previous arrow
next arrow
Slider

 

OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ

V DSS Sibírka poskytujeme starostlivosť 38 klientom s obmedzenou participáciou prostredníctvom ambulantnej, týždennej a celoročnej pobytovej formy.


 

Nepretržitú ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť poskytuje kvalifikovaný, odborný personál zdravotníckeho úseku (sestra, praktická sestra, sanitár, opatrovateľ/ka) dôstojne a ľudsky.

Špecifikom ošetrovateľskej starostlivosti je:

  • zabezpečenie primeranej lekárskej starostlivosti a plnenia podľa aktuálnej ordinácie lekára
  • stabilizácia zdravotného stavu prijímateľa sociálnej služby
  • zabezpečovanie liekového manažmentu pre našich klientov na vysokej úrovni
  • zmierňovanie bolesti a fyzického utrpenia
  • podpora udržania a rozvoj sebaopatery, mobility a kognitívnych funkcií
  • redukcia psychického utrpenia
  • primerané uspokojovanie potrieb v kontexte holistického prístupu
  • eliminácia destabilizácie
  • spolupráca a súčinnosť s blízkymi osobami prijímateľa sociálnych služieb.

Ošetrovateľská starostlivosť poskytuje odborne spôsobilý personál metódou ošetrovateľského procesu v súčinnosti s ostatnými členmi multidisciplinárneho tímu poskytujúceho starostlivosť.

Kvalita poskytovaných ošetrovateľských služieb vychádza z dodržovania požiadaviek komplexného ošetrovateľského štandardu pacienta v zariadení sociálnych služieb (v súlade so zákonom Ministerstva zdravotníctva SR podľa § 45 ods. 1 písm. b) Zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

 

OSE CRP 1 OSE lôžko OSE MSDL lieky 1
 OSE LOGO DRMAXOSE LOGO NUTRICIAOSE LOGO COLOPLASTOSE LOGO ESSITYOSE LOGO SANIMATOSE LOGO FRESENIUS

Ak máte chuť nás podporiť, môžete tak urobiť poukázaním akejkoľvek sumy na náš darovací účet číslo SK68 8180 0000 0070 0047 2755 vedenom v Štátnej pokladnici. Do účelu platby stačí uviesť "Dar". Všetky získané prostriedky sú používané na zvyšovanie kvality života prijímateľov našich sociálnych služieb - našich klientov. Za podporu ďakujeme.

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých SIBÍRKA, Sibírska 69, 831 02 Bratislava
Telefón: +421 2 4446 1207; +421 2 4446 1208, E- mail: sibirka(@)sibirka.sk

© CSS Sibírka. Všetky práva vyhradené.