SOCIÁLNA PRÁCA

• poradenstvo pre žiadateľov o sociálne služby,
• evidencia žiadostí o poskytovanie sociálnych služieb v DSS Sibírka,
• manažment prijímania prijímateľa sociálnych služieb do DSS Sibírka,
• vedenie sociálnej agendy – sociálny servis,

• sociálne poradenstvo pre prijímateľov sociálnych služieb v DSS Sibírka – ich zákonných zástupcov, opatrovníkov, príbuzných,
• spolupráca s orgánmi štátnej správy,
• participácia pri výchovno – rekreačných a kultúrno – spoločenských aktivitách DSS,
• tímová spolupráca s pracovníkmi ostatných úsekov pri napĺňaní potrieb a prianí prijímateľov sociálnych služieb.