SLUŽBY

Porozumenie človeka človeku je základnou filozofiou poskytovania sociálnych služieb v DSS pre deti a dospelých Sibírka. Sme súčasťou tímu, ktorý prejavuje aktívny záujem  o klienta pri zachovaní jeho dôstojnosti a možnosti spolurozhodovať o svojom osude. Tím pracovníkov terapeutického, zdravotníckeho, sociálneho a ekonomicko-prevádzkového úseku zabezpečuje optimálne podmienky akceptujúce osobnosť klienta/prijímateľa sociálnej služby s cieľom vytvoriť priestor pre všestranný rozvoj jeho schopností a zručností.

Rodina je pre nás vzťahovou sieťou a dôležitou komunikačnou doménou v procese poskytovania sociálnej služby. Tvoríme partnerstvo založené na rešpekte a empatii. Profesionálnou schopnosťou zabezpečujeme ochranu ľudských práv klientov, ich právny status a ochranu osobných údajov.

Sociálne služby poskytujeme v zmysle platnej legislatívy:
- Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ
FYZIOTERAPIA
TERAPIE
SOCIÁLNA PRÁCA