SOCIÁLNA PRÁCA

Sociálny pracovník spracúva sociálnu agendu, prijíma žiadosti o umiestnenie, spracúva záznamy, správy, sociálne anamnézy, smernice, podieľa sa na organizovaní kultúrno-spoločenských a športových akcií pre prijímateľov.

Sociálny pracovník je v každodennom kontakte s prijímateľmi, poskytuje im informácie, rady, pomáha prekonávať rôzne náročné situácie, v ktorých sa ocitnú. Už pred nástupom občana do zariadenia získava a spracúva informácie o jeho sociálnej situácii, zdravotných ťažkostiach, rodinných pomeroch a spoločne s občanom a jeho rodinnými príslušníkmi sa snažia nájsť čo najlepšie riešenie jeho situácie. Ak je umiestnenie do zariadenie sociálnych služieb najvhodnejšou alternatívou, sociálny pracovník pokračuje v priebežnom získavaní údajov o prijímateľovi a v spolupráci s ostatnými zamestnancami pre neho vytvára čo najideálnejší program, aktivity, stanovuje individuálny plán jeho osobnosti.

Sociálna práca je dôležitá najmä v období adaptácie, kedy si prijímateľ zvyká na nové prostredie, nových ľudí. Zároveň sociálny pracovník pomáha prijímateľom pri riešení ich problémov, udržuje ich kontakty s rodinou, vonkajším prostredím.

Individuálna práca s prijímateľmi je založená na individuálnom prístupe práce s každým prijímateľom. Prostredníctvom sociálnej diagnostiky a rediagnostiky sa zisťujú individuálne schopnosti, možnosti, potreby a záujmy každého prijímateľa a na základe týchto informácií sa stanovuje individuálny plán osobnosti prijímateľa. Vždy sa berie ohľad na jeho zdravotný stav, sociálne a intelektové možnosti. Našim cieľom je v čo najväčšej miere podporovať fyzickú a duševnú kondíciu každého prijímateľa, zapájať ho do rôznych činností a aktivít, udržiavať jeho kontakt so spoločenským prostredím.

Prijímateľom sociálnych služieb s celoročným pobytom, týždenným pobytom a ambulantným sa poskytuje cez základné sociálne poradenstvo, cez proces prípravy príchodu do zariadenia, až po samotný proces adaptácie. To znamená, že prijímatelia, ktorí žiadajú o zabezpečenie sociálnej služby v našom zariadení sú zo strany sociálneho pracovníka plne informovaní o podmienkach starostlivosti, ubytovania, úhrad a individuálnych plánov s klientmi. Sociálna práca sa neorientuje len na samotných klientov, ale tak isto aj na ich rodinných príslušníkov, ktorí sú neraz zmätení a potrebujú poradiť pri umiestnení svojich blízkych. Sociálny pracovník je v každodennom kontakte s klientmi – prijímateľmi sociálnych služieb, poskytuje im informácie, rady, pomáha im prekonávať rôzne náročné situácie. Pre všetkých prijímateľov je veľmi dôležitou súčasťou aj program sociálnej rehabilitácie a pomoc pri právom chránených záujmov všetkých klientov.