Slider
  LOGO BSK 2020 768x222 1 300x87 ROBÍME ŽIVOT KRAJŠÍM ĽUĎOM S VIACNÁSOBNÝM POSTIHNUTÍM

   

  Vitajte na stránke Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka, ktorý poskytuje sociálne služby v zmysle Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách pre ľudí s viacnásobným postihnutím od 6 rokov.

  Na našej webovej stránke v časti Dokumenty si môžete pozrieť vypracovaný krízový plán a všetky potrebné dokumenty v prípade vytvorenia karantény počas pandémie ochorenia COVID-19.

  Nové informácie, fotky a videá zo Sibírky nájdete na našej facebookovej stránke Centrum sociálnych služieb Sibírka.

  Ak máte chuť nás podporiť, môžete tak urobiť poukázaním akejkoľvek sumy na náš darovací účet číslo SK68 8180 0000 0070 0047 2755 vedenom v Štátnej pokladnici. Do účelu platby stačí uviesť "Dar". Všetky získané prostriedky sú používané na zvyšovanie kvality života prijímateľov našich sociálnych služieb - našich klientov. Za podporu ďakujeme.

  SOCIÁLNA PRÁCA

  Sociálny pracovník spracúva sociálnu agendu, prijíma žiadosti o umiestnenie, spracúva záznamy, správy, sociálne anamnézy, smernice, podieľa sa na organizovaní kultúrno-spoločenských a športových akcií pre prijímateľov.

  Sociálny pracovník je v každodennom kontakte s prijímateľmi, poskytuje im informácie, rady, pomáha prekonávať rôzne náročné situácie, v ktorých sa ocitnú. Už pred nástupom občana do zariadenia získava a spracúva informácie o jeho sociálnej situácii, zdravotných ťažkostiach, rodinných pomeroch a spoločne s občanom a jeho rodinnými príslušníkmi sa snažia nájsť čo najlepšie riešenie jeho situácie. Ak je umiestnenie do zariadenie sociálnych služieb najvhodnejšou alternatívou, sociálny pracovník pokračuje v priebežnom získavaní údajov o prijímateľovi a v spolupráci s ostatnými zamestnancami pre neho vytvára čo najideálnejší program, aktivity, stanovuje individuálny plán jeho osobnosti.

  Sociálna práca je dôležitá najmä v období adaptácie, kedy si prijímateľ zvyká na nové prostredie, nových ľudí. Zároveň sociálny pracovník pomáha prijímateľom pri riešení ich problémov, udržuje ich kontakty s rodinou, vonkajším prostredím.

  Individuálna práca s prijímateľmi je založená na individuálnom prístupe práce s každým prijímateľom. Prostredníctvom sociálnej diagnostiky a rediagnostiky sa zisťujú individuálne schopnosti, možnosti, potreby a záujmy každého prijímateľa a na základe týchto informácií sa stanovuje individuálny plán osobnosti prijímateľa. Vždy sa berie ohľad na jeho zdravotný stav, sociálne a intelektové možnosti. Našim cieľom je v čo najväčšej miere podporovať fyzickú a duševnú kondíciu každého prijímateľa, zapájať ho do rôznych činností a aktivít, udržiavať jeho kontakt so spoločenským prostredím.

  Prijímateľom sociálnych služieb s celoročným pobytom, týždenným pobytom a ambulantným sa poskytuje cez základné sociálne poradenstvo, cez proces prípravy príchodu do zariadenia, až po samotný proces adaptácie. To znamená, že prijímatelia, ktorí žiadajú o zabezpečenie sociálnej služby v našom zariadení sú zo strany sociálneho pracovníka plne informovaní o podmienkach starostlivosti, ubytovania, úhrad a individuálnych plánov s klientmi. Sociálna práca sa neorientuje len na samotných klientov, ale tak isto aj na ich rodinných príslušníkov, ktorí sú neraz zmätení a potrebujú poradiť pri umiestnení svojich blízkych. Sociálny pracovník je v každodennom kontakte s klientmi – prijímateľmi sociálnych služieb, poskytuje im informácie, rady, pomáha im prekonávať rôzne náročné situácie. Pre všetkých prijímateľov je veľmi dôležitou súčasťou aj program sociálnej rehabilitácie a pomoc pri právom chránených záujmov všetkých klientov.

     

  Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých SIBÍRKA, Sibírska 69, 831 02 Bratislava
  Telefón: +421 2 4446 1207; +421 2 4446 1208, E- mail: sibirka(@)sibirka.sk

  © CSS Sibírka. Všetky práva vyhradené.