POSTUP PRI PRIJÍMANÍ

Prijímanie fyzických osôb do zariadení sociálnych služieb sa realizuje v súlade so zákonom NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Postup pri vybavovaní sociálnej služby