von z CSS Sibírka je len prostredníctvom týchto osôb.

Mgr. Kovárová – 0914 203 854
Mgr. Betinová – 0948 949 237
Všeobecný lekár: MUDr. Ľubica Šimková, Poliklinika Tehelná – praktický lekár pre dospelých telefón: 02/444 545 33
(Ordinačné hodiny: Pondelok a Utorok od 08:00 – do 13:00, Streda od 13:00 – do 17:30, Štvrtok od 08:00 – do 13:00 a v Piatok od 08:00 – do 12:00)

ALEBO

Regionálneho hygienika (RH) RÚVZ:
• Všeobecné: +421800221234
• Úrad verejného zdravotníctva slovenskej republiky – 0917 222 682
• Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v bratislave – 0917 426 075

3. PROTIEPIDEMICKÉ OPATRENIA a KARANTÉNNE OPATRENIA

Základný postup a oblasti:

Vyčleneni e personálu –  pre  izolovanú  časť  a  neinfikovanú  časť  (na 24 hod. 14 dní), obe časti sa samostatne uzavrú a do max. 12 hodín nastupujú pracovníci do zariadenia, ostatní pracovníci ostávajú v domácej karanténe (všetci, ktorí za posledných 14 dní boli v kontakte s klientami a ostatnými pracovníkmi) (Príloha č.2)

Pre izolačnú časť je vyčlenený personál I-ATP (prepočet zamestnancov sa upravuje podľa počtu izolovaných klientov – uvádzame prepočet 30% pozitívnych na covid 19, podmienka je vždy musí byť zdravotná sestra) a to konkrétne:

5 zamestnancov v zložení:
- 2x Sestra
- Opatrovateľka
- Opatrovateľ
- Sociálny pracovník / sociálny terapeut

Zamestnanci majú v ostatných izbách svoje miesta na spanie (čierna snoezelen až po spálňu Korychová, oddelené posuvnými dverami – t.j. 5 miestností). Miestnosti sú vybavené posteľami a madracmi. Zamestnanci sú oboznámení so zoznamom vecí, ktoré si majú priniesť (Príloha č.3). Priestory môžu využívať na oddych a nočný odpočinok. Na oddych možno využívať aj átrium ATP.

Pre zvyšnú časť zariadenia – N-CP - neinfikovaní klienti je vyčlenený personál

7 zamestnancov v zložení:
- 2 zdravotné sestry
- 1 praktická sestra / zdravotnícky asistent
- 2 opatrovateľky
- 1 opatrovateľ
- Sociálny pracovník / sociálny terapeut

Zamestnanci majú miesta na spanie – kancelárie (od miestnosti terapeutov až po vodoliečbu, a kancelárie na prízemí), t.j miestnost terapeutov – 1 (zdravotná sestra), miestnosť vedúceho terapií -1(praktická sestra), RHB miestnost – 2 (opatrovateľky), kancelária sociálneho pracovníka prízemie– 2 (sociálny pracovník a sestra), miestnosť ekonómov – 1 (opatrovateľ). Na oddych možno využívať aj átrium CP a dvor na prízemí.

Zamestnanci obidvoch častí pracujú podľa náplní práce – každý si plní pracovné povinnosti podľa odbornosti + každý vykonáva obslužné a upratovacie práce – práca ako tím, pracovný čas 11,5 hodín, jeden opatrovateľ vždy nočná služba, zdravotná sestra nočná pohotovosť. Krízový štáb ukladá zamestnancom povinnosť výkonu práce na základe núdzového stavu (Príloha č.4)

 Aktívny skríning a  testovanie

Odber materiálu na vykonanie diagnostiky na Covid 16 sa musí vykonať u každého klienta a zamestnanca. V zariadení ostávajú 21/14 len pracovníci s negatívnym testom, pozitívni ostávajú v domácej liečebnej karanténe.

 Zásoby  OOP

Krízový štáb kontroluje na základe akčného plánu  č.138 A/2020 dostatočnú zásobu OOP a liekov pre jednotlivých klientov (vždy musí byť na 14 dní), priebežne dopĺňa. V prípade prepuknutia infekcie sa okamžite kontaktuje BSK a RUVZ – dodanie ochranných pomôcok a odevov v zmysle nariadení (Príloha č.5)

Strava

Stravu dodáva DSS Integra, navyšuje sa počet o 12 zamestnancov. Strava je dodávaná oddelene dvoma vstupmi

- neinfikovaná časť – vchod z Piešťanskej, podľa počtu osôb
- Izolačná časť – bočný vchod zo Sibírskej, podľa počtu osôb

Pre osoby sú vyčlenené riady samostatne, samostatne sú diež umývané v priemyselnej umývačke a dezinfikované.

