previous arrow
next arrow
Slider

PODMIENKY PRIJATIA

Domov sociálnych služieb postupuje pri prijímaní klientov v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona.

Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v Domove sociálnych služieb Sibírka

Konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa začína na základe písomnej žiadosti občana o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.

ŽIADOSŤ O PUSÚDENIE ODKÁZANOSTI NA SLUŽBU JE DOSTUPNÁ NA TOMTO LINKU.

O odkázanosti na sociálnu službu v Domove sociálnych služieb rozhoduje vyšší územný celok príslušný podľa miesta trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorej má byť sociálna služba v domove sociálnych služieb poskytovaná.

Doklady potrebné na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu:

 1. žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
 2. doklad poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave (aktuálny lekársky nález, posudok, správa o priebehu a vývoji choroby a zdravotného postihnutia alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie)

poštou na adresu:

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja

Odbor sociálnych vecí

Sabinovská 16

820 05 Bratislava

alebo

osobne do podateľne Úradu Bratislavského samosprávneho kraja v čase úradných hodín podateľne.

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podpisuje fyzická osoba, ktorá má byť posudzovaná. Ak sa fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nedokáže podpísať, môže žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podpísať aj iná fyzická osoba (k žiadosti sa priloží lekárske potvrdenie o neschopnosti posudzovanej osoby podpísať sa). Toto potvrdenie platí iba pri podaní žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.

Na základe predloženej žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, príslušný orgán vykoná posudkovú činnosť (sociálnu a lekársku) a vyhotoví komplexný posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý je podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.

Postup pri prijímaní klientov do Domova sociálnych služieb

Po vydaní Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a nadobudnutí jeho právoplatnosti, si podá fyzická osoba, ktorá má záujem o poskytovanie sociálnych služieb v Domove sociálnych služieb pre seba alebo inú fyzickú osobu osobne alebo písomne Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytnutí sociálnej služby.

Vzor žiadosti:

VZOR ŽIADOSTI O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIE SOCIÁLNEJ SLUŽBY JE DOSTUPNÁ NA TOMTO LINKU.

Žiadosť podpisuje fyzická osoba, ktorej má byť poskytovanie sociálnej služby zabezpečená. Ak sa fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nedokáže sama podpísať, môže žiadosť podpísať aj iná osoba (k žiadosti sa priloží lekárske potvrdenie o neschopnosti posudzovanej osoby podpísať sa).

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby musí obsahovať nasledovné náležitosti:

 • meno a priezvisko občana, ktorému sa má poskytovať sociálna služba, dátum narodenia a adresu jeho pobytu, druh sociálnej služby, ktorá sa má poskytovať v zariadení,
 • formu sociálnej služby, ktorá sa má poskytovať v zariadení.
 • deň začatia poskytovania sociálnej služby a čas poskytovania sociálnej služby.

K žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby je povinný občan priložiť aj právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.

Po prijatí do DSS je nevyhnutné priniesť:

 • občiansky preukaz
 • zdravotný záznam
 • preukaz poistenca
 • preukaz ZŤP (ak je vlastníkom)
 • rozhodnutie súdu o určení opatrovníka (ak je občan pozbavený spôsobilosti na právne úkony)
 • rozhodnutie sociálnej poisťovne o určení osobitného príjemcu (ak je občanovi určený).
 • rozhodnutie Sociálnej poisťovne o výške príjmu
 • doklady o majetkových pomeroch
 • iné doklady, ktoré sú podkladom pre uzatvorenie zmluvy

Žiadateľom je sociálna služba zabezpečená v poradí, v akom je ich žiadosť vedená v evidencii došlých žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, poradie určuje dátum doručenia kompletnej žiadosti. V prípade, že zariadenie má voľné miesto, kompetentný pracovník zariadenia zašle žiadateľovi Výzvu k nástupu spolu s návratkou, na ktorej žiadateľ vyznačí a osobne podpíše, či má alebo nemá záujem o poskytovanie sociálnej služby, a to do 3 pracovných dní od prevzatia zásielky.

Ak máte chuť nás podporiť, môžete tak urobiť poukázaním akejkoľvek sumy na náš darovací účet číslo SK68 8180 0000 0070 0047 2755 vedenom v Štátnej pokladnici. Do účelu platby stačí uviesť "Dar". Všetky získané prostriedky sú používané na zvyšovanie kvality života prijímateľov našich sociálnych služieb - našich klientov. Za podporu ďakujeme.

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých SIBÍRKA, Sibírska 69, 831 02 Bratislava
Telefón: +421 2 4446 1207; +421 2 4446 1208, E- mail: sibirka(@)sibirka.sk

© CSS Sibírka. Všetky práva vyhradené.