previous arrow
next arrow
Slider

 

SOCIÁLNA PRÁCA

Podmienky poskytovania sociálnych služieb upravuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2023 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby, ktoré sú poskytované zariadeniami sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2023 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby, ktoré sú poskytované zariadeniami sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja.

Sociálny pracovník spracúva sociálnu agendu, prijíma žiadosti o umiestnenie, spracúva záznamy (dochádzku, stravu), vypočítava úhradu, spracúva sociálne anamnézy, smernice, podieľa sa na organizovaní kultúrno-spoločenských a športových akcií pre prijímateľov. Sociálny pracovník je v každodennom kontakte s prijímateľmi, poskytuje im informácie, rady, pomáha prekonávať rôzne náročné situácie, v ktorých sa ocitnú. Už pred nástupom občana do zariadenia získava a spracúva informácie o jeho sociálnej situácii, zdravotných ťažkostiach, rodinných pomeroch a spoločne s občanom a jeho rodinnými príslušníkmi sa snažia nájsť čo najlepšie riešenie jeho situácie. Ak je umiestnenie do zariadenie sociálnych služieb najvhodnejšou alternatívou, sociálny pracovník pokračuje v priebežnom získavaní údajov o prijímateľovi a v spolupráci s ostatnými zamestnancami pre neho vytvára čo najideálnejší program, aktivity, stanovuje individuálny plán jeho osobnosti.

Sociálna práca je dôležitá najmä v období adaptácie, kedy si prijímateľ zvyká na nové prostredie, nových ľudí. Zároveň sociálny pracovník pomáha prijímateľom pri riešení ich problémov, udržuje ich kontakty s rodinou, vonkajším prostredím.

Individuálna práca s prijímateľmi je založená na individuálnom prístupe práce s každým prijímateľom. Prostredníctvom sociálnej diagnostiky a rediagnostiky sa zisťujú individuálne schopnosti, možnosti, potreby a záujmy každého prijímateľa a na základe týchto informácií sa stanovuje individuálny plán osobnosti prijímateľa. Vždy sa berie ohľad na jeho zdravotný stav, sociálne a intelektové možnosti. Našim cieľom je v čo najväčšej miere podporovať fyzickú a duševnú kondíciu každého prijímateľa, zapájať ho do rôznych činností a aktivít, udržiavať jeho kontakt so spoločenským prostredím.

Prijímateľom sociálnych služieb s celoročným pobytom, týždenným pobytom a ambulantným sa poskytuje cez základné sociálne poradenstvo, cez proces prípravy príchodu do zariadenia, až po samotný proces adaptácie. To znamená, že prijímatelia, ktorí žiadajú o zabezpečenie sociálnej služby v našom zariadení sú zo strany sociálneho pracovníka plne informovaní o podmienkach starostlivosti, ubytovania, úhrad a individuálnych plánov s klientmi. Sociálna práca sa neorientuje len na samotných klientov, ale tak isto aj na ich rodinných príslušníkov, ktorí sú neraz zmätení a potrebujú poradiť pri umiestnení svojich blízkych. Sociálny pracovník je v každodennom kontakte s klientmi – prijímateľmi sociálnych služieb, poskytuje im informácie, rady, pomáha im prekonávať rôzne náročné situácie. Pre všetkých prijímateľov je veľmi dôležitou súčasťou aj program sociálnej rehabilitácie a pomoc pri právom chránených záujmov všetkých klientov.

   

Ak máte chuť nás podporiť, môžete tak urobiť poukázaním akejkoľvek sumy na náš darovací účet číslo SK68 8180 0000 0070 0047 2755 vedenom v Štátnej pokladnici. Do účelu platby stačí uviesť "Dar". Všetky získané prostriedky sú používané na zvyšovanie kvality života prijímateľov našich sociálnych služieb - našich klientov. Za podporu ďakujeme.

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých SIBÍRKA, Sibírska 69, 831 02 Bratislava
Telefón: +421 2 4446 1207; +421 2 4446 1208, E- mail: sibirka(@)sibirka.sk

© CSS Sibírka. Všetky práva vyhradené.