Práčovňa

Pokračujeme vo využívaní služieb práčovne – 2 zberné miesta podľa rozdelenia časti zariadenie

- neinfikovaná časť – vchod z Piešťanskej
- Izolačná časť – bočný vchod zo Sibírskej

Odpad

Nakladanie odpadu v zmysle nariadení, zber

- neinfikovaná časť – vchod zo Sibírskej vchod pre zamestnancov
- Izolačná časť – bočný vchod zo Sibírskej Uskladnenie odpadu pri bráne (miesto pre zberné nádoby)
 

Dezinfekčné  stanice

- Pri vstupoch do oddelených častí (celkový počet 3 – nadzemné podlažie pri schodisku, prechod od zdravotnej miestnosti na časť ATP, pri bočnom vchode časť ATP).

Manažment prevádzky

Okrem už spomínanej pracovnej štruktúry oboch častí zariadenia, vedúca sestra a riaditeľka sú v telefonickom kontakte a operatívne riešia vzniknuté situácie. Komunikujú s inými organizáciami (RUVZ, lekári – nemocnice, BSK, rodiny klientov).

Vedúca sestra komunikuje s lekármi, lekárňami, dopĺňa zdravotnícky materiál a lieky.

Vedúca prevádzky a prevádzkoví pracovníci zabezpečujú chod prevádzky obstaraním, dovozom a opravou všetkých potrebných pomôcok pri dodržaní všetkých bezpečnostných opatrení.

Obe oddelené časti majú k dispozícii pevné linky a mobily s internetom a mobilnými aplikáciami, ktoré môžu využívať na komunikáciu (s príbuznými klientov, príbuznými...) (Príloha č.6 - zoznam je prístupný krízovému štábu CSS Sibírka)

V jednotlivých oddelených častiach je vždy jeden poverený vedením – zdravotná sestra/sociálny terapeut. Všetci pracovníci sú povinní dodržiavať všetky usmernenia a opatrenia RUVZ a MPSVAR a interné postupy v súvislosti so šírením Covid 19, ktoré už potvrdili svojim podpisom. Psychológ je podporou všetkých zamestnancov a klientov na základe spracovaných materiálov „Zásady psychologickej podpory a pomoci pre zamestnancov, klientov a rodinných príslušníkov“ (Príloha č. 7)

Neoddeliteľnou súčasťou tohto dokumentu sú prílohy:

Príloha č. 1 - Postup izolovania klienta s podozrením na Covid 19 alebo respiračné ochorenie
Príloha č. 2 - Zoznam zamestnancov a rozdelenie do infikovanej časti a neinfikovanej
Príloha č. 3 - Zoznam vecí pre krízový pobyt
Príloha č. 4 - Manuál pracovných činností
Príloha č. 5 - OOP
Príloha č. 6 - Zoznam klientov a kontaktov na rodinných príslušníkov
Príloha č. 7 - Zásady psychologickej podpory a pomoci zamestnancom, klientom a ich rodinným príslušníkom

Spracovala Mgr. Betinová na základe krízového štábu CSS Sibírka dňa 27.4.2020 v Bratislave

http://www.uvzsr.sk/
https://www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/socialne-sluzby/
https://www.rpsp.eu/aktualne/

Ak máte chuť nás podporiť, môžete tak urobiť poukázaním akejkoľvek sumy na náš darovací účet číslo SK68 8180 0000 0070 0047 2755 vedenom v Štátnej pokladnici. Do účelu platby stačí uviesť "Dar". Všetky získané prostriedky sú používané na zvyšovanie kvality života prijímateľov našich sociálnych služieb - našich klientov. Za podporu ďakujeme.

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých SIBÍRKA, Sibírska 69, 831 02 Bratislava
Telefón: +421 2 4446 1207; +421 2 4446 1208, E- mail: sibirka(@)sibirka.sk

© CSS Sibírka. Všetky práva vyhradené.